Polska pomoc

 

Odbudowa lasu w okolicach Góry Kenia oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności

W okolicach Góry Kenia postępuje deforestacja, czyli proces kurczenia się lasów, związana głównie z wykorzystywaniem przez okolicznych mieszkańców drewna jako podstawowego opału. Miejscowa społeczność jest bardzo uboga, utrzymuje się przede wszystkim z prowadzenia drobnych gospodarstw rolnych i zbieractwa. Składają się na nią przede wszystkim drobni rolnicy, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, uzyskując ze swoich gospodarstw niewielki dochód. Okolice Embu to jeden ze szczególnie defaworyzowanych obszarów w Kenii.

Społeczności lokalne Embu zużywają ponad 50 ton opału drzewnego dziennie na potrzeby gotowania, co daje zużycie 1500 ton miesięcznie. Ponadto drewno jest wykorzystywane jako materiał budowlany. Stwarza to ogromne zagrożenie dla okolicznych lasów. Rolnicy nie mają zwyczaju zakładania przy swoich domostwach szkółek leśnych na własne potrzeby.

Projekt jest powiązany z poprzedni i projektami placówki, które miały na celu zarówno zapobieganie deforestacji, jak i poprawę jakości życia miejscowej ludności. Projekty polegały na przekazaniu społeczności z okolic Embu energooszczędnych kuchenek do gotowania, dzięki czemu m. in. zmniejszyło się zapotrzebowanie na drewno pozyskiwane z okolicznych lasów. Mieszkańcy otrzymali także sadzonki w celu przeprowadzenia akcji zalesiania. Projekty te przyczyniają się do znacznego ograniczenia wylesiania okolic góry Kenia i do poprawy warunków bytowych mieszkańców.

Odbudowa lasu w okolicach Góry Kenia oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności

Realizacja projektu planowana jest na okres od 15 lipca do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Nairobi z partnerem lokalnym – organizacją pozarządową „Drzewa dla przyszłości i agroleśnictwa”. Dzięki projektowi zostanie uzupełniony niedobór drzewostanu na Górze Kenia. Lokalni rolnicy zyskają źródło własnego drewna na opał, materiał budowlany, paszę dla zwierząt i nawóz. Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości rolników na temat szkodliwości wyrębu lasu i zachęci do zakładania własnych szkółek leśnych przy domostwach. Również szkoły uzyskają własne drewno, które wykorzystają jako materiał budowlany lub na opał.

Projekt zakłada zasadzenie 11 000 drzewek owocowych (mango, awokado, pomidory), dzięki czemu wzbogacona zostanie dieta mieszkańców, uboga w owoce i warzywa. Uzyskają oni też dodatkowe źródło utrzymania ze sprzedaży owoców. Ponadto zasadzonych zostanie 20 000  tzw. „fodder trees” służących jako pasza, które otrzymają rolnicy posiadający żywy inwentarz. Dzięki temu wzrośnie produkcja mleka i mięsa na ich farmach.

Głównymi beneficjentami projektu będzie społeczność zamieszkująca okolice Góry Kenia, której życie i praca związane są z lasem. Do tej społeczności należy m.in. 1000 członków „community farms”, 2000 drobnych rolników produkujących mięso i mleko oraz 1500 drobnych rolników żyjących z uprawy ziemi. Na tym obszarze znajduje się także 10 szkół.

Wartość projektu wyniosła ok. 97 000 PLN (23 200 euro), z czego ok. 80 000 PLN (19 000 euro) zostało pozyskanych ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Odbudowa lasu w okolicach Góry Kenia oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku. W jego ramach dokonano zakupu sprzętu niezbędnego do założenia szkółek i wyhodowano 12 900 drzewek gotowych do zasadzenia. Sadzonki zostały przetransportowane na miejsce odbudowy lasu i zasadzone. Dzięki projektowi odbudowano część lasu w okolicach Góry Kenia oraz dokonano dystrybucji różnego rodzaju sadzonek wśród miejscowej ludności, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia różnorodności spożywanej żywności i uzyskania dodatkowego źródła dochodu.