Polska pomoc

 

Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Kamionce Bużańskiej

Sytuacja w zakresie ochrony ekologicznej zbiorników wodnych na Ukrainie jest bardzo zła. Brakuje nowoczesnych rozwiązań skutecznego oczyszczania ścieków. Stare oczyszczalnie budowane w okresie ZSRR są wysłużone, nieefektywne, kosztowne w eksploatacji i praktycznie przestają spełniać swoją funkcję. Nowe technologie i rozwiązania nie znajdują zastosowania z dwóch powodów: braku dostępu do know-how i braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do projektowania i budowy nowych oczyszczalni.

Kamionka Bużańska (położna w górnej części Bugu, w regionie lwowskim) posiada mechaniczną oczyszczalnię ścieków wybudowaną w połowie lat pięćdziesiątych, praktycznie całkowicie wyeksploatowaną. Ścieki z sytemu kanalizacyjnego, do którego obecnie jest podłączonych ponad 3.500 mieszkańców (z ogólnej liczby 10.900 osób) w bardzo niewielkim stopniu oczyszczone trafiają bezpośrednio do granicznej rzeki Bug (który jest dopływem Wisły, gdzie znajdują się ujęcia wody pitnej dużych miast w Polsce, również Warszawy). Ścieki od pozostałych mieszkańców i sąsiadujących miejscowości trafiają bezpośrednio (z pominięciem oczyszczalni) do rzeki Bug, lub wód gruntowych. Planowana rozbudowa sytemu kanalizacji jest wstrzymywana ze względu na brak skutecznie działającej oczyszczalni.

Władze administracyjne Kamionki Bużańskiej są zdeterminowane by podjąć wszystkie możliwe działania w celu rozwiązania opisanego problemu. W związku z powyższym, zwróciły się z prośbą do Fundacji Wschód o pomoc w przygotowaniu koncepcji budowy oczyszczalni. Powstała nieformalna koalicja polskich biur projektowo-wykonawczych oraz instytucji projektowo-badawczych i naukowych gotowych zaangażować się w ten proces. W efekcie, w celu przygotowania projektu przyszłej oczyszczalni, 18 czerwca 2015 roku na terenie planowanej budowy doszło do roboczego spotkania 4 ekspertów z Polski z przedstawicielami władz samorządowych i specjalistami z Ukrainy.  

Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Kamionce Bużańskiej

Projekt realizowany będzie od września do listopada 2015 r. Kluczowym celem jest poprawa jakości wód w rzece granicznej Bug (dopływ Wisły) poprzez budowę modelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionka Bużańska (Ukraina, obwód Lwowski). Projekt będzie ponadto okazją do promocji polskich firm zainteresowanych rozwojem usług w dziedzinie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków oraz dostarczania nowoczesnych technologii i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na Ukrainie. W proces projektowania będą zaangażowane firmy polskie zainteresowane rozwojem usług na rynku ukraińskim. Zaproponowane technologie, sprawdzone na ryku polskim, są nowoczesne, innowacyjne, efektywne i skuteczne. Projektowanie będzie zgodne z międzynarodowymi zasadami BAT (Best Available Technology). W pierwszej kolejności będą proponowane urządzenia wykonywane przez polskich producentów oraz firm posiadających zakłady na terytorium Polski.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Ostateczne zatwierdzenie technologii i dobór urządzeń dostosowanych do procesów technologicznych projektowanej oczyszczalni.
  2. Wizyta studyjna w Polsce (4 osoby z Ukrainy, 3 dni wraz z transportem, 2 noclegi w Polsce). Prezentacja polskich oczyszczalni, spotkania z użytkownikami oraz konsultacje z projektantami i wykonawcami.
  3. Przeprowadzenie certyfikacji urządzeń dopuszczających do eksploatacji na terytorium Ukrainy.
  4. Przygotowanie szczegółowych wytycznych projektowych dla branży elektrycznej, konstrukcyjnej etc. w zakresie przewidzianym do wykonania przez stronę ukraińską.
  5. Wizyta studyjna w miejscowości Kamionka Bużańska (4 osoby z Polski, 2 dni z transportem, 1 nocleg na Ukrainie). Szczegółowe konsultacje w zakresie zastosowania wytycznych projektowych i przygotowania projektu w branżach: sanitarnej, konstrukcyjnej, elektrycznej, architektonicznej etc.
  6. Wykonanie pełnego kosztorysu budowy oczyszczalni
  7. Wizyta studyjna w miejscowości Kamionka Bużańska (4 osoby z Polski, 2 dni z transportem, 1 nocleg na Ukrainie). Konsultacje w zakresie ostatecznej weryfikacji pełnego projektu wykonawczego.
  8. Przeprowadzenie uzgodnień technicznych i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę oczyszczalni.

Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Kamionce Bużańskiej

Zgodnie z założeniami projektu, przygotowano i zatwierdzono plan budowlany oczyszczalni ścieków. Projekt przechodzi ekspertyzę w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dwie polskie firmy: Ekoprom i AP Projekt, uczestniczące bezpośrednio w realizacji projektu nawiązały roboczą współpracę z ukraińskimi partnerami w zakresie projektowania i budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Ponadto, dwóch partnerów z Polski (Biuro projektowo-badawcze Proeko i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aktywnie uczestniczyło w procesie konsultacji programowych.

W ramach projektu odbyły się trzy wizyty studyjne. Pierwsza wizyta miała miejsce w dniach 15-17 września 2015 r. (4 osoby z Ukrainy) i polegała na prezentacji polskich oczyszczalni ścieków oraz konsultacji z projektantami i wykonawcami. W czasie drugiej wizyty (30 września - 1 października 2015 r.) w Kamionce Bużańskiej przeprowadzono szczegółowe konsultacje w zakresie zastosowania wytycznych projektowych i przygotowania projekty w warstwie sanitarnej, konstrukcyjnej, elektrycznej, architektonicznej. Trzecia wizyta w Kamionce Bużańskiej (4 osoby z Polski) miała miejsce w dniach 19-20 listopada 2015 r. W trakcie wizyty dokonano konsultacji w zakresie ostatecznej weryfikacji pełnego projektu wykonawczego.

W ramach projektu dodatkowe przeszkolenie uzyskało 3 pracowników Urzędu Miasta w Kamionce Bużańskiej.

Pełna dokumentacja projektu budowy modelowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionka Bużańska została wykonana i zatwierdzona w dniu 30 grudnia 2015 r.