Polska pomoc

Najczęściej zadawane pytania - wolontariat

Jakie warunki musi spełniać kandydat na wolontariusza?

Kryteria, jakie musi spełnić kandydat na wolontariusza są szczegółowo okreslone w regulaminie danego konkursu. Obejmują one:

  • ukończone 18 lat;
  • obywatelstwo polskie;
  • posiadanie pełni praw publicznych;
  • wykształcenie minimum średnie lub średnie zawodowe;
  • kompetencje do wykonywania zaplanowanego zadania/zadań;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zaplanowanego zadania/zadań;
  • dla wolontariatu krótkoterminowego dodatkowo: wykształcenie kierunkowe i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – w dziedzinie, której dotyczy projekt;
  • znajomość języka kraju przyjmującego lub innego języka obcego pozwalająca na komunikację w środowisku realizacji projektu.

Zachęcamy też do zapoznania się z informacją jak zostać wolontariuszem w 6 krokach.

lista pytań

Czy jest górna granica wieku dla kandydatów na wolontariuszy?

Kandydat na wolontariusza musi być osobą pełnoletnią, natomiast górna granica wieku nie jest określona.

lista pytań

Czy MSZ może sfinansować indywidualny projekt osoby fizycznej?

Przepisy pozwalają MSZ jedynie na udzielanie dotacji. Art. 126 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) określa, że "dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych". Zgodnie z kolejnymi artykułami wyżej wymienionej ustawy dotacji nie można udzielić osobie fizycznej.

lista pytań

Co zrobić, jeżeli wystąpiły problemy z załączeniem danych wolontariusza, który już się zarejestrował i wybrał swój nr PIN?

W przypadku, gdy nastąpił błąd przy pobieraniu danych wolontariusza z systemu https://portal.polskapomoc.gov.pl, należy:

  1. sprawdzić, czy podany przez wolontariusza PIN jest poprawny;
  2. upewnić się, czy wolontariusz przesłał do Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ podpisane oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oświadczenie może zostać przesłane faksem na numer (+48 22) 523 86 00. Konto wolontariusza i jego PIN zostaną aktywowane dopiero po przesłaniu podpisanego oświadczenia.

lista pytań

Gdzie można znaleźć wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów w projekcie?

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ponoszonych w ramach projektu mozna znaleźć w załączniku pn. „Istotne postanowienia umowy dotacji” do Regulaminu konkursu „Wolontariat polska pomoc”.

lista pytań

Czy MSZ zwraca kandydatom na wolontariuszy koszty związane z przyjazdem na szkolenie MSZ?

MSZ podczas szkolenia pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, a także materiałów szkoleniowych, ale nie refunduje kosztów związanych z dojazdem kandydatów na wolontariuszy do/z Warszawy na szkolenie MSZ.

lista pytań

Jeżeli po zakończeniu projektu WOLONTARIAT wolontariusz pozostanie w kraju przyjmującym w celu realizacji innych działań pomocowych, to czy bilet roczny lub jego część mogą być opłacone z dotacji MSZ?

W przypadku gdy wolontariusz po zakończeniu działań w ramach projektu WOLONTARIAT będzie realizował inny projekt pomocowy, w ramach dotacji MSZ może zostać sfinansowane 50% biletu rocznego. Wydatek ten musi być uwzględniony w budżecie projektu, a następnie prawidłowo roliczony zgodnie z wymogami księgowymi umowy dotacji.

lista pytań

Czy koszty leków antymalarycznych mogą być pokryte z dotacji?

Tak, o ile wydatek taki zostanie uwzględniony w budżecie projektu i potrzeba zakupu leków antymalarycznych zostanie odpowiednio uzasadniona.

lista pytań

Czy wydatki na telefon i internet są kwalifikowane?

Tak, wydatki na łączność pomiędzy organizacją wysyłającą, organizacją przyjmującą a wolontariuszem należą do kosztów kwalifikowanych i można je rozliczyć w ramach przyznanej dotacji do limitu określonego w załączniku pn. „Istotne postanowienia umowy dotacji” do Regulaminu konkursu „Wolontariat polska pomoc”.

lista pytań

Co powinno zawierać oświadczenie?

Oświadczenie musi zawierać wszystkie elementy dowodu księgowego. Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 z pózn. zm.)

1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
7) (uchylony).

1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.

3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.

4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie.

5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.

 

Ponadto, zgodnie z art. 22 Ustawy, dotyczącym rzetelności dowodów księgowych i korygowaniu błędów mogacych w nich wystąpić:

1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

2. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

3. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

4. Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustala sposób postępowania z każdym z nich i wskazuje, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do dokonania zapisu.

lista pytań

Jaki kurs należy zastosować do przeliczeń walutowych?

Kwestię tę reguluje Umowa Dotacji, która stanowi, że "Zleceniobiorca wydatkując środki w walutach innych niż złoty stosuje faktyczny kurs wymiany banku komercyjnego lub kantoru, zgodnie z którym została przeprowadzona operacja kupna/sprzedaży waluty obcej. W przypadku braku możliwości udokumentowania faktycznego kursu wymiany Zleceniobiorca przyjmuje średni kurs wymiany Narodowego Banku Polskiego z tabeli obowiązującej w dniu poprzedzającym dokonanie operacji".

lista pytań

Skąd mogę się dowiedzieć jakie szczepienia i jakie leki potrzebuję na wyjazd na wolontariat do Afryki?

Zalecanym jest odbycie konsultacji z lekarzem medycyny tropikalnej przed złożeniem wniosku projektowego.

Na podstawie skierowania lekarza rodzinnego konsultacja lekarza medycyny tropikalnej zostanie pokryta przez NFZ. Natomiast dalsze koszty, w tym szczepionki będą dodatkowo płatne - brak refundacji.

Zgodnie z regulaminem Konkursu szczepionki i leki antymalaryczne są kosztami kwalifikowanymi rzeczywistymi w ramach udzielanej dotacji.

lista pytań

w górę

Tagi