Polska pomoc

Polski Challenge Fund

Instrumenty angażowania przedsiębiorców w politykę rozwojową stają się obecnie standardem na arenie międzynarodowej, do czego zachęcają międzynarodowe organizacje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Rekomendacje w tym zakresie dla Polski przekazał  Komitet Pomocy Rozwojowej OECD w ramach cyklicznego przeglądu pomocy rozwojowej, tzw. Peer Review, przeprowadzonego w 2017 roku.

 

Polski Challenge Fund już uruchomiony!

Na podstawie umowy podpisanej 5 grudnia 2019 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z UNDP Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) uruchomiono pilotażowy projekt pod nazwą Polish Challenge Fund (PCF).

Jego zadaniem jest zaangażowanie polskich firm w działania rozwojowe w dwóch priorytetowych krajach Polskiej pomocyUkrainie i Białorusi

Założeniem PCF jest umożliwienie transferu polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zielonych technologii i ICT do krajów partnerskich Polskiej pomocy. Transfer ten ma przyczynić się do rozwiązywania złożonych wyzwań rozwojowych w tych krajach, z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals - SDGs).

Środki finansowe w ramach PCF są przeznaczone wyłącznie dla polskich podmiotów (firm i instytucji naukowo-badawczych) w ramach konkursu dotacyjnego organizowanego przez UNDP IRH. Maksymalna kwota, którą polski oferent będzie mógł uzyskać na projekt, tj. na przeprowadzenie studium wykonalności lub pilotażowe wdrożenie produktu lub usługi, wyniesie 40 000 USD. Od podmiotów, które wygrają konkurs, wymagany będzie wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% wartości projektu.

Informacje o procedurze i inne dokumenty wymagane w konkursie są dostępne na stronie UNDP Procurement: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=63958.

Wnioski projektowe należy złożyć w języku angielskim do UNDP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020 r.

Funkcję managera projektu pełni Katarzyna Rozesłaniec (DWR MSZ), oddelegowana do pracy w UNDP IRH w Stambule do końca bieżącego roku.

 

Ważne informacje:

  • Kto może zgłosić projekt: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe. 

  • Co: zaproponowanie innowacyjnej technologii, produktu, usługi lub przygotowanie studium wykonalności – innowacyjnych dla lokalnych beneficjentów.

  • Grant: do 40 tys. USD na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii. 

  • Miejsce realizacji:  Białoruś, Ukraina. 

  • Cel: transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na złożone wyzwania rozwojowe państw partnerskich, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. 

  • Wkład własny: do 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy). 

  • Terminy: złożenie wniosku marzec/kwiecień 2020, wdrożenie 5-6 miesięcy, zakończenie projektu do końca listopada 2020 r. 

  • Wnioski projektowe w języku angielskim składane do UNDP. 

  • Kontakt: katarzyna.rozeslaniec@undp.org; magdalena.kudlicka@msz.gov.pl.

w górę

Tagi

Ukraina (11)
Polska Pomoc (26)
Białoruś (7)
UNDP (3)