Polska pomoc

Trzecie posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

24 maja 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej.

Na posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w MSZ, Rada zatwierdziła protokół z drugiego posiedzenia oraz zaopiniowała sprawozdania organów administracji rządowej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej. Ponadto członkowie Rady, po wymianie stanowisk i dyskusji, pozytywnie zaopiniowali zamiar przystąpienia Polski do Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC OECD. W kolejnej części spotkania członkowie Rady wymienili opinie na temat ratyfikacji przez Polskę Konwencji o wsparciu żywnościowym, a Pani Przewodnicząca przekazała informacje na temat współpracy z sektorem prywatnym oraz ewaluacji programu polskiej współpracy rozwojowej.

Pani Przewodnicząca odniosła się także do modyfikacji Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze porządkowym w treści programu, które zostały poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zostało zaplanowane na wrzesień 2013 r. 

w górę

Tagi