Polska pomoc

 

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych

Mołdawski Rejon Ungheni znajduje się przy granicy z Rumunią i liczy 117 tys. mieszkańców, z czego na terenach wiejskich mieszka 75 tys. osób. Funkcjonuje tu 13 tys. gospodarstw rolnych, a także ok. 100 firm związanych z rolnictwem. Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa to zaledwie 1,5 ha. Właściciele najmniejszych gospodarstw rolnych nie są w stanie utrzymać się z rolnictwa - pracują w miastach w zakładach przemysłowych. Podstawowe uprawy to: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, owoce, w tym winorośl.

Rejon Ungheni dzięki swoim bogatym zasobom przyrodniczym i kulturowym ma ogromy potencjał do rozwoju turystyki wiejskiej. Lasy bukowe zajmują w Ungheni powierzchnię 30 tys. ha, na części z nich funkcjonuje Park Narodowy "Bukowy Kraj".  Działają tu 32 zespoły folklorystyczne, rozwija się rękodzieło, gdyż wielu rzemieślników zajmuje się rzeźbiarstwem, wyszywaniem, haftem, ceramiką.

W ramach projektów realizowanych przez Fundację Puszczy Rominckiej w latach 2015/2016 powstała infrastruktura, pojawiły się nowe produkty turystyczne, funkcjonować zaczął jarmark ludowy. Walory rejonu były promowane na poziomie międzynarodowym (targi), zaś osoby związane z turystyką zyskały nowe umiejętności dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym w Polsce. Pojawiło się również strona interentowa promująca produkty lokalne (www.productungheni.md), powstały nowe kwatery agroturystyczne, rozbudowywana została istniejąca baza noclegowa.

Ponadto w Narodowej Strategii Rozwoju Turystyki 2020 (zatwierdzona przez rząd mołdawski 15 maja 2014) dostrzeżono znaczenie rozwoju ekoturystyki, a także konieczność budowy centrów informacyjnych. Z kolei w Strategii Socjalno-Ekonomicznego rozwoju Rejonu Ungheni na lata 2012 - 2020, zatwierdzonej w lutym 2012 roku, wiele uwagi poświęcono rozwojowi potencjału turystycznego, przede wszystkim na terenach wiejskich. W dokumencie podkreślono konieczność wsparcia przedsiębiorców chcących działać w sferze turystyki wiejskiej. Zauważono też potrzebę udostępnienia zasobów przyrodniczych dla turystyki, poprzez budowę stosownej infrastruktury.

W ostatnich latach – na skutek realizacji ww. przedsięwzięć, wzrosła także liczba turystów odwiedzających PN „Bukowy Kraj” (2014 r. – 1200 turystów, 2016 r. – 2200 osób). Zarówno w Parku, jak i w całym rejonie Ungheni nadal brakuje miejsca, w którym turysta mógłby uzyskać pełną informację o lokalnych atrakcjach turystycznych. 

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych

Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych przez Fundację Puszczy Rominckiej w rejonie Ungheni w latach 2015-2016. Celem projektu jest budowa Centrum Informacyjno-Edukacyjnego (na bazie starego, zniszczonego budynku pozostającego w zasobach Parku Narodowego "Bukowy Kraj") na potrzeby rozwoju turystyki oraz utworzenia klastra turystyki wiejskiej w latach 2017-2018 (projekt dwumodułowy). W latach 2015 i 2016 Fundacja wykonała szczegółowy projekt techniczny remontu i adaptacji budynku pod potrzeby centrum oraz uzyskała pozwolenie na budowę. Prace podzielne zostały na 2 lata. W pierwszym roku (2017) realizacji projektu budynek doprowadzono do stanu surowego zamkniętego. W roku 2018 zaplanowano dokończenie prac i rozpoczęcie działalności Centrum. W Centrum turyści uzyskać będą mogli wszelkie informacje i aktualne oferty, tu tworzone będą nowe produkty turystyczne, promowane wyroby lokalne. Odbywać się tam będą również szkolenia i warsztaty. Jednocześnie Centrum zajmować będzie się prowadzeniem edukacji przyrodniczej.

Amerykański US Forest Service podjął decyzję o sfinansowaniu szeregu miękkich działań zmierzających do utworzenia klastra turystyki wiejskiej wokół PN "Bukowy Kraj". Park został wybrany przez Amerykanów z uwagi na prowadzone tu wcześniej przez Fundację Puszczy Rominckiej działania.

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych

W ramach realizacji I modułu w 2017 roku:

- doprowadzono budynek przeznaczony pod Centrum Informacyjno-Edukacyjne do stanu surowego;

- przygotowano założenia teoretyczne i praktyczne dla rozwoju okołoturystycznych usług: szkolenia, koncepcje, biznes plany konkretnych inicjatyw;

- przeszkolono 15 wytwórców z rejonu Ungheni z zasad rozwoju turystyki wiejskiej: wypracowano koncepcje działań i wykonano 15 biznesplanów;

- 6 pracowników Parku Narodowego "Bukowy Kraj" i lokalnej administracji Ungheni wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Polski w celu zapoznania się z pracą kilku polskich centrów informacyjnych.

Ponadto pracownicy PN "Bukowy Kraj" w 2018 roku odbędą praktyki w dwóch polskich centrach w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej i Wigierskim Parku Narodowym.