Polska pomoc

 

Kuźnia - warsztat obróbki metalu na zimno

W szkole specjalne w Mołotkowiczach w Rejonie Pińskim na Białorusi uczy się i mieszka 157 dzieci (89 chłopców, 68 dziewczynek) o różnym stopniu intelektualnej niepełnosprawności. Zasadniczą grupę wychowanków stanowią dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym. Placówka w Mołotkowiczach prowadzi zajęcia ukierunkowanych rozwijanie kompetencji społecznych jej podopiecznych. Przez cały okres nauki przygotowywani są do samodzielności.

Po ukończeniu szkoły, jej wychowankowie rozpoczynają samodzielne życie, zazwyczaj podejmując pracę zgodnie z profilem wyuczonym w trakcie pobytu w placówce. Osoby o umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej wymagają jednak indywidualnego podejścia i opieki w miejscach pracy, czego pracodawcy z reguły nie są w stanie zapewnić. W rezultacie zdarza się, że wychowankowie szkoły tracą pracę i wracają do swoich, często dysfunkcyjnych rodzin lub trafiają do ośrodków zamkniętych.

W latach 2014-2015 zmodernizowano istniejące pracownie warsztatowe i utworzono nowe, w których wychowankowie szkoły zdobywają umiejętności zawodowe niezbędne do samodzielnego życia. Utworzenie nowego warsztatu – kuźni zajmującej się obróbką metali na zimno umożliwi dalszy rozwój placówki. Będzie to kolejny krok w kierunku utworzenia na bazie szkoły swoistego zakładu pracy chronionej, w którym zatrudnienie znajdą jej absolwenci. Nowy warsztat do obróbki metalu na zimno pozwoli na nabycie profesjonalnych umiejętności przez część wychowanków i dalszą sprzedaż wytwarzanych wyrobów metalowych, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowego dochodu.

Kuźnia - warsztat obróbki metalu na zimno

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Mińsku z partnerem lokalnym, szkołą-internatem w Mołotkowiczach w Rejonie Pińskim na Białorusi.

Jego celem jest wsparcie prowadzenia społecznej działalności produkcyjnej i handlowej przez szkołę. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie procesu certyfikacji wybranej gamy produktów wytwarzanych przez niepełnosprawnych uczniów oraz utworzenie nowego warsztatu-kuźni dla niepełnosprawnych wychowanków szkoły. Tym samym projekt umożliwi poszerzenie bazy materiałowo-technicznej dla organizacji pracy i socjalnej rehabilitacji uczniów starszych klas i absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyni się to do rozpoczęcia procesu tworzenia zakładu pracy chronionej. Uruchomienie "zimnej kuźni" i przejście procesu certyfikacji produkcji, zapewni szkole i jej uczniom dodatkowy dochód oraz stworzy perspektywę do dalszego rozwoju.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą wychowankowie szkoły specjalnej w Mołotkowiczach - 157 dzieci (w wieku od 7 do 18 lat) z niepełnosprawnością intelektualną, pochodzący z różnych rejonów Obwodu Brzeskiego oraz pedagodzy szkoły.

Kuźnia - warsztat obróbki metalu na zimno

Projekt został zrealizowany w okresie od 26 lipca do 31 grudnia 2016 r. Jego założenia zostały w pełni osiągnięte. Przeprowadzone badania i certyfikacja produkcji umożliwiają rozwój produkcji przeznaczonej do swobodnej sprzedaży. Dzięki temu szkolne zakłady zwiększą swoje dochody i rozwiną działalność, tym samym zwiększając możliwości praktycznego kształcenia wychowanków szkoły. W ramach projektu dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia szkolnych warsztatów do obróbki metalu na zimno: maszyny do gięcia, zwijania i cięcia metalu. Utworzenie nowego warsztatu umożliwia uruchomienie świadczenia usług i produkcji na zamówienie.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła 73 000 PLN (17 500 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.