Polska pomoc

 

Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich

Ministerstwo Rozwoju RP (MR) i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa RM (MRRB) podpisały 18 lutego 2010 r. porozumienie o współpracy regionalnej. Wcześniejsza współpraca prowadzona była m.in. w formie spotkań ekspertów i udziału w grupie roboczej Task Force for Moldova.

W ramach ww. współpracy MR RP przeprowadziło w latach 2012-2015 cztery projekty rozwojowe. Pierwszy projekt (z 2012 r.) był poświęcony aktualizacji strategii rozwoju regionalnego oraz metodologii przygotowania i oceny projektów infrastrukturalnych. Był on kontynuowany w 2013 r., a jego głównym celem było wypracowanie narzędzi związanych z przygotowaniem i oceną projektów rozwoju regionalnego. Natomiast w latach 2014-2015 r. działania dotyczyły wsparcia w przygotowaniu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020. 

W ramach dotychczasowej współpracy strona mołdawska uzyskała pomoc w zakresie:

 • usprawnienia procedur związanych z procesem zarządzania i monitorowania projektów infrastrukturalnych,
 • metodologii przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej,
 • aktualizacji zapisów KSRRM na lata 2013-2015,
 • aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Regionalnego dla Regionu Północ,
 • usprawnienia systemu naboru, oceny i wyboru projektów realizowanych w ramach Krajowego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mołdawii,
 • metodologii przygotowania instrumentów i projektów wspierających wzrost konkurencyjności regionów opartej na potencjałach rozwojowych,
 • zasad i instrumentów wspierania przedsiębiorczości w kontekście polityki regionalnej - opracowano i przekazano stronie mołdawskiej zestaw 3 instrumentów wsparcia wraz z ich charakterystyką i sposobem wdrażania uwzględniający specyfikę mołdawską,
 • opracowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020.

Obecnie w Mołdawii brakuje rozwiązań w zakresie rewitalizacji w sferze polityki rozwoju prowadzonej na poziomie lokalnym i w miastach. W oparciu o wyniki analiz i badań przeprowadzonych w ramach projektu MR w 2016 r. wspólnie ze stroną mołdawską uzgodniono, że:

 1. w latach 2016-2018 powinno się opracować główne założenia polityki miejskiej;
 2. w latach 2018-2020 powinno nastąpić wdrożenie ww. polityki na poziomie administracji krajowej i regionalnej.

Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich

Projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy z 2016 r. i skoncentrowany jest na dalszym wspieraniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii (MRRB) i administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020 (KSRRM) w odniesieniu do polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich. Jego celem szczegółowy jest:

 • zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w regionach poprzez wzmocnienie sieci ośrodków miejskich, dalszą identyfikację miejskich biegunów wzrostu, w tym określenie potencjału i zakresu przestrzennego oddziaływania miast oraz tworzenie mechanizmów wzmocnienia miast, w zależności od wybranych biegunów wzrostu;
 • lepsze zarządzanie w zakresie rozwoju regionalnego poprzez wzmocnienie ram instytucjonalnych i potencjału administracyjnego.

W ramach współpracy w 2016 r. sformułowano rekomendacje dla polityki miejskiej, z których wynika, że prace w kolejnych latach powinny skupiać się na budowaniu instrumentów i mechanizmów wdrażania polityki regionalnej skierowanych do miast oraz wdrażaniu pilotażowych projektów w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji i odnowy miast rozumianych jako proces przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich

Głównymi beneficjentami projektu jest administracja centralna - kadra ekspercka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MRRB) Mołdawii i innych ministerstw odpowiedzialnych za polityki sektorowe, Agencje Rozwoju Regionalnego oraz 9 miast mołdawskich objętych projektem: Bielce, Comrat, Soroca, Ungheni, Hincesti, Straseni, Orhei, Ceadir-Lunga, Cahul i Edinet. Są to miasta, które zgodnie z ustawą mają status miasta wydzielonego i posiadają największy potencjał rozwojowy oraz pełnią rolę naturalnych ośrodków wzrostu w regionie.

W ramach realizacji I modułu projektu:

 • przeprowadzono analizy potrzeb i sytuacji wyjściowej dotyczącej uwarunkowań dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach polityki regionalnej w Mołdawii;
 • zorganizowano misję doradczą w Mołdawii;
 • przeprowadzono spotkania eksperckie i warsztaty dot. opracowania założeń systemu wsparcia (propozycji ram formalno-prawnych i instrumentów wsparcia) dla prowadzenia działań rewitalizacyjnych;
 • przeprowadzono szkolenie dla 50 mołdawskich urzędników nt. rewitalizacji;
 • wydano publikację nt. polityki regionalnej skierowanej do miast ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji.