Polska pomoc

Partnerzy społeczni - zasady współpracy

Zasady współpracy MSZ z partnerami społecznymi
w zakresie współpracy rozwojowej

 

Niniejsza propozycja dobrych praktyk powstała w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy MSZ a partnerami społecznymi działającymi w obszarze współpracy rozwojowej oraz jako uzupełnienie formalnego dialogu prowadzonego z partnerami MSZ w ramach Rady Programowej Współpracy Rozwojowej. Poniżej opisane zostały zasady organizacji cyklicznych spotkań z udziałem Podsekretarza Stanu w MSZ odpowiedzialnego za współpracę rozwojową oraz z dyrektorami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki rozwojowej w MSZ. Przedstawione zostały także rodzaje dokumentów podlegające konsultacjom z udziałem partnerów społecznych i formy prowadzenia tych konsultacji.

 

Partnerzy społeczni współpracy rozwojowej

Partnerzy społeczni współpracy rozwojowej zostają zdefiniowani jako organizacje pozarządowe, eksperci, akademicy czy instytucje zaangażowane lub zainteresowane współpracą rozwojową, edukacją globalną, pomocą humanitarną oraz organizacje specjalizujące się w dziedzinach wchodzących w zakres tematyczny współpracy rozwojowej zdefiniowanej w ustawie z 16 września 2011 roku.

 

Typy konsultacji

1. Konsultacje społeczne projektów dokumentów i stanowisk rządowych,

2. Spotkania konsultacyjne na szczeblu Podsekretarza Stanu ds. rozwoju,

3. Spotkania konsultacyjne na szczeblu eksperckim, w tym z dyrektorami i pracownikami MSZ.Ad.1. Konsultacje społeczne projektów dokumentów i stanowisk rządowych

Konsultacjom społecznym podlegają projekty następujących dokumentów:

  • Wieloletniego programu współpracy rozwojowej oraz dokumentu określającego zmiany w programie wynikające z przeglądu tego dokumentu;
  • Ewentualne propozycje nowelizacji aktów prawnych dot. współpracy rozwojowej, w tym ustawy o współpracy rozwojowej;
  • Stanowisk rządowych dotyczących współpracy rozwojowej stanowiących odpowiedź na dokumenty UE publikowane w formie białych ksiąg, zielonych ksiąg oraz komunikatów KE;
  • Inne dokumenty związane z współpracą rozwojową, które zostaną przez MSZ poddane konsultacji.

Tryb konsultacji dokumentów

Dokumenty kierowane do konsultacji społecznych są zamieszczane na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ (a tam gdzie wymagają tego inne przepisy również w BIP MSZ). Ogłoszenie o otwarciu konsultacji jest zamieszczone na w/w stronie oraz przekazane drogą elektroniczną do subskrybentów „newslettera" portalu Polska Pomoc.

Czas na udział w konsultacjach wymaganych ustawą o współpracy rozwojowej powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie. W informacji o otwarciu konsultacji podane zostaną dane teleadresowe niezbędne do zgłoszenia uwag do konsultowanych dokumentów. Ponadto na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ upubliczniane będą uwagi do konsultowanego dokumentu zgłoszone w sposób przewidziany w ogłoszeniu. W ramach podsumowania konsultacji zamieszczona zostanie nowa wersja konsultowanego dokumentu, zawierająca zmiany wynikające z uwzględnienia zgłoszonych uwag oraz dokument przedstawiający podsumowanie zgłoszonych uwag i wyjaśnienia dot. powodów ich uwzględnienia bądź nieuwzględniania.

powrótAd.2 Spotkania konsultacyjne na szczeblu Podsekretarza ds. rozwoju

Spotkania konsultacyjne na szczeblu Podsekretarza Stanu ds. rozwoju odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku, z możliwością doproszenia (jeśli taka sugestia zostanie złożona przez partnerów społecznych) przedstawicieli innych departamentów MSZ.

Spotkania konsultacyjne z udziałem Podsekretarza Stanu ds. rozwoju dotyczyć mogą takich kwestii jak Raport roczny, przegląd śródokresowy Wieloletniego programu oraz kwestie kierunkowe polskiego systemu współpracy rozwojowej. Konsultacjom w tym trybie poddany może być również projekt Planu współpracy rozwojowej na dany rok budżetowy, zanim zostanie przesłany do formalnych konsultacji Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej.

Tryb powiadamiania o spotkaniach

Ogłoszenie o dacie konsultacji na szczeblu Podsekretarza Stanu ds. rozwoju zostaje zamieszczone na trzy tygodnie przed planowanym terminem na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/. Informacja o planowanym spotkaniu zostaje wysłana drogą elektroniczną do subskrybentów „newslettera" portalu Polska Pomoc.

Zaproszenie zawiera propozycje tematów do rozmowy i jest otwarte dla wszystkich partnerów społecznych specjalizujących się w tematyce współpracy rozwojowej. Nie później niż na jeden tydzień przed spotkaniem uczestnicy mogą przesłać MSZ stanowiska do zaproponowanych tematów lub przekazać propozycje (wraz z uzasadnieniem) innych tematów do dyskusji. MSZ przygotowuje ostateczny porządek spotkania, który MSZ przesyła do zaproszonych gości na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Podsumowanie spotkań

Po każdym ze spotkań na szczeblu Podsekretarza Stanu ds. rozwoju, gospodarz spotkania sporządzi notatkę zawierająca przyjęte wnioski z dyskusji. Notatka zostanie upubliczniona na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/. Wnioski formułowane podczas spotkań nie będą miały charakteru wiążącego, lecz posłużą jako rekomendacje dla MSZ w prowadzeniu dalszych działań.

powrótAd.3. Spotkania konsultacyjne na szczeblu eksperckim

Spotkania konsultacyjne na szczeblu eksperckim prowadzone mogą być z udziałem dyrektorów oraz/lub ekspertów pionu rozwojowego MSZ i innych departamentów realizujących działania o charakterze rozwojowym. Mają mniej formalny charakter i mogą być zwoływane ad-hoc z wybraną grupą ekspertów przez MSZ lub na wniosek jednego bądź kilku partnerów społecznych.

powrót

w górę

Tagi