Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania „Pomoc rozwojowa 2011"

Korekta dotycząca ogłoszenia postępowania dotacyjnego
wszczętego dnia 28.10.2010 r.

W związku z problemami technicznymi uniemożliwiającymi korzystanie z portalu polska pomoc oraz wprowadzanie danych do systemu on-line Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków projektowych w konkursie na realizację zadania „Pomoc rozwojowa 2011". Termin składania wniosków zostaje przedłużony z dnia 1 grudnia 2010 r. na dzień 15 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym zmianie ulega treść punktu 4 i 5 ogłoszenia zamieszczonego w dniu 28.10.2010 r. w następujący sposób:

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2010 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła.

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs - Pomoc Rozwojowa 2011"

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:
Pomoc rozwojowa 2011"

Celem zadania jest: realizacja działań rozwojowych odpowiadających założeniom "Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011" dotyczących krajów i dziedzin objętych tym programem.

Celem zadania jest w szczególności: wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, PAN i jej jednostki organizacyjne oraz organy administracji rządowej na realizację działań rozwojowych objętych programem.

Przekazanie dofinansowania na realizację projektów

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

34 100 000 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto tysięcy)  PLN.

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu. Organom administracji rządowej środki na dofinansowanie projektów przekazane będą na podstawie decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków z rezerwy celowej wydanej na wniosek danego organu administracji rządowej (zaakceptowany uprzednio przez Ministra Spraw Zagranicznych).
Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

UWAGA: Wprowadzanie danych do portalu polska pomoc, w tym wypełnianie formularza  wniosku projektowego będzie możliwe od dnia 2 listopada 2010 r.

Po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2010 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła.

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs - Pomoc Rozwojowa 2011"

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 18 lutego 2011 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania:
„Pomoc zagraniczna 2010" na realizację, którego przeznaczono kwotę 20 498 926,00 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) PLN.
W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania:
„Pomoc zagraniczna 2009" - kwota 18 111 202,52 PLN
„Pomoc zagraniczna 2009 - działania samorządów" - kwota 1 307 597,20 PLN
„Pomoc zagraniczna 2009 - działania publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych" - kwota 2 034 936,70 PLN
na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 21 453 736,42 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 42/100) PLN.

w górę

Tagi

Komentarzy: 1 Dodaj komentarz
"Strona główna » Rejestracja użytkownika Portalu Nie...
można kontynuować rejestracji użytkownika Portalu, ponieważ token sesji jest pusty. " CO TO ZNACZY? proszę usunąć tę usterkę (występującą we wszystkich najważniejszych...
 29.11.2010 22:26Tato.Net