Polska pomoc

Nabór wniosków projektowych organów administracji rządowej


Zaproszenie skierowane do organów administracji rządowej

do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2008 roku

1. W ramach Programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2008 organy administracji rządowej mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych polską pomocą zagraniczną.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w Programie polskiej pomocy zagranicznej udzielanej zapośrednictwem MSZ w roku 2008. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.43.

3. Aby złożyć wniosek projektowy do MSZ należy:

a. zarejestrować instytucję jako użytkownika portalu polska pomoc (http://www.polskapomoc.gov.pl/): ZAREJESTRUJ

Po dokonaniu rejestracji instytucja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line.

b. jeśli instytucja ma już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ

Instytucja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych

UWAGA! Instytucje, które dokonały rejestracji w 2007 r. powinny korzystać z nadanego im w 2007 r. loginu i hasła. Jednostki podległe, którym w 2007 r. zostały nadane podloginy przez organy nadzorujące, w związku ze zmianą zasad w procedurze rejestracji (możliwość bezpośredniej rejestracji przez jednostki podległe), powinny w 2008 r. zarejestrować się ponownie.

c. wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać zapośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ

d. podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w jednym egzemplarzu wraz zwymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:

e. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

4. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2008 r.

5. Obowiązują dwa terminy składania wniosków do MSZ:

  • I. do 30 kwietnia br.
  • II. do 30 czerwca br.  (termin przedłużony do 15 lipca br.)

6. Rozpatrzenie złożonych wniosków oraz udzielenie odpowiedzi aplikantom nastąpi wterminie 4 tygodni od upływu w/w terminów.

7. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

8. Należy mieć na uwadze, że projekty będą akceptowane do wyczerpania środków przewidzianych w Programie na działania administracji rządowej na dany kraj/region. Jeśli pula środków dla administracji wyczerpie się po pierwszym terminie składania wniosków, MSZ poinformuje o tym na stronie portalu polska pomoc.

9. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z:

Programem polskiej pomocy zagranicznej na rok 2008,
Wytycznymi dla organów administracji rządowej realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz. 43,
Formularzem wniosku projektowego (dostęp on-line)

oraz innymi dokumentami pomocniczymi:

Lista krajów - biorców ODA
Lista Milenijnych Celów Rozwoju.

10. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać przesyłając konkretne zapytania na adres: dwr@msz.gov.pl.  lub Ilona.korchut@mzs.gov.pl, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem (22)52382 25.

 Zapraszamy do współpracy!

Projekty pomocowe zrealizowane przez organy administracji rządowej w 2007 roku

w górę

Tagi