Polska pomoc

 

Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)

Projekt jest kontynuacją działań w ramach „Postaw na rozwój. Zrównoważony” współfinansowanego ze środków MSZ w 2013 r. Ośrodek planuje wykorzystanie wypracowanych w 2013 r. materiałów i ich rozwinięcie w ramach działań projektowych. Swoją kontynuację będzie miała również Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej, która cieszyła się znacznym powodzeniem i została bardzo dobrze oceniona w ankietach ewaluacyjnych.

Za pomocą projektu jego twórcy chcą wzmocnić znaczenie edukacji globalnej w szkołach i w edukacji pozaformalnej oraz podnieść świadomość jej znaczenia wśród nauczycieli. Ze względu na cele statutowe, Ośrodek jest szczególnie zainteresowany poszerzeniem znaczenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako edukacja ekologiczna, o wątki globalne. Edukacja ekologiczna w szkole często ogranicza się do zagadnień degradacji środowiska oraz ochrony przyrody. W ramach projektu Ośrodek chciałby rozszerzyć rozumienie edukacji ekologicznej i globalnej o zagadnienia związane z postawami konsumenckimi i stylem życia (w tym m.in. pozyskiwanie surowców, wpływ produkcji na środowisko i społeczności lokalne, odpady), zmianą klimatu i pozyskiwaniem energii, dostępem do wody, produkcją i dystrybucją żywności oraz sprawiedliwym handlem.

Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)

Projekt składa się z dwóch modułów. W pierwszym, w ramach Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej przeszkolona zostanie nowa grupa edukatorów-animatorów. Rekrutacja będzie miała zasięg ogólnopolski, a twórcom zależy na przeszkoleniu edukatorów z różnych regionów kraju, szczególnie z mniejszych miejscowości. Szkolenie będzie się składać z zajęć stacjonarnych, w tym jednego zjazdu, w którym wezmą udział również doświadczeni trenerzy, oraz warsztatów e-learningowych. Absolwenci Szkoły zostaną wyposażeni w wyprawkę trenera edukacji globalnej składającą się z materiałów dydaktycznych. W ramach pierwszego modułu Ośrodek stworzy również pakiet edukacyjny dla nauczycieli i edukatorów, a także zorganizuje działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach drugiego modułu 160 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie edukacji globalnej, dzięki czemu podniesione zostaną ich kompetencje do prowadzenia edukacji globalnej w szkołach. Nowi edukatorzy przeprowadzą cykl 90-minutowych warsztatów dla ok. 100 klas uczniów. Poprzez działania projektowe, Ośrodek ma na celu zainspirowanie uczniów do przeprowadzenia szkolnych projektów globalnych, które zyskają wsparcie merytoryczne przeszkolonych edukatorów.

Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)

Projekt składał się z dwóch modułów – pierwszy był realizowany w roku 2014 (1 lipca – 31 grudnia), drugi w roku 2015 (1 stycznia – 30 czerwca). W ramach drugiego modułu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

  • Przeszkolenie praktyczne nauczycieli z zakresu metod edukacji globalnej (161 osób);
  • Przeszkolenie zainteresowanych nauczycieli z zakresu treści i metod edukacji globalnej w formie e-learningu (ok. 50 osób);
  • Organizacja warsztatów prowadzonych przez edukatorów (300 warsztatów x 90 minut, 3 x 100 grup) w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i pomorskiego, w których wzięło udział łącznie 2 193 uczniów oraz warsztatów prowadzonych przez nauczycieli (również 300 warsztatów, 3 x 100 grup);
  • Przeprowadzenie w szkołach przez uczniów uczestniczących w warsztatach pod opieką nauczycieli własnych projektów poświęconych edukacji globalnej;
  • Organizacja spotkania edukacyjno-motywacyjno-szkoleniowego dla edukatorów, w którym wzięły udział 42 osoby (uczestnicy STEG oraz eko-edukatorzy związani z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, chcący poszerzyć swoje kompetencje) warsztaty z emisji głosu, ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w szkołach oraz wykład z antropologii kulturowej;
  • Rozbudowa strony projektu o artykuły poświęcone ważnym dniom w kalendarzu związanym z edukacja globalną; publikacja na stronie www.ekokalendarz.pl i www.globalna.edu.pl 23 artykułów na tematy ważne z punktu widzenia edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.