Polska pomoc

Konsultacje w sprawie kandydatów na członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej Pana Wojciecha Paczyńskiego, przedstawiciela organizacji pozarządowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej.

Zadaniem Rady jako organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych jest przede wszystkim przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

W skład Rady wchodzi 21 członków, w tym Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, przedstawiciele ministrów: finansów, gospodarki, spraw wewnętrznych, środowiska, nauki i szkolnictwa wyższego, zdrowia, edukacji narodowej, rozwoju regionalnego, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi; trzech posłów, jeden senator, czterej przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciel organizacji pracodawców oraz reprezentant środowiska naukowego. Szczegółowe informacje o składzie oraz dotychczasowych pracach Rady.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej powinno zawierać pismo władz organizacji zgłaszające kandydata oraz formularz zgłoszeniowy kandydata (według załączonego wzoru).

Zgłoszenia indywidualne kandydatów, bez rekomendacji organizacji/podmiotu, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2015 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do MSZ) na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Prosimy również o przesyłanie zeskanowanych dokumentów drogą elektroniczną na adres: marta.wytrykowska@msz.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod numerem telefonu 022 523 90 49.

w górę

Tagi