Polska pomoc

Podsumowanie seminarium na temat roli nowych państw członkowskich UE w europejskiej polityce rozwojowej

W dniach 18-19 kwietnia 2007 r. odbyło się seminarium na temat roli nowych państw członkowskich UE w europejskiej polityce rozwojowej zorganizowane przez MSZ RP oraz MSZ Królestwa Niderlandów.

Pierwszy dzień seminarium został poświęcony wymiarowi politycznemu współpracy na rzecz rozwoju.

Koos Richelle, Dyrektor Generalny największej europejskiej agencji pomocowej EuropAid w swoim wystąpieniu podkreślił, iż polityka rozwojowa nowych państw członkowskich powinna wpisywać się w ramy szerszej unijnej polityki rozwojowej i powinna być oparta o istniejące wartości i zasady zmierzające do podniesienia jej efektywności. Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Jerzy Pominawski, wskazał, że chociaż systemy pomocowe nowych państw członkowskich dopiero są tworzone, to jednak posiadane doświadczenie w zakresie demokratyzacji i transformacji ustrojowej może wzbogacić zakres pomocy świadczony przez Unię Europejską.

Drugiego dnia dyskutowano o rozwiązaniach dotyczących instytucjonalnych aspektów systemów pomocowych. Zgodzono się, że wybór modelu systemu pomocowego należy rozpatrywać w aspekcie odpowiedniego doboru pracowników i istnienia prawnych instrumentów efektywnego wdrażania działań pomocowych.

W ostatniej części seminarium dyskutowano o relacjach pomiędzy administracją rządową nowych państw członkowskich UE a innymi podmiotami zaangażowanymi w działania pomocowe, przede wszystkim w zakresie wdrażania projektów oraz podnoszenia świadomości i poszerzania wiedzy na temat problemów rozwoju. Ciekawym komponentem tego bloku tematycznego była prezentacja dotycząca możliwości współpracy z sektorem prywatnym w celu realizacji przedsięwzięć pomocnych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.

Duża liczba uczestników seminarium, w tym przedstawicieli administracji rządowej, a także sektora pozarządowego, świadczy o szerokim zainteresowaniu tematyką. Uczestnicy wyrażali nadzieję, iż seminaria tego typu będą kontynuowane.

w górę

Tagi