Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2009

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 wartość polskiej pomocy świadczonej na rzecz krajów rozwijających się wzrosła dwukrotnie i w roku 2009 wyniosła ponad miliard złotych (1164,92 mln PLN/374,67 mln USD), co stanowi 0,09% DNB.

Pomoc wielostronna (wpłaty na rzecz międzynarodowych organizacji i funduszy świadczących pomoc rozwojową) wyniosła 879,38 mln PLN, co stanowiło 75% całości wydatkowanych środków. Kwotę 841,07 mln PLN (194,25 mln EUR) przekazano w ramach składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE na wspólnotowe inicjatywy pomocowe nadzorowane przez Komisję Europejską, a pozostałą część środków rozdysponowano w ramach krajowego systemu, w którym główną rolę odgrywają Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na pomoc wielostronną realizowaną poza systemem Unii Europejskiej przeznaczono 38,31 mln PLN.

Pomoc dwustronna w roku 2009 wyniosła 285,55 mln PLN (91,84 mln USD). Środki te przeznaczono m.in. na wypłaty z tytułu kredytów preferencyjnych udzielonych przez Ministerstwo Finansów (ponad 130 mln PLN), sfinansowanie kosztów nauki na polskich uczelniach studentów z krajów rozwijających się (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - ponad 33 mln PLN plus stypendia ponad 17 mln PLN), pomoc dla uchodźców podczas pierwszych 12 miesięcy ich pobytu w Polsce (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - ponad 30 mln PLN), a także pomoc szkoleniową i doradczą, pomoc humanitarną oraz bezzwrotne inwestycje w infrastrukturę zrealizowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na pomoc humanitarną i żywnościową MSZ przeznaczyło w 2009 roku 6 mln PLN. Udzielano jej zarówno poprzez wpłaty do międzynarodowych instytucji realizujących w sposób ciągły działania o charakterze humanitarnym, jak i ad hoc, w odpowiedzi na apele w związku z kryzysami humanitarnymi.

W roku 2009 MSZ sfinansowało 319 projektów pomocowych na rzecz krajów partnerskich, z czego ogromną większość (219) stanowiły inicjatywy zrealizowane na rzecz państw priorytetowych: Afganistanu, Białorusi, Ukrainy, Mołdowy, Gruzji, Autonomii Palestyńskiej oraz Angoli.

w górę

Tagi