Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2010

Polska oficjalna pomoc rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) w 2010 r. wyniosła około 1 139 mln PLN (377,89 mln USD), co stanowiło 0,08% dochodu narodowego brutto. Na tę kwotę składają się kontrybucje w ramach pomocy wielostronnej, stanowiące prawie 75% polskiej pomocy w 2010 r., oraz środki zaangażowane w finansowane i wspieranie projektów realizowanych w ramach pomocy dwustronnej.

Pomoc wielostronna zrealizowana została przez odprowadzenie składki członkowskiej do budżetu Unii Europejskiej na finansowanie polityki rozwojowej oraz przez opłacanie składek członkowskich lub dobrowolne wpłaty na rzecz organizacji międzynarodowych, wielostronnych funduszy i programów pomocowych z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji MSZ. Składka do budżetu UE wyniosła w 2010 r. ponad 810 mln PLN (203 mln EUR, 269 mln USD), co stanowiło 3,07% wszystkich środków odprowadzonych na ten cel przez państwa członkowskie Unii, a zarazem 70% polskiej ODA. Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydatkowało ponad 9 mln PLN na składki członkowskie i dobrowolne wpłaty do wielostronnych funduszy, organizacji i programów pomocowych.

Na polską pomoc dwustronną złożyły się przede wszystkim inicjatywy finansowane z rezerwy celowej pozostającej w dyspozycji MSZ, której wysokość w 2010 r. wynosiła 100 mln PLN, a także działania rozwojowe i humanitarną finansowane przez inne organy administracji rządowej, wśród nich ministerstwa: finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, zdrowia oraz obrony narodowej.

Projekty na rzecz krajów-beneficjentów programu polskiej pomocy rozwojowej realizowane przez partnerów zewnętrznych MSZ zostały wybrane w wyniku otwartych konkursów:

  • Polska pomoc zagraniczna, w którym startowały organizacje pozarządowe, uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej działające w obszarze pomocy rozwojowej (prawie 24,3 mln PLN);
  • Wolontariat - polska pomoc, który umożliwił 22 wolontariuszom udział w 17 projektach przeprowadzonych w 12 krajach świata (ponad 0,6 mln PLN);
  • Edukacja rozwojowa 2010, przeprowadzonym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (blisko 1,2 mln PLN).

Zespół polskich specjalistów z Regionalnego Zespołu Odbudowy w afgańskiej prowincji Ghazni (ang. Provincial Reconstruction Team Ghazni, PRT Ghazni), działając we współpracy z miejscowymi władzami i organizacjami społecznymi, przygotował i zrealizował 32 projekty (ponad 16 mln PLN).

W ramach systemu małych grantów, umożliwiającego wsparcie społeczności lokalnych za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, w 2010 r. zrealizowano 89 projektów (6,3 mln PLN).

12,4 mln PLN (4,1 mln USD) przeznaczono na pomoc humanitarną, która dotarła przede wszystkim do Albanii, Afganistanu, Autonomii Palestyńskiej, Czarnogóry, Haiti, Kirgistanu, Mołdawii i Pakistanu. Była ona przekazana zarówno w ramach pomocy dwustronnej (m.in. w odpowiedzi na apele ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża), jak i wielostronnych wpłat do instytucji zajmujących się pomocą humanitarną.

Ponadto pomoc finansowa w formie kredytów preferencyjnych, umarzania długów oraz współfinansowania wybranych inicjatyw międzynarodowych instytucji finansowych, zrealizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z MSZ, wyniosła w 2010 roku 162,6 mln PLN. W Polsce w ramach pomocy rozwojowej kształciło się 4 261 zagranicznych studentów oraz 419 doktorantów i stażystów z 74 krajów. Urząd ds. Cudzoziemców przeznaczył 16 mln PLN na pomoc uchodźcom, w tym na wydatki związane z ich zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz opieką medyczną.

w górę

Tagi