Polska pomoc

Spójność polityki na rzecz rozwoju

Wprowadzenie

Ideą Spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development, PCD) zgodnie z najnowszą definicją stosowaną przez OECD, ujętą w dokumencie ,,Policy Coherence for inclusive and sustainable development”, jest opracowanie i realizacja polityk przez państwa - członków OECD w taki sposób, aby uniknąć działań, które negatywnie wpływają na możliwości rozwoju innych krajów.

Jednocześnie rządy państw powinny zwiększać swój potencjał do wykorzystania synergii pomiędzy różnymi obszarami polityk takimi jak: handel, rolnictwo, zdrowie, środowisko, migracja i współpraca rozwojowa w celu stworzenia sprzyjających warunków dla zrównoważonego rozwoju.       

Obecnie OECD postrzega PCD jako proces, którego głównym celem są:

  • wykorzystywanie pozytywnych synergii pomiędzy realizowanymi politykami krajowymi w celu wsparcia/stymulacji rozwoju, dążenie do sytuacji, w której obie strony (kraje rozwinięte oraz kraje rozwijające się) odniosą korzyść (win – win situation and mutual benefit),
  • wzmocnienie potencjału rządów państw do zrównoważenia różnych celów polityk oraz pomoc rządom w godzeniu celów polityk krajowych z celami międzynarodowymi lub globalnymi,
  • unikanie lub minimalizowanie negatywnych efektów ubocznych i niekorzystnych wpływów polityk na rozwój globalny.

PCD oznacza:

  • zapewnienie, iż interakcje pomiędzy różnymi politykami w wymiarach ekonomicznym, socjalnym, środowiskowym, prawnym oraz politycznym wspierają kraje w ich dążeniach do zrównoważonego wzrostu,
  • ustanowienie instytucjonalnych mechanizmów oraz instrumentów, które pozwolą stworzyć efektywne, zrównoważone i spójne polityki krajowe w różnych sektorach,
  • rozwój mechanizmów analizy oraz monitoringu pozwalających realizować zobowiązania polityczne podjęte w sprawie PCD w praktyce,
  • wspieranie dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami (multi-stakeholder policy dialog) w celu zidentyfikowania barier oraz katalizatorów zmian.

Model realizacji PCD przyjęty przez OECD obrazuje poniższy schemat

Model realizacji PCD przyjęty przez OECD

powrót

Wkład OECD w prace nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest prekursorem prac nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju.

Najważniejsze dokumenty przyjęte przez OECD dotyczące Spójności polityki na rzecz rozwoju to:

Wyżej wymienione dokumenty nie są prawnie wiążące.

W 2012 r. OECD uznało następujące obszary za priorytetowe w kontekście prac nad PCD: globalne bezpieczeństwo żywności, nielegalne przepływy finansowe oraz zielona gospodarka (green growth).

Ewolucję procesu prac nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju w OECD obrazuje poniższy schemat

Ewolucja procesu prac nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju w OECD

W celu wsparcia wdrażania Spójności polityki na rzecz rozwoju OECD opracowało narzędzia do wykorzystania przez państwa stosujące PCD.

Do najważniejszych z nich należą:

Więcej informacji nt. aktualnych prac prowadzonych w OECD nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju znajduje się na stronie internetowej OECD w zakładce ,,Publications” oraz na platformie PCD utworzonej przez OECD.

Syntetyczne ujęcie procesu Spójność polityki na rzecz rozwoju dostępne jest w prezentacji przygotowanej przez OECD.

Spójność polityki na rzecz rozwoju - prezentacja OECD (w j. angielskim)

powrót

Prace nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju w Unii Europejskiej

Również Unia Europejska prowadzi prace nad Spójnością polityki na rzecz rozwoju. Umocowanie PCD w UE jest silne i znajduje swoje podstawy w Traktacie z Lizbony (art. 208). Konkluzje Rady w sprawie spójności polityk na rzecz rozwoju z dnia 17 listopada 2009 r. określają 5 priorytetowych obszarów PCD: handel i finanse, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, migracje oraz bezpieczeństwo.

Komisja Europejska raz na dwa lata przedstawia Radzie UE raport nt. Spójności polityki na rzecz rozwoju. Na podstawie tego raportu Rada wypracowuje konkluzje jesienią danego roku. Aktualnie obowiązujące Konkluzje Rady UE nt. spójności polityk na rzecz rozwoju zostały przyjęte 26 października 2015 r.

Parlament Europejski  w dniu 2 maja 2016 r. przyjął Raport na temat raportu UE za 2015 r. dotyczącego realizacji Spójności Polityk na rzecz Rozwoju. Raport PE zawiera rekomendacje dotyczące implementacji zasady PCd w kontekście Agendy 2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Najnowsze informacje na temat Spójności polityki na rzecz rozwoju dostępne są w dziale Aktualności.

powrót

w górę

Tagi