Polska pomoc

Podsumowanie badania 2011

Pobierz najnowsze Badanie opinii publicznej 2011

2011

Badanie zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 17–21 listopada 2011 roku na zlecenie Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

*

Przeważająca większość (78%) Polaków przekonana jest, że Polska powinna wspomagać rozwój państw słabiej rozwiniętych. To zdecydowanie więcej niż w 2004 roku, kiedy polską pomoc rozwojową popierało 63% respondentów, jednak mniej niż w 2008 roku, kiedy poparcie wynosiło 84%. 
Badani popierający zaangażowanie Polski w pomoc rozwojową są zdania, że mamy moralny obowiązek pomagać biedniejszym krajom (52%). Na drugim miejscu pojawiła się odpowiedź, że bogatsze państwa pomogły nam, więc teraz my powinniśmy pomóc biedniejszym (42%).
Osoby, które wolałyby, żeby nasz kraj nie udzielał pomocy rozwojowej, argumentują, że Polska jest krajem zbyt biednym, by pomagać innym oraz, że powinniśmy najpierw rozwiązać nasze własne problemy (po 62%).
Dwie piąte (40%) Polaków w ostatnich dwóch-trzech miesiącach miało kontakt się z informacjami o pomocy Polski dla innych krajów. Najważniejszym źródłem informacji o pomocy udzielanej przez Polskę innym krajom była dla badanych telewizja, którą wskazuje 86% osób, które miały kontakt z takimi informacjami.
W 2011 roku Polacy najczęściej mieli kontakt z informacjami o pomocy dla Afryki (23%) oraz pomocy dla ofiar kataklizmów (22%). 16% badanych słyszało ogólnie o pomocy humanitarnej i dla ubogich.
W porównaniu z 2010 rokiem wzrosła przeciętna liczba państw, które uważane są za biedniejsze od Polski - z 85 do 90 państw. Postrzegamy swoją sytuację wyraźnie lepiej niż w 2005 roku, kiedy średnia liczba biedniejszych państw szacowana przez respondentów wynosiła 79.
Największym wyzwaniem stojącym na drodze rozwoju krajów słabiej rozwiniętych jest zdaniem Polaków dostęp do wody pitnej (54%). Ponad dwie piąte (42%) respondentów wskazuje na choroby zakaźne, w tym HIV/AIDS, niewiele mniej (39%) na niezdolność do wytworzenia wystarczającej ilości żywności, a co trzeci (33%) na konflikty zbrojne i inne konflikty wewnętrzne.
Według Polaków, nasz kraj powinien przede wszystkim pomagać krajom Afryki - tego zdania jest znacznie ponad połowa badanych (59%). Na drugim miejscu, jednak już dużo rzadziej, wymieniane są kraje będące wschodnimi sąsiadami Polski - Ukraina i Białoruś. Polska powinna je wspomagać w opinii co czwartego (25%) respondenta. 
Ponad dwie trzecie (69%) badanych wyraziłoby zgodę, żeby rząd przeznaczał z ich podatków określoną kwotę na pomoc rozwojową dla biedniejszych krajów. Więcej niż co czwarty (27%) Polak nie chce, żeby pieniądze z płaconych przez niego podatków szły na pomoc rozwojową.
W stosunku do 2010 roku odsetek Polaków, którzy zgodziliby się na przeznaczanie z ich podatków określonej kwoty na pomoc rozwojową, wyraźnie się zmniejszył - z 69% do 63%. Akceptacja dla przekazywania pieniędzy z podatków na pomoc rozwojową jest obecnie najniższa od 2004 roku, kiedy po raz pierwszy zadano badanym takie pytanie.
Podsumowując, można zaobserwować nieznaczny spadek poparcia dla udzielania przez Polskę pomocy rozwojowej innym krajom i przeznaczanie na to pieniędzy z podatków, który zapewne ma związek z kryzysem ekonomicznym i obawami o własną sytuację materialną. Z drugiej strony większość społeczeństwa nadal akceptuje takie działania.

 

w górę

Tagi