Polska pomoc

Podsumowanie badania 2014

Od 10 lat prowadzone są w Polsce badania dot. wsparcia społeczeństwa dla polskiej współpracy rozwojowej z krajami rozwijającymi się. Ostatnie przeprowadzone zostały w grudniu 2014 roku przez TNS Polska. Według uzyskanych wyników 71 proc. Polaków uważa, że Polska powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych, a tylko 17 proc. jest przeciwnego zdania. To poparcie jest o 3 proc. wyższe niż w 2013 roku. Wskaźnik ten wzrósł po raz pierwszy od 2008 roku. Niemal co druga (45%) osoba, która popiera udzielanie przez Polskę pomocy rozwojowej, uważa, że mamy moralny obowiązek pomagać biedniejszym krajom. Zaś według 42% respondentów bogatsze państwa pomogły nam w przeszłości, więc my także powinniśmy pomagać teraz biedniejszym. Zdaniem respondentów Polska może najbardziej pomóc biedniejszych krajom w dziedzinie edukacji (39%) i w dziedzinie zdrowia (35%). Według badanych najczęstsze źródło informacji o pomocy udzielanej przez Polskę innym krajom wciąż stanowi telewizja (86%).

Podobne badania opinii na zbliżonej próbie respondentów w Polsce i w innych krajach UE przeprowadził we wrześniu ub. roku Eurobarometr na zlecenie Komisji Europejskiej. Poprzedziły one „Europejski Rok na rzecz Rozwoju” (w 2015 r.). Z badań tych wynika, że 88 proc. Polaków uznaje pomaganie ludziom w krajach rozwijających się za ważne. Stanowi to wynik podobny do unijnej średniej wynoszącej 85 proc.

Polska od lat angażuje się we współpracę rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. Współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów, adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Wspieramy demokratyzację, budowę nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, zmniejszanie ubóstwa, poprawę stanu zdrowia i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczności. W tym roku na pomoc rozwojową przeznaczymy kwotę ponad 1,5 mld złotych.

Dzięki polskiemu wsparciu możliwa jest realizacja szeregu projektów. Przykładami są m.in. usprawnienie eksploatacji systemów wodociągowych w Kirgistanie i Tadżykistanie, dzięki czemu 30 tys. osób uzyskało dostęp do wody pitnej, czy stworzenie podstawowej infrastruktury dla 8 tysięcy uczniów szkół podstawowych w Kenii. Z kolei na Ukrainie opracowano i wdrożono w szkołach innowacyjne instrumenty edukacyjne w dziedzinie kształcenia przedsiębiorczości. Gruzja zdecydowała się wdrożyć polskie rozwiązania w zakresie funkcjonowania sieci małych domów dziecka.

w górę

Tagi