Polska pomoc

Konkurs "Pomoc zagraniczna 2008"

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„Pomoc zagraniczna 2008"

Celem zadania jest realizacja projektów pomocowych zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008".

1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi
25 000 000 PLN. Jedna organizacja może zgłaszać kilka wniosków projektowych, mogą one dotyczyć jednego lub kilku krajów beneficjentów.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2008-12-31.

4. Termin składania ofert konkursowych: 2008-03-05 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez Zespół Konkursowy na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2008-04-19.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ.

7. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania z zakresu pomocy zagranicznej na łączną kwotę 25 499 514 PLN.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy: Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Pomoc zagraniczna - 2008" oraz nazwą kraju beneficjenta przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2008-03-05 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

9. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, wytyczne dla organizacji pozarządowych, ogólne warunki dotacji oraz demonstracyjną wersję formularza wniosku projektowego on-line i formularz budżetu zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl i www.polskapomoc.gov.pl. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie są dostępne po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe dokumenty/informacje:

Lista DAC krajów biorców pomocy

Milenijne Cele Rozwoju

Program polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2008

UWAGA:

Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej upływa w dniu 5 marca 2008 r. (środa) o godzinie 15.00.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Ewy Drwal 022 523 8423

w górę

Tagi