Polska pomoc

 

Niesienie pomocy medycznej oraz edukacja zdrowotna i rozwojowa w Kiabakari, w regionie Mara, w Tanzanii

W okresie od 30 września do 31 grudnia 2010 r. Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" we współpracy z Blessed Pier Giorgio Frassati Health Centre zrealizowała projekt z zakresu pomocy medycznej i edukacji zdrowotnej skierowany do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej w Kiabakari, w regionie Mara (Tanzania).

Projekt został podjęty w odpowiedzi na prośbę Ośrodka Zdrowia w Kiabakari o wzmocnienie kadry ośrodka wykwalifikowanym personelem medycznym. Niewielka liczba wykwalifikowanego personelu zatrudnionego w Ośrodku była niewystarczająca w stosunku do potrzeb lokalnej społeczności, a wiedza personelu lokalnego często bywała niewystarczająca. Celem doraźnym było zapewnienie podstawowej opieki medycznej (opieka nad chorymi przyjmowanymi ambulatoryjnie, jak i hospitalizowanymi, praca w ramach kliniki wyjazdowej i klinki zdrowia matki i dziecka, asysta przy zabiegach, prace laboratoryjne). Cele długoterminowe realizowane były poprzez edukację zdrowotną, programy promocji zdrowia, propagowanie wiedzy na temat zagrożenia chorobami i ich unikania. Beneficjentami celów długoterminowych oprócz społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, pacjenci) był również lokalny personel medyczny (dokształcenie i uzupełnienie braków w podstawowej wiedzy i umiejętnościach, według zapotrzebowania). Innym aspektem projektu było zdobywanie doświadczenia i wiedzy na temat problemów ośrodka i lokalnej społeczności przez wolontariusza. Fundacja nawiązała długoterminową współpracę z ośrodkami, wspierając je poprzez dostarczanie potrzebnego asortymentu (leków, materiałów opatrunkowych i edukacyjnych).

Wolontariuszka uczestnicząca w projekcie pomagała w opiece nad ok 1400 pacjentami miesięcznie, wśród których wykonane zostało ok. 400 testów na obecność malarii. Wolontariuszka przeprowadziła również zajęcia edukacyjne z zakresu higieny i edukacji zdrowotnej wśród 191 uczennic szkoły średniej. Zajmowała się także edukacją zdrowotną (w zakresie higieny, profilaktyki zdrowotnej, prewencji HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych) wśród pacjentów Ośrodka, zwłaszcza wśród kobiet ciężarnych i dzieci. Klinika Wyjazdowa odbyła się dwukrotnie, a w docelowej wiosce przyjęto łącznie ok. 70 kobiet z dziećmi.