Polska pomoc

Pierwsze spotkanie dotyczące Wieloletniego programu współpracy rozwojowej

9 lutego 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące Wieloletniego programu współpracy rozwojowej, za którego przygotowanie odpowiada MSZ. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele blisko sześćdziesięciu podmiotów - organizacji pozarządowych zaangażowanych w polski system współpracy rozwojowej, partnerzy realizujący projekty pomocowe w krajach trzecich, eksperci pomocowi, przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu, agencje rządowe oraz przedstawiciele świata nauki i edukacji. Kolejne spotkania planowane są m.in. z przedstawicielami resortów oraz parlamentarzystami.

Dyskusja dotyczyła procesu tworzenia dokumentu programowego. Zwrócono uwagę na szereg uwarunkowań, m.in. na ograniczenia czasowe i potrzebę objęcia procesem programowania wszystkich środków przeznaczanych z budżetu państwa na współpracę rozwojową.

Uzgodniono, iż refleksja nad priorytetami programu powinna dotyczyć 3 obszarów:

- geograficznych;
- tematycznych;
- narzędzi wsparcia.

Uczestnicy uznali także, iż niezwykle ważne jest precyzyjne określenie kolejnych etapów działania. Zaproponowano stworzenie kilku grup roboczych, które w węższym gronie dyskutować będą nad  poszczególnymi obszarami działania. Jako pierwsza powołana zostanie grupa robocza do opracowania założeń strategicznych (misji i wizji) Programu 5-letniego.

Department Współpracy Rozwojowej MSZ - koordynator procesu - uprzejmie prosi o przesyłanie na adres program_wieloletni@msz.gov.pl do dnia 20 lutego 2011 r. propozycji:

- osób, które powinny wziąć udział w pracach grupy roboczej pracującej nad propozycjami założeń strategicznych. Z uwagi na zachowanie jak największej reprezentatywności przedstawianych głosów, a jednocześnie zachowanie operatywności podejmowanych działań, prosimy o przekazywanie wspólnych (zbiorczych) propozycji z krótkim, rzeczowym uzasadnieniem oraz listą rekomendujących podmiotów;
- obszarów geograficznych i tematycznych, którymi powinny zająć się pozostałe grupy robocze.

Na podstawie zgłoszonych propozycji MSZ powoła do życia grupy robocze, które będą mogły rozpocząć prace nad wybranymi tematami.

 

Departament Współpracy Rozwojowej

   
w górę

Tagi