Polska pomoc

Najczęściej zadawane pytania

Polska pomoc rozwojowa

Czym zajmuje się Departament Współpracy Rozwojowej MSZ?

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) zajmuje się realizacją zadań związanych z planowaniem, koordynacją, monitoringiem i ewaluacją działań z zakresu współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej. Do jego kompetencji należy w szczególności programowanie priorytetów polskiej pomocy, organizowanie konkursów na projekty rozwojowe oraz prowadzenie tej tematyki na forach Unii Europejskiej.

Jestem w trudnej sytuacji materialnej. Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach programu polskiej pomocy?

Program "polska pomoc" adresowany jest do krajów uboższych i słabiej rozwiniętych niż Polska. Jego celem jest udzielanie tym krajom pomocy humanitarnej i rozwojowej. Pierwsza z nich świadczona jest w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, katastrofy żywiołowe, czy klęski głodu. Pomoc rozwojowa ma natomiast za zadanie poprawę sytuacji życiowej ludności krajów będących jej odbiorcami. W jej ramach powstaje infrastruktura użyteczności publicznej (np. drogi, mosty, szkoły i szpitale), przekazywany jest sprzęt, organizowane są szkolenia.

Udzielaniem pomocy polskim obywatelom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zajmują się specjalnie powołane do tego celu instytucje takie jak ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, czy placówki specjalistycznego poradnictwa. Więcej na temat systemu pomocy społecznej w Polsce oraz krajowych instytucji pomocy społecznej można dowiedzieć się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Do jakich krajów Polska kieruje swoją pomoc?

Polską pomoc kierowana jest w pierwszej kolejności do krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2012-2015, zaangażowanie Polski we współpracę rozwojową koncentruje się na dwóch obszarach. Grupa pierwsza obejmuje kraje Partnerstwa Wschodniego – Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Druga grupa toosiem państw regionu Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda), dwa państwa Afryki Północnej (Libia, Tunezja), Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan oraz Autonomia Palestyńska.

W ramach Systemu Małych Grantów oraz programu Wolontariat Polska Pomoc współpraca rozwojowa realizowana jest także w pozostałych regionach świata.

Jakie kraje należą do priorytetowych biorców polskiej pomocy i na jakiej podstawie są wybierane?

Obszary geograficzne podzielone zostały na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje sześć państw należących do Partnerstwa Wschodniego – Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię  i Ukrainę. Pod względem potrzeb rozwojowych kraje te mają wiele wspólnych problemów np. pozostałości gospodarki nakazowo-rozdzielczej, czy niską konkurencyjność rolnictwa wobec gospodarek UE. Każdy z nich posiada jednak własną specyfikę. Poprzez działania finansowane w tych państwach Polska zamierza przyczynić się do zmian na rzecz trwałego i stabilnego funkcjonowania systemów demokratycznych, przestrzegania praw człowieka oraz wspierania transformacji systemowej w celu zbliżenia krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską.

Druga grupa obejmuje wybrane kraje o wysokim poziomie ubóstwa lub stojące przed dużymi wyzwaniami transformacyjnymi, które Polska zamierza wesprzeć pomocą rozwojową oraz doświadczeniami eksperckimi. Do krajów tych zostało zaliczonych osiem państw regionu Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda), dwa państwa Afryki Północnej(Libia, Tunezja), Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan oraz Autonomia Palestyńska. Wybór krajów priorytetowych w regionach Afryki Wschodniej, Azji i Bliskiego Wschodu został dokonany przede wszystkim ze względu na bardzo wysoki poziom ubóstwa w tych krajach (zgodnie z klasyfikacją OECD DAC, wszystkie z wyjątkiem Autonomii Palestyńskiej znajdują się w grupie państw najmniej rozwiniętych (ang. Least Developed Countries) lub w grupie pozostałych państw o niskim dochodzie). Dodatkowo uwzględniono zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia wartości pomocy dla Afryki i krajów Afryki Subsaharyjskiej. Istotne było również stosunkowo niewielkie zainteresowanie innych dawców pomocy działaniami w wybranych krajach (Kirgistan i Tadżykistan znajdują się na opracowanej przez OECD DAC liście państw, którym udzielana jest niewystarczająca pomoc rozwojowa), a także szczególne relacje łączące Polskę z Afganistanem (zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcie w odbudowie państwa) i Autonomią Palestyńską (wieloletni partner Polski we współpracy rozwojowej). W przypadku Afryki Północnej wybrano kraje, w których w rezultacie „arabskiej wiosny” rozpoczął się proces transformacji ustrojowej.

Jakie działania Polska realizuje w zakresie pomocy humanitarnej?

Polska przekazuje pomoc humanitarną w odpowiedzi na katastrofy naturalne i sytuacje kryzysowe. Kluczowymi partnerami Polski w realizacji działań humanitarnych są, obok polskich organizacji pozarządowych, aktywne w dziedzinie pomocy humanitarnej organizacje miedzynarodowe (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża). Polska wspiera ich działania poprzez wpłaty finansowe, a także w coraz większym stopniu uczestniczy w dialogu strategicznym donatorów z tymi organizacjami.

W jaki sposób wybierane są projekty realizowane w ramach "Polskiej pomocy"?

Realizowane projekty rozwojowe wybierane są w następujących trybach:

 • postepowania dotacyjne m.in. konkursy "Polska pomoc rozwojowa", "Edukacja globalna" i "Wolontariat polska pomoc", realizowane zgodnie z procedurą opisaną w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wnioski projektowe są oceniane przez Komisje złożone z ekspertów na podstawie regulaminów konkursów i w oparciu o kryteria w nich określone. Zapraszamy do obejrzenia strony, na której zamieszczamy ogłoszenia konkursowe.
 • projekty organów administracji rządowej służące wsparciu transformacji systemowej wpisane w roczne plany współpracy rozwojowej.
 • projekty realizowane w ramach Systemu Małych Grantów przez polskie placówki dyplomatyczne, które samodzielnie lub we współpracy z miejscowymi partnerami realizują projekty rozwojowe. Projekty te służą poprawie warunków życia grup najmniej uprzywilejowanych społecznie i tworzeniu lepszych perspektyw na przyszłość.   
Pracuję dla organizacji pozarządowej – jak mogę uzyskać dofinansowanie dla naszego projektu?

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczamy ogłoszenia konkursowe oraz informacje dotyczące planowanych, trwających i rozstrzygniętych postepowań dotacyjnych.

Czy MSZ może sfinansować indywidualny projekt osoby fizycznej?

Na realizację zadań zleconych (w formie projektu) MSZ może jedynie udzielić dotacji celowych. Przepis art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stwierdza, że "dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych". W ww. ustawie zawarto także katalog podmiotów, które mogą otrzymać dotację celową (art. 127). Nie uwzględnia onosób fizycznych.

Co oznacza pojęcie „wdrażanie projektu” i z jakimi działaniami się wiąże?

Wdrażanie to inaczej realizacja głównej fazy projektu, polegająca na podejmowaniu działań zmierzających bezpośrednio do osiągnięcia założonych w projekcie rezultatów a co za tym idzie celów projektu. Czasem można spotkać - będący zapożyczeniem z języka angielskiego - synonim słowa „wdrażanie”, którym jest implementacja (ang. implementation).

Co oznacza pojęcie „ewaluacja projektu” i z jakimi działaniami się wiąże?

Ewaluacja projektu (ang. project evaluation) to obiektywna ocena inicjatywy, uwzględniająca jej różne aspekty, w tym efekty. W kontekście współpracy rozwojowej jest to przede wszystkim analiza sprawdzająca skuteczność działania i próba odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu dany projekt przyczynił się do osiągnięcia założonego celu ogólnego oraz co należałoby zmienić, żeby jego wpływ zwiększyć. Ewaluacja projektu rozwojowego wspomaga programowanie pomocy, usprawnia wdrażanie i zarządzanie, a także  pozwala wypracować skuteczniejsze metody działania. W ten sposób można lepiej spełniać założone cele w przyszłych projektach oraz unikać często popełnianych błędów.

w górę

Program "Wolontariat polska pomoc"

Jakie warunki musi spełniać kandydat na wolontariusza?

Kryteria, jakie musi spełnić kandydat na wolontariusza są szczegółowo okreslone w regulaminie danego konkursu. Obejmują one:

 • ukończone 18 lat;
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełni praw publicznych;
 • wykształcenie minimum średnie lub średnie zawodowe;
 • kompetencje do wykonywania zaplanowanego zadania/zadań;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zaplanowanego zadania/zadań;
 • dla wolontariatu krótkoterminowego dodatkowo: wykształcenie kierunkowe i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – w dziedzinie, której dotyczy projekt;
 • znajomość języka kraju przyjmującego lub innego języka obcego pozwalająca na komunikację w środowisku realizacji projektu.

Zachęcamy też do zapoznania się z informacją jak zostać wolontariuszem w 6 krokach.

Czy jest górna granica wieku dla kandydatów na wolontariuszy?

Kandydat na wolontariusza musi być osobą pełnoletnią, natomiast górna granica wieku nie jest określona.

Co zrobić, jeżeli wystąpiły problemy z załączeniem danych wolontariusza, który już się zarejestrował i wybrał swój nr PIN?

W przypadku, gdy nastąpił błąd przy pobieraniu danych wolontariusza z systemu https://portal.polskapomoc.gov.pl, należy:

 1. sprawdzić, czy podany przez wolontariusza PIN jest poprawny;
 2. upewnić się, czy wolontariusz przesłał do Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ podpisane oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczenie może zostać przesłane faksem na numer (+48 22) 523 86 00. Konto wolontariusza i jego PIN zostaną aktywowane dopiero po przesłaniu podpisanego oświadczenia.
Gdzie można znaleźć wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów w projekcie?

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ponoszonych w ramach projektu mozna znaleźć w załączniku pn. „Istotne postanowienia umowy dotacji” do Regulaminu konkursu „Wolontariat polska pomoc”.

Czy MSZ zwraca kandydatom na wolontariuszy koszty związane z przyjazdem na szkolenie MSZ?

MSZ podczas szkolenia pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, a także materiałów szkoleniowych, ale nie refunduje kosztów związanych z dojazdem kandydatów na wolontariuszy do/z Warszawy na szkolenie MSZ.

Skąd mogę się dowiedzieć jakie szczepienia i jakie leki potrzebuję na wyjazd na wolontariat do Afryki?

Zalecanym jest odbycie konsultacji z lekarzem medycyny tropikalnej przed złożeniem wniosku projektowego.

Na podstawie skierowania lekarza rodzinnego konsultacja lekarza medycyny tropikalnej zostanie pokryta przez NFZ. Natomiast dalsze koszty, w tym szczepionki będą dodatkowo płatne - brak refundacji.

Zgodnie z regulaminem Konkursu szczepionki i leki antymalaryczne są kosztami kwalifikowanymi rzeczywistymi w ramach udzielanej dotacji.

Czy koszty leków antymalarycznych mogą być pokryte z dotacji?

Tak, o ile wydatek taki zostanie uwzględniony w budżecie projektu i potrzeba zakupu leków antymalarycznych zostanie odpowiednio uzasadniona.

Czy wydatki na telefon i internet są kosztami kwalifikowanymi?

Tak, wydatki na łączność pomiędzy organizacją wysyłającą, organizacją przyjmującą a wolontariuszem należą do kosztów kwalifikowanych i można je rozliczyć w ramach przyznanej dotacji do limitu określonego w załączniku pn. „Istotne postanowienia umowy dotacji” do Regulaminu konkursu „Wolontariat polska pomoc”.

Jaki kurs należy zastosować do przeliczeń walutowych?

Kwestię tę reguluje Umowa Dotacji, która stanowi, że "Zleceniobiorca wydatkując środki w walutach innych niż złoty stosuje faktyczny kurs wymiany banku komercyjnego lub kantoru, zgodnie z którym została przeprowadzona operacja kupna/sprzedaży waluty obcej. W przypadku braku możliwości udokumentowania faktycznego kursu wymiany Zleceniobiorca przyjmuje średni kurs wymiany Narodowego Banku Polskiego z tabeli obowiązującej w dniu poprzedzającym dokonanie operacji".

w górę

Staż, praca, kariera

Pragnę studiować w Polsce – czy jako osobą pochodząca z państwa rozwijającego się mogę się ubiegać o stypendium lub otrzymanie wsparcia w tym zakresie?

Departament Współpracy Rozwojowej za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) podległego Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa współfinansuje programy stypendialne. Przykładowo w 2012 r. ze środków rezerwy celowej w dyspozycji MSZ w ramach czterech programów stypendialnych współfinansowanych było łącznie 388 stypendiów, natomiast w 2014 r. w ramach wspierania obywateli krajów rozwijających się MSZ sfinansuje sześć programów stypendialnych. Informacje o naborze na studia i możliwości ubiegania się o stypendium są umieszczane na stronie internetowej BUWiWM.

Czy istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, stażu lub wolontariatu w DWR?

Tak, istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej już od III roku studiów, praktyki absolwenckiej dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe, stażu, praktyki zawodowej dla uczniów szkół policealnych (wyłącznie w Centrali MSZ), a także wolontariatu. Zobacz charakterystykę staży w poszczególnych komórkach organizacyjnych Departamentu Współpracy Rozwojowej oraz oczekiwany profil kandydatów. Dokładne informacje o wymaganych dokumentach i specyfice praktyk, stażu lub wolontariatu opisane są na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz. Zapraszamy również do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DWR oraz śledzenia aktualności związanych z działaniami DWR, które są udostępnione na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl.

W jaki sposób mogę ubiegać się o pracę w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ?

Ogłoszenia o rekrutacji na wolne stanowiska pracy w MSZ wraz z listą wymaganych dokumentów są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera.

w górę

Dostęp do informacji

Gdzie mogę uzyskać dokładne informacje na temat działań polskiej pomocy?

Dokładne informacje na temat działań i projektów polskiej pomocy można odnaleźć w corocznych raportach polskiej współpracy na rzecz rozwoju, dokumentach strategicznych i publikacjach zamieszczonych na stronach internetowych, na których udostępniamy elektroniczne wersje naszych materiałów, publikujemy ogłoszenia konkursowe oraz opisujemy najciekawsze zrealizowane projekty.

Piszę pracę naukową na temat polskiej współpracy rozwojowej – czy mogę użyć materiałów i zdjęć wykorzystanych w publikacjach DWR lub na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl?

O ile właściciel praw autorskich nie jest określony, informacje umieszczone na stronach internetowych ministerstwa należą do domeny publicznej i mogą być powielane, publikowane lub wykorzystywane w inny sposób na użytek własny lub do dalszego rozpowszechnienia bez zgody MSZ. Wymagane jest jedynie, by Departament Współpracy Rozwojowej MSZ był cytowany jako źródło informacji oraz aby materiały były wykorzystywane zgodnie z wolą autora lub MSZ. Natomiast jeśli wskazany jest właściciel praw autorskich do danego zdjęcia, grafiki lub innego materiału, zgoda na ich powielanie musi zostać uzyskana bezpośrednio od niego.

Część materiałów MSZ publikuje na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza, że licencjonowany utwór może być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także można tworzyć utwory zależne. Udostępnienie utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska polega na oznaczeniu danej treści odpowiedniąinformacją licencyjną. Taka informacja powinna w czytelny sposób określać tytuł utworu, właściciela praw autorskich do niego oraz licencje, na której utwór jest dostępny. Utwór udostępniony na takiej licencji może być wykorzystywany pod warunkiem zachowania ww. informacji. Pełne postanowienia licencji są dostępne pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl.

Czy na swojej stronie internetowej, blogu lub profilu w serwisie społecznościowym mogę zamieścić link do portalu www.polskapomoc.gov.pl?

Tak, strona Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ należy do domeny publicznej i można swobodnie linkować do wszystkich opublikowanych na niej informacji.

Zauważyłem błąd na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl!

Będziemy wdzięczni za przekazanie wszelkich informacji o błędach lub usterkach pojawiających się na naszej stronie internetowej na adres polskapomoc@msz.gov.pl.

w górę