Polska pomoc

Konferencja podsumowująca programy Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej i Edukacji Rozwojowej

6 lutego 2007 r. w Kancelarii Senatu RP odbyła siękonferencja podsumowująca dwa programy grantowe:

  • Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej (PKWR)
  • Edukacji Rozwojowej

Program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej (PKWR) jest wspólnym przedsięwzięciem polskiego MSZ i Kanadyjskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (CIDA), zrealizowanym w roku 2006 w ramach trwającej od kilku lat współpracy rządu Kanady z krajami Europy Środkowej celem zwiększenia ich zdolności instytucjonalnych jako dawców pomocy rozwojowej.

Program Edukacji Rozwojowej miał na celu podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Programy zostały zorganizowane na zasadzie regrantingu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w drodze odrębnych dla każdego programu konkursów wyłoniło operatora - w obydwu przypadkach konkurs wygrała Fundacja Edukacja dla Demokracji (http://www.edudemo.org.pl/). Następnie operator przeprowadził konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych, w wyniku których dotacje otrzymały najlepiej ocenione wnioski projektowe z zakresu współpracy rozwojowej oraz edukacji rozwojowej.

W programie PKWR dotację otrzymało 20 z 74 zgłoszonych projektów (skierowanych na: Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Serbię i Czarnogórę oraz Angolę, Ghanę, Kenię, Sudan i Malawi); W programie Edukacja Rozwojowa dofinansowano 30 z 84 proponowanych projektów.

Otwarcia konferencji dokonał p. Rafał Wiśniewski, Podsekretarz Stanu w MSZ, który podkreślił niezwykle ważną rolę, jaką w realizacji programu polskiej pomocy zagranicznej odgrywają organizacje pozarządowe. Oprócz zaznaczenia rosnącej zdolności operacyjnej, uwydatnił ich zaangażowanie w budowanie społecznego dialogu o nowej odpowiedzialności Polski w świecie. Wyraził również podziękowania dla Kanadyjskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (Canadian International Development Agency, CIDA) za przekazane doświadczenia i dobre praktyki.

Omawiając najważniejsze rezultaty obu programów, Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji, p. Krzysztof Stanowski, podkreślił ich znaczenie dla wzmocnienia zdolności organizacyjnych realizatorów projektów w zakresie pomocy zagranicznej oraz edukacji rozwojowej, a także dla wzrostu zainteresowania organizacji pozarządowych tymi kierunkami działania.

W dalszej części swoje projekty i ich osiagniecia zaprezentowali przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych bezpośrednio je realizujących:

  • Fundacja Młoda Demokracja - projekt w Ukrainie;
  • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe - projekt w Serbii i Czarnogórze;
  • Fundacja Simba Friends - projekt w Kenii;
  • Salezjańskie Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU - projekt w Malawi.

Przedstawiane relacje z projektów w krajach Europy Wschodniej, Bałkanów i Afryki były nie tylko interesujące, ale też stanowiły świadectwo dobrych praktyk i ogromnego doświadczenia zyskanego w działaniu.

W podsumowaniu zabrał głos p. Jerzy Pomianowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, podkreślając zaawansowanie prac nad ustawą o pomocy zagranicznej, która wprowadza wiele ułatwień w realizacji programu polskiej pomocy zagranicznej. Przygotowywany dokument poświęca również wiele uwagi instytucji wolontariatu zagranicznego.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Świat wybiera" przygotowana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie z dotacji uzyskanej w programie Edukacja Rozwojowa.

Zobacz prezentację multimedialną wyświetlaną w trakcie konferencji:

Program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej (PKWR) został zrealizowany w ramach trwającego od roku 2002 kanadyjskiego Oficjalnego Programu Pomocy Rozwojowej dla Europy Środkowej (Official Development Assistance in Central Europe, ODACE). Celem ODACE jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej krajów Europy Środkowej jako nowych dawców pomocy rozwojowej. Program obejmuje m.in. ministerstwa obsługujące współpracę rozwojową w poszczególnych krajach objętych programem oraz realizację projektów trójstronnych, przyczyniających się do zwiększenia przepływu funduszy współpracy rozwojowej do potrzebujących krajów. Aktualnie realizujemy drugą fazę programu. Program ODACE zakończy się w 2008 r.

w górę

Tagi