Polska pomoc

Komunikat w sprawie wyników konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2020”

Ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie spowodowaną pandemią COVID19 Minister Spraw Zagranicznych, na postawie § 17 ust. 1 zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w  sprawie zasad udzielania dotacji celowych i zatwierdzania ich rozliczania (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 50), a także pkt. 7.16 Regulaminu konkursu, podjął decyzję o zakończeniu konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2020” bez wyłaniania ofert do sfinansowania.

w górę