Polska pomoc

Programowanie wieloletnie

Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386), Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje Wieloletni program współpracy rozwojowej obejmujący co najmniej cztery lata. Dokument ten określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej.

Projekt Programu jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym.

Prace nad projektem pierwszego programu wieloletniego rozpoczęły się w lutym 2011 r. i były prowadzone z zaangażowaniem partnerów społecznych, niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli resortów. 20 marca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła "Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015".

Druga edycja wieloletniego programu współpracy rozwojowej obejmuje okres pięcioletni, czyli lata 2016-2020. Wydłużenie czasu obowiązywania programu do pięciu lat powinno przyczynić się do większej przewidywalności i skuteczności polskiej pomocy, a ponadto pozwoli na przeprowadzenie przeglądu śródokresowego. Dzięki temu Program będzie również spójny czasowo z perspektywą finansową Unii Europejskiej do 2020 r.

Uszczegółowieniem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej są roczne Plany współpracy rozwojowej. Dokumenty stanowiące ramy formalne programu "polska pomoc" są dostępne w dziale dokumenty strategiczne.

powrót

w górę

Tagi