Polska pomoc

Konkursy dotacyjne

Jednym z najważniejszych sposobów wspierania rozwoju innych krajów w ramach programu „polska pomoc” jest finansowanie projektów adresowanych do ich społeczeństw. Projekty te wyłaniane są m.in. spośród propozycji nadsyłanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach otwartej procedury konkursowej. Procedura ta nazywana jest postępowaniem dotacyjnym. Przyznawane w ten sposób granty (dotacje) zaliczane są do pomocy dwustronnej.

Zasady postępowania dotacyjnego sprecyzowane są zawsze w regulaminie danego konkursu. Określa on między innymi kraje, do których adresowana jest pomoc, cele i priorytety podejmowanych działań, kryteria, jakie muszą spełniać nadsyłane propozycje projektów, a także zasady według których będą one oceniane. Do składania propozycji projektów (ofert) uprawnione są w szczególności organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne. Wymagane jest, aby podmiot składający ofertę był zarejestrowany w Polsce.

Informacje o ogłoszonych konkursach zamieszczane są każdorazowo na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i serwisu „polskiej pomocy”. Procedury dotacyjne, w tym rejestracja wnioskodawców i składanie wniosków konkursowych, prowadzone są za pomocą specjalnego, internetowego systemu. System ten pozwala również na rejestrację osób zainteresowanych uczestnictwem w programie „Wolontariat – polska pomoc”.

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ co roku organizuje kilka konkursów dotacyjnych. Do najważniejszych należą:

„Polska pomoc rozwojowa” – konkurs w ramach którego wyłaniane są projekty dotyczące wsparcia procesów transformacyjnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego;

Więcej o pomocy rozwojowej

„Wolontariat polska pomoc” – konkurs dający możliwość wykorzystania potencjału polskich wolontariuszy, gotowych do zaangażowania swojego czasu i umiejętności na rzecz poprawy sytuacji życiowej ludzi zamieszkujących gorzej rozwinięte regiony świata;

Więcej o programie wolontariackim

„Edukacja globalna” – konkurs, w ramach którego wspierane są działania adresowane do polskiego społeczeństwa i mające na celu zwiększenie zbiorowej świadomości w odniesieniu do problemów globalnych i wyzwań rozwojowych na świecie;

Więcej o edukacji globalnej

„Pomoc humanitarna” - konkurs ogłaszany w odpowiedzi na zweryfikowane potrzeby humanitarne ludności poszkodowanej w wyniku konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej lub innego kryzysu humanitarnego spowodowanego przez naturę lub człowieka.

Więcej o pomocy humanitarnej

Oprócz konkursów dotacyjnych organizowanych przez MSZ analogiczny sposób wyłaniania projektów, które otrzymają wsparcie finansowe stosuje Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która wspiera głównie projekty o charakterze demokratyzacyjnym. Z kolei w ramach tzw. regrantingu środków dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację niewielkich projektów z dziedziny edukacji globalnej uproszczone postępowania dotacyjne prowadzi operator wyłoniony przez MSZ. W latach 2012-2017 rolę tą pełniła Fundacja Edukacja dla Demokracji. 

w górę

Tagi