Polska pomoc

Międzynarodowe seminarium o roli nowych dawców pomocy w europejskiej polityce rozwojowej

W dniach 18-19 kwietnia 2007 roku w Warszawie, w Pałacu Przeździeckich MSZ przy ulicy Foksal 6, odbędzie się międzynarodowe seminarium na temat roli nowych państw członkowskich UE w europejskiej polityce rozwojowej. Seminarium jest organizowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ we współpracy z MSZ Królestwa Niderlandów.

Wraz z przystąpieniem w 2004 roku do Unii Europejskiej, Polska włączyła się do najbardziej rozbudowanego systemu pomocy rozwojowej na świecie. Unia Europejska, przekazująca ponad 55 % światowej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA), jest największym donatorem pomocy,. Problematyka pomocowa z roku na rok staje się jednocześnie coraz ważniejszym elementem stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Trzy lata po poszerzeniu UE o nowych dawców pomocy nadszedł czas na refleksję i próbę zdefiniowania roli, jaką mają odgrywać nowe państwa członkowskie w ramach unijnej polityki na rzecz rozwoju.

Seminarium będzie próbą identyfikacji roli nowych dawców pomocy (nowych państw członkowskich) w architekturze pomocy rozwojowej UE, w szczególności w kontekście zakładanej poprawy efektywności i spójności pomocy rozwojowej.

Udział Dyrektora Generalnego Biura Współpracy EuropeAid Komisji Europejskiej, Pana Koosa Richelle'a oraz wysokich urzędników instytucji pomocowych z Holandii, Austrii i Irlandii zapewni wysoki poziom merytoryczny debaty oraz przyczyni się do wypracowania praktycznych rekomendacji.

Seminarium będzie składało się z trzech bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia polityczne, instytucjonalne oraz związane z partnerstwem na rzecz współpracy rozwojowej.

Część pierwsza zostanie poświęcona miejscu nowych państw członkowskich UE w europejskim systemie pomocowym oraz wypełnianiu i wdrażaniu przez te państwa zobowiązań unijnych (m.in. Europejskiego Konsensusu ws. Rozwoju).

W drugiej części seminarium zostaną omówione kwestie instytucjonalne, będące kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność zarządzania pomocą i powodzenie walki z biedą. Seminarium stworzy możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy donatorami na temat instytucjonalnych aspektów systemów pomocowych, z uwzględnieniem ich wewnętrznej organizacji oraz zalet i wad ustanawiania odrębnych od ministerstw agencji pomocowych.

Tematem trzeciej części seminarium będą relacje pomiędzy administracją rządową nowych państw członkowskich UE a innymi podmiotami zaangażowanymi w działania pomocowe, przede wszystkim w zakresie wdrażania projektów oraz podnoszenia świadomości i poszerzania wiedzy na temat problemów rozwoju. W tej części seminarium udział w dyskusji wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rozwoju, świata nauki oraz biznesu.

Program seminarium

w górę

Tagi