Polska pomoc

 

Wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrożenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności

Projekt jest związany z implementacją porozumienia Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) pomiędzy Unią Europejską i Mołdawią. Projekt obejmuje swoim zakresem szkolenia dla służb mołdawskich w zakresie unijnych przepisów i polskich rozwiązań związanych z usprawnieniem kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności, systemu traceability, systemu ostrzegania dotyczącego bezpieczeństwa żywności, zatem obejmie swym zakresem inne dziedziny niż poprzednio realizowane projekty. Będzie ukierunkowany na podniesienie bezpieczeństwa mołdawskiej żywności pochodzenia zwierzęcego i pomoc we wdrażaniu rozwiązań zgodnych z przepisami UE, do czego Mołdawia zobowiązała się podpisując DCFTA.

Dodatkowo, wcześniej realizowane projekty przyczyniły się do wzmocnienia współpracy polskich i mołdawskich służb weterynaryjnych, czego wynikiem jest między innymi spotkanie przedstawicieli służb weterynaryjnych Polski i Mołdawii w dniach 18 – 19 sierpnia 2014 r. w Warszawie, w wyniku którego uzgodniono weterynaryjne warunki eksportu dla szeregu zwierząt i produktów rolno-spożywczych. W ramach realizacji obecnego projektu planowany jest udział w szkoleniu w Polsce również osób wysokiego szczebla odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, a wiec będzie to kolejna okazja do dalszych uzgodnień ułatwiających handel produktami rolno-spożywczymi pomiędzy naszymi krajami.

Wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrożenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności

Celem projektu jest wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrożenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności poprzez zapoznanie służb z przepisami UE i praktyką polską w dziedzinie nadzoru i kontroli weterynaryjnej nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Projekt obejmie szkolenia dotyczące unijnych przepisów i polskich rozwiązań związanych z urzędowymi kontrolami, systemem traceability, systemem ostrzegania dotyczącym bezpieczeństwa żywności. Następnie opracowane materiały szkoleniowe zostaną wykorzystane przez stronę mołdawską do przeszkolenia kolejnych urzędników. Podjęte działania przyczynią się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji mołdawskich urzędników szczebla lokalnego i centralnego w zakresie usprawnienia kontroli nad produktami pochodzenia zwierzęcego oraz zacieśnienia polsko-mołdawskiej współpracy weterynaryjnej.

Wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrożenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. przeszkolenie w Polsce pracowników mołdawskich służb weterynaryjnych - mołdawscy eksperci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami funkcjonowania kontroli urzędowych w podmiotach sektora spożywczego produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego.
  2. opracowanie materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane stronie mołdawskiej w celu wykorzystania w dalszym doskonaleniu zawodowym miejscowych funkcjonariuszy.