Polska pomoc

Porozumienie polsko-palestyńskie o współpracy rozwojowej

W dniu 9 lutego br. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski i Minister Spraw Zagranicznych Palestyńskiej Władzy Narodowej Riad Al-Malki podpisali porozumienie ramowe o współpracy rozwojowej pomiędzy MSZ RP a MSZ Palestyńskiej Władzy Narodowej.

Porozumienie przewiduje współpracę, która obejmie:

a) pomoc techniczną, szkolenia, transfer wiedzy specjalistycznej, doradztwo i inne usługi świadczone władzom palestyńskim, osobom prawnym, agencjom i innym organizacjom;
b) dostawy towarów, sprzętu, materiałów i usług;
c) stypendia przyznawane kandydatom z Palestyny na studia lub szkolenia w Polsce;
d) wpłaty do budżetu Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA);
e) finansowanie projektów rozwojowych i/lub humanitarnych ujętych w palestyńskich narodowych planach strategicznych;
f) wszelkie inne formy współpracy bądź pomocy, które zostaną uzgodnione między stronami polską i palestyńską w przyszłości.

Współpraca będzie dotyczyła jednej lub więcej spośród niżej podanych dziedzin:

a) interwencje w sytuacji kryzysowej, humanitarne i społeczne (np. zapewnienie lub odbudowa schronienia);
b) rozwój zasobów ludzkich (w tym rozwój młodzieży i budowa społeczeństwa obywatelskiego);
c) projekty rozwoju wspólnot lokalnych (np. odbudowa infrastruktury, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, opieka zdrowotna);
d) współpraca na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
e) inne sektory uzgodnione w przyszłości przez Strony.

Na podstawie Porozumienia zostanie powołany Komitet Sterujący w celu monitorowania postępu i dokonywania oceny realizacji wspólnych projektów, wnoszenia wkładu w procesie ich selekcji, jak również przedkładania propozycji projektów i innych działań rozwojowych.

Porozumienie jest świadectwem dużego zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w działania rozwojowe prowadzone na terenie Autonomii Palestyńskiej w ostatnich latach, a także coraz lepszej i bardziej efektywnej współpracy rozwojowej pomiędzy jego stronami. Jest to pierwszy tego typu dokument podpisywany przez Polskę z partnerem współpracy rozwojowej i biorcą polskiej pomocy.

Zobacz dokument: Porozumienie ramowe między MSZ Rzeczpospolitej Polskiej a MSZ Palestyńskiej Władzy Narodowej o współpracy rozwojowej

w górę

Tagi