Polska pomoc

 

Polska Misja Edukacyjna – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obozu uchodźców w Ulyankulu poprzez budowę centrum edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli w Regionie Tabora

Projekt wychodzi naprzeciw brakom w zakresie odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej i możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli, szczególnie dotkliwie odczuwanym w regionie Tabora, w którym znajduje się Ulyankulu – jeden z pierwszych na świecie obozów dla uchodźców z Burundi, który rozrósł się do rozmiarów 40-tysięcznego miasta.

Opracowany w 20016 r. przez Caritas Tabora Raport potrzeb dla Ulyankulu wskazuje na brak możliwości zapewnienia adekwatnej edukacji jego mieszkańcom, co wynika m.in. z czynników historycznych. Na terenie Ulyankulu funkcjonuje przedszkole prowadzone przez Parafię św. Ludwika, brakuje jednakże odpowiedniego zaplecza na poziomie szkolnictwa podstawowego. Istniejąca placówka boryka się z przepełnieniem – w 2018 r. naukę w I klasie powinno zacząć 1 000 dzieci. Lokalne władze i instytucje nie dysponują odpowiednimi funduszami na rozwój niezbędnej infrastruktury szkolnej.

Dostępność i właściwy poziom edukacji od samego początku stanowią podstawę rozwoju dziecka. Ponadto wolno postępujący proces integracji między Tanzańczykami a uchodźcami wymaga działań wspomagających. Konieczne są zatem stworzenie zaplecza edukacyjnego, poprawa jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Wsparciu integracji ze społecznością lokalną posłużyć może zaś realizacja działań animujących.

Polska Misja Edukacyjna – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obozu uchodźców w Ulyankulu poprzez budowę centrum edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli w Regionie Tabora

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców i stworzenie lepszych perspektyw rozwoju poprzez poprawę dostępu do edukacji dla społeczeństwa Tanzanii. W jego ramach wybudowany zostanie kompleks budynków na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej o łącznej powierzchni 496 m2, z którego na początku korzystać będzie 175, docelowo zaś 300 dzieci – zarówno uchodźców z Burundi, jak i rodowitych Tanzańczyków.

Kolejnym elementem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych miejscowych nauczycieli. Przeszkolenie pedagogów z nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych zapewni wzrost ich kompetencji, a przekazane materiały dydaktyczne umożliwią skuteczne prowadzenie kreatywnych zajęć.

Powstała infrastruktura szkolna oraz przestrzeń dla działań animujących i artystycznych przyczynią się zaś do większej integracji mieszkańców i przełamywania stereotypów.  W spotkaniach integracyjnych uczestniczyć będzie ok. 100 osób, w tym członków rodzin uczniów, będą one jednakże otwarte dla wszystkich chętnych. Informacja o terminach spotkań będzie powszechnie dostępna (m.in. na profilu na platformie Facebook).

Polska Misja Edukacyjna – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obozu uchodźców w Ulyankulu poprzez budowę centrum edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli w Regionie Tabora

W ramach projektu powstało nowatorskie pod względem architektonicznym centrum edukacyjne dla dzieci na poziomie wczesnoszkolnym i podstawowym, składające się z czterech sal lekcyjnych, budynku teatralnego, budynku administracyjnego i modułu sanitarnego o łącznej powierzchni 440 m2. Sale lekcyjne zostały wyposażone w 120 kompletów mebli dla dzieci (krzeseł i ławek), zaprojektowanych specjalnie dla szkoły. Szkoła zyskała też sprzęt (trzy laptopy, drukarkę i odtwarzacz CD), który ułatwi nauczycielom zastosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania.

Przeprowadzono łącznie 91 godzin szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z metod nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych, które pozwoliły na podniesienie poziomu kompetencji zawodowych trzech nauczycieli oraz dyrektora szkoły. 79 dzieci wzięło udział w 98 godzinach warsztatów z języka angielskiego, prowadzonych przez polskich ekspertów. 

W oparciu o metody nauczania z wykorzystaniem technik teatralnych zostały opracowane, wyprodukowane i dostarczone do szkoły w Ulyankulu materiały dydaktyczne w języku angielskim, obejmujące 10 skryptów dla nauczycieli, 10 płyt z piosenkami i wyliczankami do nauki języka angielskiego, 10 kompletów kart obrazkowych i 8 lalek-pacynek.   

Dzięki działaniom projektowym w szkole w Ulyankulu, prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką św. Ludwika w byłym obozie dla uchodźców z Burundi, na początku 2019 r. 140 dzieci rozpoczęło regularną edukację szkolną. 79 z nich uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych w 2018 r.