Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2008

W 2008 r. oficjalna pomoc rozwojowa Polski wyniosła 897,11 mln PLN (372,37 mln USD), z czego 695,15 mln PLN stanowiła pomoc wielostronna, a 201,96 mln PLN przeznaczono na pomoc dwustronną. W ramach pomocy wielostronnej została sfinansowana polska składka do Unii Europejskiej w wysokości 660,66 mln PLN (187,87 mln EUR) przeznaczona na pomoc rozwojową nadzorowaną przez Komisję Europejską. Pozostała część pomocy wielostronnej  (34,49 mln PLN) została przekazana na rzecz międzynarodowych organizacji i funduszy świadczących pomoc rozwojową (w tym organizacji należących do systemu Narodów Zjednoczonych).

Wpłata do budżetu ogólnego Unii na działania o charakterze pomocowym stanowiła 74% oficjalnej pomocy rozwojowej sfinansowanej przez Polskę w 2008 r. Pozostałą część inicjatyw rozdysponowano w ramach krajowego systemu świadczenia pomocy rozwojowej, w którym dominująca rolę odgrywają Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W roku 2008 Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowało kwotą 110 mln PLN zapisaną w rezerwie celowej poz. 43. Zasadniczą część pomocy skierowano do państw priorytetowych programu polskiej pomocy zagranicznej: Afganistanu, Angoli, Autonomii Palestyńskiej, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Tanzanii oraz Ukrainy.

Na zadania finansowane bezpośrednio przez MSZ przeznaczono kwotę 90,49 mln PLN, co umożliwiło realizację wielu inicjatyw pomocowych - we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, publicznymi szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi. W 2008 r. MSZ przyznał w trybie konkursowym 388 dotacji na projekty pomocowe na rzecz krajów partnerskich, z czego zrealizowano 380 projektów.

Pozostałe środki z rezerwy zostały rozdysponowane bezpośrednio przez inne ministerstwa na projekty realizowane przez te resorty oraz wpłaty wielostronne do wybranych organizacji międzynarodowych. Niektóre ministerstwa (m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) przekazały w ramach swojej działalności dodatkowe środki na pomoc zagraniczną.

Nowym elementem polskiej pomocy było sfinansowanie w ramach programu Wolontariat - polska pomoc 2008 wyjazdu 29 polskich wolontariuszy do pracy w krajach partnerskich. W 2008 r. przeprowadzono pilotażową edycję programu: w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 888 tys. PLN uzyskało 19 projektów.

Polska przekazuje także pomoc humanitarną krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi, anomaliami pogodowymi, konfliktami zbrojnymi oraz masowymi migracjami i przesiedleniami ludności. W 2008 r. wartość pomocy humanitarnej udzielonej przez MSZ wyniosła 6,75 mln PLN i w porównaniu z latami poprzednimi wzrosła dwukrotnie.

w górę

Tagi