Polska pomoc

Partnerstwo Wschodnie

Wprowadzenie

Partnerstwo Wschodnie (PW) to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, uruchomiony z inicjatywy Polski i Szwecji w 2009 r. Program  obejmuje sześć państw Europy Wschodniej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem PW, opartego na podstawowych wartościach, w tym demokracji, zasadzie rządów prawa, respektowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, jest zbliżenie państw partnerskich do UE m.in. poprzez polityczne stowarzyszenie, integrację gospodarczą, liberalizację wizową oraz obejmującą szereg obszarów współpracę wielostronną.

Polska udziela silnego wsparcie dla polityki Partnerstwa Wschodniego, w tym w sferze współpracy rozwojowej. Wszystkie kraje PW objęte są Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 i znajdują się w gronie priorytetowych obszarów geograficznych polskiej współpracy rozwojowej.

Kraje Partnerstwa Wschodniego mają wiele wspólnych problemów, takich jak pozostałości gospodarki nakazowo-rozdzielczej, zapóźnienia cywilizacyjne, czy mało wydajny sektor rolniczy. Niemniej jednak każdy z krajów PW posiada swoją specyfikę, którą program „polska pomoc” stara się uwzględniać.

Poprzez działania pomocowe realizowane w tych państwach Polska zamierza przyczynić się do wsparcia transformacji ustrojowej państw partnerskich w kierunku demokratycznych rządów prawa, w tym promocji praw człowieka, budowy gospodarek rynkowych oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Wśród polskich priorytetów szczegółowych można wymienić wzmocnienie potencjału administracji, bezpieczeństwo publiczne, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy, a także wsparcie grup defaworyzowanych społecznie,

Polska współpraca rozwojowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego realizowana jest przede wszystkim poprzez działania projektowe polskich organizacji pozarządowych (w partnerstwie z zagranicznymi), placówek dyplomatycznych  oraz organów administracji rządowej.

powrót

Partnerstwo Wschodnie - kraje priorytetowe polskiej pomocy w latach 2016-2020

Partnerstwo Wschodnie - kraje priorytetowe polskiej pomocy w latach 2012-2015

w górę

Tagi