Polska pomoc

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

1 marca 2012 r., w gmachu MSZ, pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w MSZ, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej. 

Zgodnie z art. 15 ustawy o współpracy rozwojowej, Rada jest organem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym przy ministrze właściwym do spraw zagranicznych. Podczas pierwszego posiedzenia Rady przyjęto projekt regulaminu Rady oraz w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowano projekt Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 - 2015. Omówiono również plan pracy Rady dot. współpracy rozwojowej. Kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane na drugą połowę 2012 r.   

Regulamin Rady

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

w górę

Tagi