Polska pomoc

 

Nauka modelowania hydraulicznego przeciw powodziom 1 stopień - przygotowanie do wdrożenia Dyrektywy UE nr 2007/60WE

Gruzińscy specjaliści instytucji właściwej dla analizy rzek i powodzi, Narodowej Agencji Środowiska (NEA) w Tbilisi, nie posiadają wystarczających kompetencji w zakresie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego rzek. Umiejętność ta jest trudna do pozyskania - całkowite wyszkolenie pracownika trwa 3-5 lat i stanowi ciągły proces. Modelowanie, prowadzone przy użyciu różnorodnych danych i nowoczesnych programów, stanowi umiejętność niezbędną do wyznaczania stref zalewowych rzek naznaczonych powodziowym ryzykiem. Wyznaczenie stref zalewowych z kolei stanowi warunek spełnienia części wymogów Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej nr 2007/60WE, włączonych w szereg zapisów Umowy Stowarzyszeniowej z UE, którą Gruzja podpisała w czerwcu 2014 roku.

Duży niedostatek gruzińskiej hydrologii związany był również z brakiem danych meteorologicznych w tym opadowych – ze względu na szczątkową obecność stacji pomiarowych i danych po upadku ZSRR – uzupełnienie bazy sprzętu pomiarowego wpisało się w proces odtwarzania sieci stacji pomiarowych w głównych dorzeczach w Gruzji.

Realizacja projektu stanowiła kontynuację i uzupełnienie działań prowadzonych w roku 2014 ze środków programu współpracy rozwojowej „polska pomoc”.

Nauka modelowania hydraulicznego przeciw powodziom 1 stopień - przygotowanie do wdrożenia Dyrektywy UE nr 2007/60WE

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. w Tbilisi oraz w dorzeczach rzek Lagodekhiskhevi, Didkhevi i Stori w północno-wschodniej Gruzji.

Był on odpowiedzią na brak umiejętności profesjonalnego wyznaczania ryzyka powodzi przez specjalistów Narodowej Agencji Środowiska (NEA) - głównej gruzińskiej instytucji odpowiedzialnej za przewidywanie ryzyka klęsk żywiołowych. Podczas ciągu szkoleń, które pracownicy NEA odbyli w Tbilisi pod okiem polskich specjalistów, przeprowadzili oni wszystkie etapy przygotowawcze i docelowe modelowanie trzech gruzińskich rzek (1 stopień nauki). Potencjał instytucji został zwiększony poprzez zakup nowoczesnego, służącego do tego celu oprogramowania, sprzętu pomiarowego oraz stacji pomiarowych, co miało na celu uzupełnienie braków tego wyposażenia w rejonie objętym analizą.

Wykonawcą projektu była Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz partnerzy lokalni International Association Civitas Georgica oraz Narodowa Agencja Środowiska (NEA).

Beneficjentem projektu była Narodowa Agencja Środowiska oraz w dłuższej perspektywie, mieszkańcy zalewanych przez powodzie wiosek.

Nauka modelowania hydraulicznego przeciw powodziom 1 stopień - przygotowanie do wdrożenia Dyrektywy UE nr 2007/60WE

W ramach projektu grupa specjalistów Narodowej Agencja Środowiska (NEA) nauczyła się wykonywać etapy zarówno przygotowawcze, jak i główne bazowego modelowania prostych rzek (1 stopień). Osoby te będą w stanie w przyszłości, samodzielnie lub po konsultacjach wykonywać tego typu modele dla różnych prawdopodobieństw wystąpienia powodzi, wymaganych przez Dyrektywę Powodziową UE nr 2007/60WE. Z zasadnością modelowania i rezultatami prac uczestnicy zapoznali słuchaczy Państwowego Tbiliskiego Uniwersytetu.

Przeprowadzono prezentację na temat Dyrektywy Powodziowej oraz polskiej drogi do jej realizacji dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie powodziom i reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Ich urzędnicy zostali zapoznani z polskim procesem implementacji Dyrektywy, a Zastępca Dyrektora Departamentu Hydrometeorologii Narodowej Agencji Środowiska opracował wewnętrzny dokument wymieniający te kroki wraz z komentarzami odnośnie obecnej sytuacji tej instytucji. Dyrektywa w języku gruzińskim została przekazana jej kierownictwu.

Dla NEA zakupione zostały specjalistyczne prędkościomierze wody umożliwiające uzyskiwanie odpowiednich pomiarów na rzekach o szybkim strumieniu. W zlewniach rzek Didkhevi, Lagodekhiskhevi i Stori zainstalowane zostały stacje opadowe, dzięki którym od sierpnia-września 2015 r. (w zależności od lokalizacji) co 3 godziny dane automatyczne spływają do zasobów NEA. Instytucję tą wyposażono także w licencję specjalistycznego programu do modelowania MIKE-11.