Polska pomoc

Praktyki w Departamencie Współpracy Rozwojowej

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oferuje osobom zainteresowanym tematyką międzynarodowej pomocy rozwojowej i humanitarnej możliwość odbycia praktyk w jednym z opisanych poniżej wydziałów. Mogą one mieć formę praktyk studenckich, zawodowych lub absolwenckich, jak również długoterminowego stażu albo wolontariatu. Zapraszamy także aplikantów Akademii Dyplomatycznej i słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Wydział Polityki Rozwojowej Unii Europejskiej i Współpracy Wielostronnej. Do jego zadań należy koordynacja działań Polski w obszarze współpracy na rzecz rozwoju UE, kształtowanie wspólnotowej polityki rozwojowej poprzez uczestnictwo w pracach Komitetów instrumentów finansowania działań zewnętrznych UE:  Europejskiego Funduszu Rozwoju (ang. European Development Fund, EDF) i Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju  (ang. Development Cooperation Instrument, DCI). Wydział zajmuje się także przygotowywaniem stanowisk i instrukcji w dziedzinie polityki rozwojowej dla przedstawicieli RP m.in. w grupach roboczych Rady UE ds. współpracy na rzecz rozwoju (CODEV) i ds. Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP). Koordynacja Spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development, PCD) oraz dbałość o skuteczność działań rozwojowych (ang. effectiveness) to kolejne obszary jego kompetencji. Wydział prowadzi również sprawy dotyczące współpracy Polski z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką rozwojową. Zajmuje się też współpracą z innymi dawcami pomocy rozwojowej, jak również współpracą z organami administracji publicznej w zakresie udziału Polski w międzynarodowych organizacjach, instytucjach, programach i funduszach.

Na praktyki, staże, wolontariat przyjmujemy osoby po studiach, interesujące się polityką rozwojową prowadzoną przez Unię Europejską, chętnie z doświadczeniem w pracy w instytucjach unijnych lub innych w administracji publicznej, także w organizacjach pozarządowych lub interesujących się współpracą międzynarodową szeroko. Warunkiem niezbędnym jest bardzo dobra znajomość języków obcych: angielskiego i francuskiego (na poziomie C1, C2, nie mniej niż B2). W celu bardziej efektywnej współpracy preferujemy kandydatów zainteresowanych praktyką/stażem 2-3 miesięcznym.

Od kandydatów oczekujemy umiejętności dokonywania syntetycznych skrótów, w tym w języku polskim na podstawie tekstów anglo- i francuskojęzycznych, łatwości formułowania wypowiedzi pisemnych oraz sprawnego poruszania się po stronach internetowych instytucji unijnych i baz dokumentów (np. EUR-Lex) oraz … mediów społecznościowych typu Twitter i Facebook. Swobodna obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint) znacznie ułatwia realizację codziennych zadań. Inicjatywa i zaangażowanie – mile widziane.

powrót

 

Referat Planowania i Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zajmuje się koordynacją i opracowywaniem dokumentów programowych polskiej współpracy rozwojowej zarówno strategicznych – wieloletnich, jak i rocznych, kwestiami organizacyjnymi, planowaniem i sprawozdawczością departamentu oraz koordynacją udziału Polski we wspólnym programowaniu UE. Referat zajmuje się także współpracą i obsługą Rady Programowej Współpracy Rozwojowej ustanowionej przy ministrze Spraw Zagranicznych. W referacie umiejscowiony jest również Krajowy Punkt Kontaktowy dla jednostek administracji publicznej zainteresowanych realizacją projektów w ramach współpracy bliźniaczej (ang. twinning) i instrumentu TAIEX.

Na praktyki, staże, wolontariat przyjmujemy osoby po studiach, interesujące się polityką rozwojową, chętnie z doświadczeniem w pracy w instytucjach administracji publicznej / organizacjach pozarządowych  lub interesujących się współpracą międzynarodową szeroko, posiadające dobrą znajomość języków obcych: angielskiego i francuskiego, ew. rosyjskiego (nie mniej niż na poziomie B2). W celu bardziej efektywnej współpracy preferujemy kandydatów zainteresowanych praktyką/stażem 2-3 miesięcznym.

Od kandydatów oczekujemy umiejętności analizy i syntetycznego pisania (także w języku polskim na podstawie tekstów anglo- i francuskojęzycznych), łatwości formułowania wypowiedzi pisemnych, umiejętności działania pod presją czasu oraz sprawnego poruszania się po stronach internetowych polskich instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych i baz dokumentów, a także … mediów społecznościowych typu Twitter i Facebook. Konieczna jest znajomość i swobodna obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint). Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie – mile widziane.

Osoba odbywająca praktykę w Referacie Planowania i RPWR będzie miała możliwość zapoznania się sekwencją działań związanych z planowaniem, sprawozdawczością, koordynacją i organizacją realizacji zadań oraz współpracą z innymi jednostkami administracji publicznej Polski i krajów partnerskich, instytucjami UE, a także uczestniczenia w przygotowaniu spotkań wysokiego szczebla. Do jej zadań będzie należało m.in. analiza dokumentów i opracowywanie tekstów; przygotowywanie posiedzeń Rady i in. spotkań; wyszukiwanie informacji i monitoring mediów społecznościowych.

powrót

 

Referat ds. Pomocy Humanitarnej zajmuje się kwestiami dotyczącymi programowania oraz implementacji oficjalnej pomocy humanitarnej świadczonej przez polski rząd. W celu wykonywania tych zadań referat współpracuje m. in. z organizacjami międzynarodowymi, polskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami sektora publicznego związanymi z problematyką humanitarną. Pracownicy referatu biorą udział w pracach grupy roboczej ds. pomocy humanitarnej i żywnościowej (COHAFA) oraz prowadzą bieżący monitoring kryzysów humanitarnych w krajach rozwijających się.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności działania pod presją czasu oraz zainteresowania tematyką pomocy humanitarnej i rozwojowej.

powrót

 

Wydział Komunikacji Społecznej zajmuje się kontaktami z mediami, wydawaniem publikacji, organizacją wystaw fotograficznych, prowadzeniem strony internetowej programu „polska pomoc”, a także udzielaniem dotacji na prowadzenie projektów w obszarze edukacji globalnej. Poszukujemy osób zainteresowanych w równej mierze problematyką współpracy rozwojowej jak i zagadnieniami public relations.

Od kandydatów oczekujemy łatwości formułowania wypowiedzi pisemnych, umiejętności redakcji i korekty tekstów oraz dobrej znajomości j. angielskiego. Dodatkowymi atutami będą posiadane doświadczenie dziennikarskie oraz umiejętność obsługi programów graficznych.

Osoba odbywająca praktykę w tym wydziale będzie miała możliwość zapoznania się zasadami komunikacji publicznej DWR, współtworzenia wizerunku polskiej pomocy rozwojowej w mediach społecznościowych, uczestniczenia w organizacji wydarzeń promocyjnych, a także uczestniczenia w przygotowaniu konkursów na realizację projektów edukacyjnych. Do jej zadań będzie należało m.in. wyszukiwanie informacji i monitoring mediów społecznościowych, przygotowywanie komunikatów na stronę internetową, wykonywanie tłumaczeń na j. angielski.

powrót

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem ciekawych doświadczeń zawodowych w Departamencie Współpracy Rozwojowej! Szczegółowe informacje na temat sposobu składania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Opinie stażystów

Trzymiesięczna praktyka absolwencka w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ była dla mnie bardzo ciekawym i cennym doświadczeniem zawodowym. Wspierając pracowników w wykonywaniu bieżących zadań oraz biorąc udział w spotkaniach służbowych, miałam okazją pogłębić swoją wiedzę z zakresu współpracy rozwojowej Polski i Unii Europejskiej, a także zapoznać się ze strukturą i działalnością DWR. Dzięki niezwykle przyjaznej atmosferze oraz otwartości pracowników Departamentu, chętnie dzielących się wiedzą i służących radą, praktykę będę wspominać naprawdę miło.

Monika, praktyka absolwencka w Wydziale Polityki Rozwojowej UE, grudzień 2014 – luty 2015

 

Staż w DWR pozwolił mi rozwinąć wiedzę zdobytą podczas studiów w Kolegium Europejskim, a także poznać nieznane dostąd obszary polityki rozwojowej. Program stażu uwzględniał liczne wykłady, konferencje i wydarzenia związane z tematyką pomocy rozwojowej. DWR to miejsce, które wspominam z ogromym sentymentem. W szczególności jego pracowników, który chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz stworzyli wiele możliwości dla ludzi młodych, ambitnych i spragnionych wiedzy o otaczającym nas świecie.

Kasia, staż w Wydziale Polityki Rozwojowej UE, wrzesień – listopad 2014 r.

 

Współpraca rozwojowa z roku na rok staje się coraz ważniejszym priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, praw człowieka i demokracji w uboższych krajach wymaga jednak także zrozumienia i poparcia ze strony społeczeństwa w Polsce. To m.in. tymi ważnymi zadaniami, informowania i dialogu, zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej, Edukacji Globalnej i Wolontariatu, w którym odbywałem swój staż absolwencki w lipcu i sierpniu 2014 r. W tym okresie nauczyłem się nie tylko podstawowych zasad edukacji globalnej, ale przede wszystkim nabyłem praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w tym środowisku. Wszystkim pasjonatom oraz studentom i absolwentom dziennikarstwa, pedagogiki, stosunków międzynarodowych oraz kierunków pokrewnych, który wiążą swoją przyszłość z pracą na rzecz krajów rozwijających się, serdecznie polecam!

Tomasz; Wydział Komunikacji Społecznej, Edukacji Globalnej i Wolontariatu; lipiec – sierpień 2014 r.

 

Trzy miesiące spędzone na praktyce absolwenckiej w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ były dla mnie unikatowym czasem, który wspominam z ogromnym sentymentem. Dzięki pracy w DWR miałam szansę zobaczyć, jak w praktyce realizowane są założenia polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do polskiej pomocy rozwojowej oraz zapoznać się ze specyfiką pracy w administracji państwowej. Sądzę, że dla absolwentki kierunku stosunki międzynarodowe, MSZ jest miejscem "pracy w zawodzie'' pozwalającym na wykorzystanie i rozwinięcie wiedzy nabytej podczas studiów. Warto podkreślić również możliwość obcowania na co dzień z byłymi i przyszłymi ambasadorami oraz konsulami, a także innymi członkami polskiej służby zagranicznej, co jest niezwykle cennym i rozwijającym doświadczaniem.

Wiktoria, praktykantka w Wydziale Polityki Rozwojowej UE, lipiec – październik 2014

 

w górę

Tagi

Komentarzy: 1 Dodaj komentarz
Serdecznie polecam
 02.03.2015 13:09anna.nowak7