Polska pomoc

Projekty organizacji pozarządowych 2005

Ukraina

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie Od edukacji do demokracji. Model wsparcia liderów organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa
Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie Ukraina w drodze do Unii Europejskiej
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem władz samorządowych i lokalnych na Ukrainie
Fundacja Młoda Demokracja w Lublinie Europejski Wschód - doświadczenie - rozwój. Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej
Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie II etap projektu wspieranie rozwoju samopomocy finansowej poprzez budowanie niezależnego systemu kredytowego na Ukrainie w oparciu o system polskich kas oszczędnościowo - kredytowych (SKOK)
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. T. Deca w Krakowie Profilaktyka leczenia gruźlicy u osób chorych psychicznie na Ukrainie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Szkoła Menadżerów Samorządowych
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie Rola sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w rozwoju demokracji. Polsko - Ukraińska platforma współpracy
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej "Fala" we Wrocławiu Aktywizacja społeczności lokalnej - rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie
Mazowieckie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Płońsku Upowszechnianie polskich doświadczeń związanych ze zmianami własnościowymi w rolnictwie
Polska Fundacja im. R. Schumana w Warszawie Przez edukację europejską do społeczeństwa obywatelskiego
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie
Stowarzyszenie - Towarzystwo "Amicus" w Białysmtoku Pozarządowe Sieci Informacyjne na przykładzie sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej oraz sieci Eurodesk
Stowarzyszenie "Szkoła Liderów" w Warszawie Ukraińska Szkoła Samorządowa
Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich "Wieś i Europa" w Krakowie Rozwój marketingowych organizacji rolniczych na Ukrainie
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w Poznaniu Budowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Ukrainy poprzez mechanizmy regionalne
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie Zdrowie publiczne - profilaktyka, diagnostyka i leczenie gruźlicy, chorób wenerycznych i HIV na Ukrainie
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Oddział terenowy w Gdańsku Gdańsk-Odessa-Lwów - Współpraca organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej na rzecz budowy społeczeństwa demokratycznego oraz gospodarki wolnorynkowej
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (EEDC) w Warszawie Promocja reformy terytorialnej w regionach Ukrainy poprzez polskie doświadczenia reformy administracyjnej i przystosowania administracji terytorialnej do standardów UE
Towarzystwo Demokratyczne Wschód w Warszawie Polsko-Ukraińskie partnerstwo na rzecz rozwoju powiatów - przekazywanie polskiego doświadczenia reformy ustrojowej
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie - WSAP "Profesjonalny wykładowca" - projekt podnoszenia kwalifikacji wykładowców instytucji szkolących pracowników administracji publicznej

powrót

Mołdowa

CASE - Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa Implementacja zapisów Układu w sprawie partnerstwa i współpracy (PCA) - pomoc identyfikacji barier i rozwoju handlu dla eksporterów mołdawskich
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju obszarów wiejskich Żołdowy
Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie Strategiczne wsparcie procesu konsolidacji mołdawskich unii kredytowych oraz pomoc techniczna dla państwowego nadzoru nad uniami kredytowymi
Fundacja Terra Humana - Informacja - edukacja - integracja Wsparcie ambasadorów integracji europejskiej wśród trzeciego sektora w Mołdawie
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu Liderzy przedsiębiorczości trafiają pod strzechy
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" Polskie doświadczenia w transformacji gospodarki z rolniczej na usługowo-technologiczną w procesie aplikowania i integracji z U

powrót

Białoruś

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa w Warszawie Wsparcie badań i analiz rynku pracy na Białorusi
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach Drogowskazy
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś, CEO P-B w Białysmstoku Polskie doświadczenie transformacji ustrojowej w białoruskiej niezależnej przestrzeni informacyjnej
Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach Akademia Liderów Społecznych
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni Szkoła jako inicjator demokratycznych przemian
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" w Łodzi Open Community School
Fundacja "Centrum Stosunków Międzynarodowych" w Warszawie Białoruski Obwód Homelski - pierwsze kroki na drodze do demokratyzacji. Cykl seminariów edukacyjnych połączony z publikacją poseminaryjną
Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez budowę niezależnego systemu kredytowania opartego na polskich wzorcach
Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników w Warszawie Wspieranie niezależnych środowisk prawniczych na Białorusi - pobyty stażowe prawników z Białorusi w Polsce
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w Krakowie Zdrowie publiczne - profilaktyka, diagnostyka i leczenie gruźlicy, chorób wenerycznych i HIV na Białorusi
Stowarzyszenie Towarzystwo "Amicus" w Białymstoku Sieci Informacyjne Organizacji Pozarządowych na przykładzie Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w Warszawie Obywatelska Białoruś - aktywność lokalna drogą do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku Wszechnica Europejska w Witebsku ( przekaz doświadczeń polskiej edukacji proeuropejskiej

powrót

Afganistan

Fundacja Polska Akcja Humanitarna z Warszawy Odbudowa Szkoły Mawlana Sadiq Shahid School w miejscowości Koko Kheil w prowincji Kapisa w Afganistanie
Stowarzyszenie "Szkoły dla pokoju" z Warszawy Budowa szkoły dla dziewcząt w Mohmandan (prowincja Balch)
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna z Krakowa Odbudowa i rozwój infrastruktury diagnostyki medycznej w Mazar-e-Sharif

powrót

Irak

Fundacja Polska Akcja Humanitarna w Warszawie Remont stacji uzdatniania wody zaopatrujących wsie prowincji Babil
Polska Misja Medyczna w Krakowie Wyposażenie szpitala w Al-Hashimiyah w prowincji Babil oraz szkolenia lokalnego personelu medycznego

powrót

Gruzja

Fundacja "Partners" Polska, Warszawa Równy status - większe szanse demokracji. Wsparcie mechanizmów zaangażowania kobiet w życie publiczne w Gruzji
Fundacja Edukacja dla Demokracji Niezależna gazeta lokalna gwarantem demokracji i samorządności - warsztaty i staże dla dziennikarzy gruzińskiej prasy lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalne Wprowadzanie metod aktywnego uczenia do szkoleń urzędników administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych, przygotowanie do zarządzania projektami
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Szczecin - AIA Innowacyjne instrumenty zarządzania miastem

powrót

Angola

Centrum Animacji Misyjnej Księży Werbistów, Zgromadzenie Księży Werbistów Pomoc rozwojowa dla Angoli - Centrum Zdrowia im. św. Łukasza w Kifangond

powrót

Bałkany, Kaukaz Południowy oraz Azja Środkowa

a) Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) w Nowym Sączu - Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.
Wysokość dotacji MSZ na ww. projekt: 188.000 PLN

b) Serbia i Czarnogóra
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie - Wprowadzenie wieloletnich planów inwestycyjnych, przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gmin w Serbii i Czarnogórze.
Wysokość dotacji MSZ na ww. projekt: 121.460 PLN

c) Uzbekistan, Tadżykistan
Fundacja Edukacja dla Demokracji (Education for Democracy Foundation) w Warszawie - Edukacja obywatelska w Azji Centralnej.
Wysokość dotacji MSZ na ww. projekt: 114.686 PLN

d) Tadżykistan
Fundacja Partners Polska w Warszawie - Lokalne koalicje przeciwko biedzie.
Wysokość dotacji MSZ na ww. projekt: 60.350 PLN

e) Armenia
Fundacja Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej w Warszawie - Wizyty studyjne dla dziennikarzy z Armenii „Niezależne media".
Wysokość dotacji MSZ na ww. projekt: 39.270 PLN

f) W 2005 roku zrealizowano także projekt obejmujący swoim zasięgiem Ukrainę, Białoruś, Serbię i Czarnogórę, Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan oraz Azerbejdżan. Projekt, XV Forum Ekonomiczne w Krynicy, zorganizowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie.
Wysokość dotacji MSZ na ww. projekt: 174.500 PLN

powrót

w górę

Tagi