Polska pomoc

Konsultacje społeczne Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020

Zgodnie z Ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386, z późn. zm), Wieloletni program współpracy rozwojowej stanowi podstawę do prowadzenia przez Polskę współpracy rozwojowej. Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje Wieloletni program współpracy rozwojowej obejmujący co najmniej cztery lata. Dokument ten określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, Minister właściwy do spraw zagranicznych odpowiedzialny za przygotowanie projektu dokumentu, przedstawia do konsultacji społecznych projekt Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. Projekt dokumentu został wypracowany w drodze wielomiesięcznych prac, we współpracy z interesariuszami polskiej współpracy rozwojowej. Więcej szczegółów nt. wieloletniego programowania.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 12 czerwca 2015 r. do godz. 16:00 na adres program_wieloletni@msz.gov.pl

Koordynatorem konsultacji jest p. Marta Wytrykowska.

Po zakończeniu konsultacji, MSZ opublikuje podsumowanie zgłoszonych uwag.

w górę

Tagi