Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt ma charakter dwuletni, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 10 przedstawicieli mołdawskiej straży pożarnej. Uczestnicy szkolenia zostaną wytypowani przez Służbę Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawskiej. Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych.

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której przeszkolono ratowników między innymi z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Tegoroczna edycja projektu jest skierowana do kadry ratowniczej straży pożarnej z Mołdawii. Partnerem w projekcie jest Służba Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawskiej.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach. W trakcie warsztatów strażacy z Polski i Mołdawii mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w ratownictwie w ich krajach. Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Szkolenia odbyły się od 24 września do 5 października 2012 roku oraz od 18 do 29 marca 2013 roku. Tematyczne zagadnienia, które zostały objęte szkoleniem to:

 • Rozpoznawanie zagrożeń - oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
 • Taktyka w ratownictwie chemicznym,
 • Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
 • Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
 • Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
 • Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania,
 • Taktyka w ratownictwie ekologicznym,
 • Rozpoznawanie zagrożeń - sprzęt kontrolno-pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
 • Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
 • Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
 • Podział środków gaśniczych i ich działanie,
 • Podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Gaszenie przykładowych pożarów: substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
 • Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
 • Temperatura pracy urządzeń elektrycznych,
 • Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych,
 • Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne,
 • Statystyki przyczyn pożarów w Polsce. Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
 • Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych,
 • Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych,
 • Analiza wybranych zdarzeń,
 • Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem KM PSP w Dąbrowie Górniczej.

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

Dzięki realizacji I części projektu przeszkolono 10 przedstawicieli mołdawskiej straży pożarnej, którzy zwiększyli swoje kwalifikacje oraz przekazali zdobytą wiedzę strażakom ze swoich jednostek. Umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu oraz poznanie nowych metod prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych umożliwi utworzenie procedur niezbędnych do skrócenia czasu prowadzonych działań.  

Ponadto ratownicy z Mołdawii wrócili do swojego kraju wyposażeni m.in. w ubrania i obuwie specjalistyczne, zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, detektor wielogazowy, zestaw do zabezpieczenia terenu akcji, ubrania gazoszczelne i maski z filtropochłaniaczami.