Polska pomoc

Program "Wolontariat polska pomoc"

Program wolontariatu polskiej pomocy został zapoczątkowany w 2008 r. Zorganizowany został wtedy pierwszy konkurs "Wolontariat polska pomoc" adresowany do osób i organizacji zainteresowanych tą formą niesienia pomocy potrzebującym. Założenia programu bazowały na analizie rozwiązań stosowanych przez innych donatorów oraz na doświadczeniach polskich organizacji pozarządowych prowadzących programy wolontariatu. Zbieranie doświadczeń, dobrych praktyk i opinii uczestników programu pozwala z roku na rok ulepszać jego działanie.

Instytucja wolontariatu występuje w większości państw prowadzących politykę rozwojową i stanowi istotny element współpracy między strukturami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. Służy ona zwiększaniu świadomości społeczeństwa nt. problematyki rozwojowej (jest tym samym jedną z metod edukacji rozwojowej) oraz stanowi sposób bezpośredniego angażowania obywateli w kwestie pomocy rozwojowej.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed tworzącą się polską polityką rozwojową jest zwiększenie poparcia społecznego jak i pogłębienie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problematyki rozwoju. Program wolontariatu stanowi okazję do intensyfikacji udziału polskich obywateli w pomocy rozwojowej. Bez szerokiego poparcia i udziału społecznego polityka rozwojowa nie będzie skuteczna.

Dotychczasowa owocna współpraca polskich organizacji pozarządowych z MSZ w zakresie pomocy rozwojowej pozwala postrzegać program wolontariatu jako kolejny element tworzenia infrastruktury takiej współpracy. Chociaż obecnie polskie organizacje pozarządowe wysyłają swoich wolontariuszy, ich cenne doświadczenia nie są dostatecznie wykorzystywane po powrocie. Występują też problemy z koordynacją działań. Koncepcja programu opiera się na istniejących mechanizmach współpracy pomiędzy MSZ a organizacjami i instytucjami bezpośrednio realizującymi projekty pomocowe.

Wolontariusze programu Polska Pomoc
w górę

Tagi