Polska pomoc

 

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru – kontynuacja 3

Peru należące do państw rozwijających się, potrzebuje pomocy w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest edukacja, na którą państwo przeznacza zaledwie 2,8% PKB . Region Loreto (w tym prowincja Datem del Marañón), w którym pracują wolontariuszki, boryka się z wieloma problemami: niestabilną sytuacją polityczną, zadłużeniem, korupcją, bezrobociem, ubóstwem ora z brakiem równouprawnienia i dostępu do edukacji. Położenie geograficzne objętego projektem, odseparowanego od terenów zurbanizowanych miasteczka San Lorenzo, wpływa niekorzystne na jego rozwój ekonomiczny.

Projekt odpowiada na problem nierówności szans w dostępie do edukacji oraz na zaniedbania w sferze wychowania dzieci. Działania wolontariuszek polegające na prowadzeniu szerokiej gamy zajęć wspierających integralny rozwój dzieci i młodzieży stworzą szansę na zredukowanie skali problemu. Edukacja i stworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego, które jest głównym założeniem projektu, wpłyną korzystnie zarówno na samych wychowanków, jak i na lokalną społeczność.

Projekt jest kontynuacją i poszerzeniem wsparcia realizowanego stale od 2011 roku przez organizację wysyłającą przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru – kontynuacja 3

Projekt realizowany jest w okresie 18 czerwca – 31 grudnia 2014 r. Dwie wolontariuszki przebywają w Peru, w miejscowości San Lorenzo (region Loreto) w okresie 30 czerwca - 31 grudnia 2014 r.

Organizacją wysyłającą jest Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, a organizacją przyjmującą - Parafia Salezjańska w San Lorenzo.

Projekt jest odpowiedzią na problem ubóstwa oraz  utrudnionego dostępu do edukacji w regionie Loreto. Głównym celem działań projektowych jest poprawienie sytuacji życiowej dzieci i młodzieży z ubogich rodzin oraz stworzenie lepszych warunków ich integralnego rozwoju poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków edukacyjnych poprzez zaoferowanie im dodatkowych zajęć: warsztatów artystycznych, kursów komputerowych, lekcji języka angielskiego, zajęć wyrównawczych i aktywizacji ruchowej. Beneficjantami projektu są chłopcy i dziewczęta w wieku 5-20 lat, mieszkający w prowincji Datem del Marañón w Peru.

Konsekwencją realizacji projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych i możliwość znalezienia dochodowej pracy. Jednocześnie projekt zakłada przyczynienie się do zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet poprzez równorzędny dostęp do edukacji zarówno chłopców jak i dziewcząt. Dodatkowym atutem podjętych działań stanie się zmniejszenie kompleksu niższości lokalnego społeczeństwa względem innych kultur.

Projekt służy realizacji Priorytetu 13 – edukacja, ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” oraz przyczynia się do osiągnięcia 1 Milenijnego Celu Rozwoju – wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru – kontynuacja 3

Podczas realizacji projektu wolontariuszki kontynuowały podjęte wcześniej działania skierowane do dzieci i młodzieży w Parafii Salezjańskiej San Lorenzo. Wolontariuszki przeprowadziły zajęcia ogólnorozwojowe dla 51 osób w łącznym wymiarze 120 godzin, a także zajęcia wyrównawcze dla 20 dzieci i młodzieży, które zajęły 108 godzin.

Wolontariuszki prowadziły z podopiecznymi zajęcia warsztatowe, mające na celu rozwinięcie zainteresowań dzieci i młodzieży. W ramach projektu dzieci w San Lorenzo mogły uczestniczyć w warsztatach: fotograficznych (30 godzin dla 20 osób), informatyczno-filmowych (40 godzin dla 15 osób), muzyczno-tanecznych (33 godziny dla 22 osób) i rękodzielniczych (40 godzin dla 17 osób). Wolontariuszki przeprowadziły również 40 godzin zajęć z języka angielskiego, w których wzięło udział 26 osób.

Wolontariuszki w trakcie zajęć starały się również w jak najlepszy sposób wpływać na formowanie charakteru dzieci i młodzieży, a także pilnować dyscypliny wśród uczestników. Dzięki temu, projekt przyczynił się nie tylko do rozwinięcia talentów wśród dzieci i młodzieży, ale umożliwił im również społeczny rozwój i ułatwił przygotowanie do samodzielnego życia.