Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania "Pomoc humanitarna 2015"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Pomoc humanitarna 2015

Celem zadania jest: realizacja działań humanitarnych na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz na rzecz uchodźców syryjskich przebywających na terytorium Libanu i Jordanu.

Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów, zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, na realizację zadania publicznego zgodnie z następującymi założeniami:

Priorytet i cel działań

Kwota

UKRAINA

Pomoc na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na obszarze Obwodu Charkowskiego, Dniepropietrowskiego i Zaporskiego w szczególności w zakresie zapewnienia schronienia oraz wsparcia medycznego

4 000 000 zł.*

(*z czego 2 500 000 zł środki z rezerwy celowej, 1 500 000 zł środki z funduszy partnerskich counterpart funds)

JORDANIA, LIBAN

Pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich, które znalazły schronienie na terytorium Libanu, Jordanii

2 000 000 zł.

RAZEM

6 000 000 zł

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

Środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie w wysokości 4 500 000 zł. (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2015 przeznaczonej na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwanej dalej „rezerwą celową” oraz w wysokości 1 500 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla priorytetu Ukraina z funduszy partnerskich counterpart funds. Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie i realizację zadania publicznego w 2015 r. wynosi: 6 000 000 zł. (słownie: sześć milionów złotych).

1. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Warunki realizacji zadania określa szczegółowo Regulamin konkursu.

3. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl formularz wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 <Budżet projektu>, a następnie wypełnić go zgodnie z Regulaminem konkursu i na podstawie instrukcji zawartych we wzorach.

2) Prawidłowo przygotowany, wypełniony i podpisany wniosek projektowy wraz załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Pomoc humanitarna 2015”

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 22 kwietnia 2015 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 11 maja 2015 r.

5. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne w zakresie pomocy humanitarnej świadczonej na rzecz uchodźców w Libanie i Jordanii w związku z konfliktem w Syrii oraz na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie, na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 7 110 838,00 PLN (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych).

w górę

Tagi