Polska pomoc

Modyfikacja Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020

Dokument obejmuje całość polskiej oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance, ODA), w tym bilateralną pomoc rozwojową, pomoc humanitarną oraz działania w obszarze edukacji globalnej. Jego głównym celem jest dalsze wzmacnianie skuteczności i efektywności współpracy rozwojowej.

W aktualnej modyfikacji Programu najbardziej znaczącą zmianą jest włączenie Libanu i Ugandy do listy krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej. Polska od lat świadczy pomoc humanitarną na rzecz Libanu. Jego wprowadzenie na listę państw priorytetowych pozwoli na realizację projektów par excellence rozwojowych, komplementarnych wobec wysiłków humanitarnych, które - dzięki efektowi synergii - zostaną wzmocnione. Uganda, która w latach 2012-2015 była krajem priorytetowym, boryka się obecnie z intensywnym napływem uchodźców z sąsiednich Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. Działania w Ugandzie będą włączeniem się Polski w aktywność społeczności międzynarodowej i odpowiedzią na aktualne potrzeby tego kraju.

Do dokumentu wprowadzono kwestie migracyjne jako nowe zagadnienie przekrojowe. Oznacza to, że kwestie migracji, które stanowią jedno z największych wyzwań, będą brane pod uwagę na wszystkich etapach planowania i wdrażania projektów polskiej współpracy rozwojowej.

W Programie uwzględniono również utworzony w 2016 r. drugi obszar priorytetowy  w zakresie Spójności polityk na rzecz rozwoju tj. ,,Upowszechnianie i wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Przestrzeganie zasad Spójności polityk na rzecz rozwoju jest wymagane zarówno przez UE, jak i przez OECD. W Polsce zasada spójności jest realizowana w ramach dwóch obszarów priorytetowych: wyżej wymienionego oraz „Walka z nielegalnymi przepływami finansowymi, w tym walka z unikaniem opodatkowania oraz walka z praniem pieniędzy”.

Pozostałe zmiany wynikają z międzynarodowych zobowiązań Polski lub mają charakter porządkujący, w tym w zmodyfikowanej wersji dokumentu Milenijne Cele Rozwoju zostały zastąpione Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs)  w związku z przyjęciem podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. nowej, globalnej Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z SDGs.

 

w górę

Tagi