Polska pomoc

Otwarty konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania "Inicjatywy medialne i internetowe Białoruś"

 MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

Inicjatywy medialne i internetowe - Białoruś

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty mające na celu umożliwienie dostępu do niezależnej informacji o Białorusi jak najszerszym kręgom odbiorców w Białorusi i na świecie.

Projekty powinny obejmować działania informacyjne polegające na tworzeniu i dystrybucji niezależnych treści światopoglądowych, społeczno-politycznych, publicystycznych i edukacyjnych, przy zapewnieniu aktywnego udziału środowisk białoruskich dziennikarzy i intelektualistów oraz wykorzystaniu nowoczesnych kanałów przekazu medialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Działania muszą być prowadzone przynajmniej w językach białoruskim i angielskim.

1.      Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).

2.      Maksymalna łączna kwota dotacji do podziału wynosi 1.000.000 PLN

3.      Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka przystępująca do konkursu, a także wzór wniosku i formularz budżetu zamieszczone są na stronie internetowej MSZ. Wnioski powinny być wypełnione komputerowo.

4.      Termin składania ofert: 5 października 2006 r.

5.      Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe (wnioski) w 3 egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym MSZ do dnia 5 października 2006 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu wniosku):

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie  „Konkurs Inicjatywy medialne i internetowe - Białoruś”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6.      Przyjęty projekt należy zrealizować do 31 grudnia 2006 r.

7.      Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o decyzji komisji konkursowej do 16 października 2006 r. Informacja na temat podmiotu, który uzyska dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MSZ.

9.      Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

w górę

Tagi