Polska pomoc

Kody przeznaczenia pomocy rozwojowej

Lista kodów przeznaczenia pomocy w systemie sprawozdawczości wierzycieli

Kod DAC 5

Kod CRS

Opis

Dodatkowe informacje na temat zakresu pomocy

110

 

EDUKACJA

 

111

 

Edukacja, poziom nieokreślony

Kody w tej kategorii mogą być stosowane jedynie wówczas, gdy poziom edukacji nie jest określony lub nie jest znany (np. w przypadku szkolenia nauczycieli szkół podstawowych należy stosować kod 11220).

 

11110

Polityka edukacyjna i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora edukacji, planowanie i programy; wsparcie ministerstw edukacji, systemy administracyjne i zarządcze, budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo, zarządzanie i kierowanie szkołami; opracowywanie programów nauczania i materiałów; nieokreślone działania edukacyjne.

 

11120

Placówki edukacyjne i szkolenia

Budynki placówek edukacyjnych, wyposażenie, materiały, usługi pomocnicze dla sektora edukacji (internaty, mieszkania pracownicze), szkolenia językowe, sympozja, seminaria, wykłady, itp.

 

11130

Szkolenia dla nauczycieli

Kształcenie nauczycieli (w przypadku nieokreślonego poziomu edukacji); doskonalenie zawodowe i szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia pracy; opracowywanie materiałów.

 

11182

Badania w zakresie edukacji

Badania dotyczące skuteczności nauczania, jego przydatności i jakości; systematyczna ocena i monitorowanie.

112

 

Edukacja na poziomie podstawowym

 

 

11220

Edukacja w szkołach podstawowych

Formalna i nieformalna edukacja dzieci; wszelkie formy nauczania elementarnego i pierwszy etap systematycznej nauki w szkole; dostarczanie materiałów szkolnych.

 

11230

Podstawowe umiejętności życiowe młodzieży i dorosłych

Formalne i nieformalne nauczanie podstawowych umiejętności życiowych młodzieży i dorosłych (edukacja dorosłych); uczenie czytania, pisania i liczenia.

 

11240

Wczesna edukacja dzieci

Formalna i nieformalna edukacja przedszkolna.

113

 

Edukacja na poziomie ponadpodstawowym

 

 

11320

Edukacja w szkołach średnich

Drugi etap systematycznej nauki w szkole na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

11330

Nauczanie zawodowe

Podstawowe nauczanie zawodowe i kształcenie w technikach; szkolenia stanowiskowe; praktyki zawodowe; w tym nieformalne nauczanie zawodowe.

114

 

Edukacja na poziomie pomaturalnym

 

 

11420

Edukacja na uczelniach wyższych

Studia licencjackie lub magisterskie oraz studia dyplomowe na uniwersytetach, w szkołach pomaturalnych i politechnikach; stypendia.

 

11430

Zaawansowane szkolenia techniczne i kierownicze

Programy profesjonalnego szkolenia zawodowego i doskonalenia zawodowego.

120

 

ZDROWIE

 

121

 

Zdrowie (ogólnie)

 

 

12110

Polityka zdrowotna i zarządzanie administracyjne

Polityka w sektorze zdrowia, planowanie i programy; wsparcie ministerstw zdrowia, zarządzanie zdrowiem publicznym; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; programy ubezpieczeń zdrowotnych; nieokreślone działania związane ze zdrowiem.

 

12181

Edukacja medyczna i szkolenia

Edukacja medyczna i szkolenia w zakresie szkolnictwa wyższego.

 

12182

Badania medyczne

Ogólne badania medyczne (z wyjątkiem podstawowych badań medycznych).

 

12191

Usługi medyczne

Laboratoria, specjalistyczne kliniki i szpitale (włącznie z wyposażeniem i zaopatrzeniem); ambulanse; usługi stomatologiczne; opieka psychologiczna i psychiatryczna; rehabilitacja zdrowotna; zwalczanie chorób niezakaźnych; zwalczanie nadużywania narkotyków i substancji psychoaktywnych [z wyłączeniem zwalczania handlu narkotykami] (16063)].

122

 

Zdrowie (na poziomie podstawowym)

 

 

12220

Podstawowa opieka zdrowotna

Programy podstawowej opieki zdrowotnej; programy opieki paramedycznej i pielęgniarskiej; zaopatrzenie w leki, środki farmakologiczne i szczepionki w ramach świadczenia podstawowej opieki medycznej.

 

12230

Podstawowa infrastruktura opieki zdrowotnej

Szpitale powiatowe, kliniki, punkty wydawania środków leczniczych oraz powiązany sprzęt medyczny; z wyłączeniem specjalistycznych szpitali i klinik (12191).

 

12240

Podstawowe żywienie

Bezpośrednie programy żywieniowe (żywienie matek, karmienie piersią i żywność podawana niemowlętom w czasie odstawiania od piersi, karmienie dzieci, żywienie w szkołach); określanie niedoborów mikroelementów; suplementacja witaminy A, jodu, itp., monitorowanie stanu odżywienia; edukacja w zakresie odżywiania i higieny żywności; bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego..

 

12250

Zwalczanie chorób zakaźnych

Szczepienia; zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i chorób pasożytniczych, z wyjątkiem malarii (12262), gruźlicy (12263), HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową (13040). Kategoria ta obejmuje choroby biegunkowe, choroby przenoszone przez wektory (np. ślepotę rzeczną i drakunkulozę), choroby wirusowe, grzybice, robaczyce, choroby odzwierzęce, choroby wywoływane przez inne bakterie i wirusy, wszawicę, itp.

 

12261

Edukacja zdrowotna

Informowanie, edukacja i szkolenie społeczeństwa w celu zwiększenia wiedzy na temat zdrowia i praktyk zdrowotnych; kampanie na rzecz zdrowia publicznego i kampanie informacyjne; promowanie lepszych praktyk w zakresie higieny osobistej, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i mycia rąk wodą z mydłem.

 

12262

Zwalczanie malarii

Zapobieganie i zwalczanie malarii.

 

12263

Zwalczanie gruźlicy

Szczepienia, zapobieganie i zwalczanie gruźlicy.

 

12281

Rozwój zawodowy pracowników ochrony zdrowia

Szkolenie pracowników ochrony zdrowia w zakresie podstawowych usług zdrowotnych.

130

 

POLITYKA LUDNOŚCIOWA/PROGRAMY LUDNOŚCIOWE I ZDROWIE REPRODUKCYJNE

 

 

13010

Polityka ludnościowa i zarządzanie administracyjne

Polityka ludnościowa/rozwojowa; prace spisowe, gromadzenia danych demograficznych; migracja danych; badania/analizy demograficzne; badania w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego; nieokreślone działania odnoszące się do ogółu społeczeństwa.

 

13020

Ochrona zdrowia reprodukcyjnego

Promocja zdrowia reprodukcyjnego; opieka prenatalna i poporodowa, w tym opieka w trakcie porodu; zapobieganie i leczenie niepłodności; zapobieganie i leczenie skutków aborcji; działania związane z macierzyństwem.

 

13030

Planowanie rodziny

Usługi związane z planowaniem rodziny obejmujące doradztwo; działania informacyjne, edukacyjne i komunikacyjne; dostarczanie środków antykoncepcyjnych; budowanie potencjału i szkolenia.

 

13040

Zwalczanie chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS

Wszelkie działania związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz zwalczaniem HIV/AIDS, np. działania informacyjne, edukacyjne i komunikacyjne; badania; zapobieganie; leczenie, opieka.

 

13081

Rozwój zawodowy pracowników świadczących usługi związane ze zdrowiem społeczeństwa i ze zdrowiem reprodukcyjnym

Edukacja i szkolenia pracowników ochrony zdrowia świadczących usługi związane z ochroną zdrowia społeczeństwa i z ochroną zdrowia reprodukcyjnego.

140

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I SYSTEMY KANALIZACYJNE

 

 

14010

Polityka w zakresie sektora wodnego i zarządzanie administracyjne

Polityka i nadzór w zakresie sektora wodnego, w tym ustawodawstwo, regulacje, planowanie i zarządzanie, a także transgraniczne zarządzanie zasobami wodnymi; rozwój potencjału instytucji; działania wspierające Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi (patrz komórka poniżej).

 

14015

Ochrona zasobów wodnych (w tym gromadzenie danych)

Gromadzenie i korzystanie z danych ilościowych i jakościowych dotyczących zasobów wodnych; generowanie wiedzy o wodzie i dzielenie się nią; ochrona i rekultywacja powierzchniowych wód śródlądowych (rzeki, jeziora itp.), wód gruntowych i wód przybrzeżnych; zapobieganie skażeniu wód.

 

14020

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja – duże systemy

Programy w przypadku których nie można zidentyfikować elementów zgodnie z 14021 i 14022.  Jeśli elementy są znane, powinny one być indywidualnie zgłaszane z podaniem ich odpowiednich kodów celów: zaopatrzenie w wodę [14021], kanalizacja [14022] i higiena [12261].

 

14021

Zaopatrzenie w wodę – duże systemy

Stacje uzdatniania wody pitnej; systemy poboru wody; zbiorniki wody; pompownie wodociągowe, duże systemy przesyłowe/systemy transportu i dystrybucyji.

 

14022

Kanalizacja – duże systemy

Duże systemy kanalizacyjne w tym kolektory ściekowe i przepompownie ścieków; oczyszczalnie ścieków z gospodarstw domowych i ścieków przemysłowych.

 

14030

Podstawowe systemy zaopatrzenia w wodę pitną i podstawowe systemy kanalizacyjne

Programy w przypadku których nie można zidentyfikować elementów zgodnie z 14031 i 14032.  Jeśli elementy są znane, powinny one być indywidualnie zgłaszane z podaniem ich odpowiednich kodów celów: zaopatrzenie w wodę [14031], kanalizacja [14032] i higiena [12261].

 

14031

Podstawowe systemy zaopatrzenia w wodę pitną

W systemach zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich wykorzystywane są pompy ręczne, zlewnie powstające w okresie wiosennym oraz systemy grawitacyjne. Ponadto wykorzystywana jest woda deszczowa i mgła, zbiorniki magazynujące oraz małe systemy dystrybucji, posiadające zazwyczaj wspólne przyłącza/punkty poboru. Miejskie systemy wykorzystują pompy ręczne i lokalne sieci sąsiedzkie, w tym sieci posiadające wspólne przyłącza.

 

14032

Podstawowe systemy kanalizacyjne

Latryny, systemy utylizacji na miejscu i alternatywne systemy kanalizacyjne, w tym promowanie inwestowania przez gospodarstwa domowe lub wspólnoty w budowę takich obiektów. (W przypadku działań mających na celu promowanie lepszych praktyk w zakresie higieny osobistej należy zastosować kod 12261.)

 

14040

Rozwój dorzeczy

Zintegrowane projekty dorzeczy dotyczące infrastruktury i powiązane działania instytucjonalne; kontrola przepływu wody w rzekach; zapory i zbiorniki [z wyjątkiem zapór służących głównie nawadnianiu (31140) i wytwarzaniu energii wodnej (23065) oraz działania związane z transportem wodnym (21040)].

 

14050

Gospodarka odpadami/utylizacja odpadów

Gospodarka komunalnymi i przemysłowymi odpadami stałymi, w tym odpadami niebezpiecznymi i toksycznymi; gromadzenie, utylizacja i oczyszczanie; składowiska; kompostowanie i ponowne wykorzystanie.

 

14081

Edukacja i szkolenia w zakresie zaopatrzenia w wodę i systemów kanalizacyjnych

Edukacja i szkolenia dla osób pracujących w tym sektorze i dla działających w nim usługodawców.

150

 

RZĄD I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 

151

 

Rząd i społeczeństwo obywatelskie (ogólnie)

N.B. W przypadku ogólnego wsparcia budżetowego należy użyć kodu 51010.

 

15110

Polityka w zakresie sektora publicznego i zarządzanie administracyjne

Wsparcie w zakresie tworzenia ram instytucjonalnych w celu wzmocnienia podstawowych systemów zarządzania w sektorze publicznym i potencjału tego sektora. Kategoria ta obejmuje zarządzanie w zakresie polityki makroekonomicznej i innych polityk, koordynację, planowanie i reformy; zarządzanie zasobami ludzkimi; rozwój organizacyjny; reformę służby cywilnej; e-rząd; planowanie rozwoju; monitorowanie i ocenę; wsparcie ministerstw zaangażowanych w koordynację pomocy; inne ministerstwa i instytucje państwowe w przypadku braku możliwości określenia sektora. (Należy użyć kodów sektorów odpowiednich dla rozwoju systemów i kompetencji ministerstw sektorowych.)

 

15111

Zarządzanie finansami publicznymi

Polityka fiskalna i planowanie; wsparcie ministerstw finansów; zwiększenie odpowiedzialności finansowej i kierowniczej; zarządzanie wydatkami publicznymi; poprawa systemów zarządzania finansami; polityka podatkowa i administracja; opracowywanie budżetu; międzyrządowe stosunki finansowe; kontrola publiczna, dług publiczny. (W przypadku spraw celnych należy użyć kodu 33120.)

 

15112

Decentralizacja i wspieranie samorządów

Procesy decentralizacji (także w wymiarze politycznym, administracyjnym i podatkowym); stosunki międzyrządowe i federalizm; wzmocnienie samorządów regionalnych i lokalnych, a także władz regionalnych i lokalnych oraz ich krajowych stowarzyszeń. (Należy użyć kodów sektorów odpowiednich dla decentralizacji zarządzania sektorem i usługami.)

 

15113

Organizacje i instytucje zajmujące się zwalczaniem korupcji

Wyspecjalizowane organizacje, instytucje i ramy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji, prania pieniędzy i innych aspektów przestępczości zorganizowanej, posiadające lub nieposiadające uprawnień organów ścigania, np. komisje antykorupcyjne i organy kontrolne, specjalne służby dochodzeniowe, instytucje i inicjatywy ukierunkowane na kontrolę uczciwości i wartości etycznych, wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje obywateli zajmujące się bezpośrednio korupcją.

 

15130

Rozwój systemów prawnych i sądowych

Wspieranie, zarówno formalne jak i nieformalne, instytucji, systemów i procedur w sektorze wymiaru sprawiedliwości; wspieranie ministerstw sprawiedliwości i ministerstw spraw wewnętrznych; sędziów i sądów; usług związanych z technikami prawodawczymi; stowarzyszeń zawodowych adwokatów i prawników; edukacja prawna; utrzymania prawa i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego; zarządzania granicami; organy ścigania, policja więzienna i ich nadzór więzień; rzecznicy praw obywatelskich; alternatywne metody rozstrzygania sporów, arbitraż i mediacja; pomoc prawna i świadczenie porad prawnych; tradycyjne, rodzime i paraprawne praktyki, które wykraczają poza formalny system prawny.

Działania wspierające poprawę ram prawnych, konstytucji, ustaw i rozporządzeń; zasady techniki legislacyjnej i przeglądów; reforma prawna; integracja formalnych i nieformalnych systemów prawnych.

Edukacja prawna społeczeństwa; rozpowszechnianie informacji na temat uprawnień i środków prawnych przysługującym pokrzywdzonym, kampanie informacyjne.

(W przypadku działań, których celem jest głównie wspieranie reformy systemu bezpieczeństwa, lub które są podejmowane w związku z działaniami prowadzonymi po zakończeniu konfliktu lub działaniami na rzecz budowania pokoju należy stosować kody 152xx.)

 

15150

Demokratyczna partycypacja i społeczeństwo obywatelskie

Wspieranie demokracji i różnych form partycypacji obywatelskiej, innych niż wybory (15151); instrumenty demokracji bezpośredniej, takie jak referenda i inicjatywy obywatelskie; wsparcie dla organizacji w zakresie reprezentowania interesów ich członków, monitorowania, angażowania rządów i egzekwowania wywiązywania się przez nie z przyjętych zobowiązań, oraz wspierania obywateli w zakresie uczenia się funkcjonowania w sferze publicznej; programy nauczania w zakresie edukacji obywatelskiej na różnych poziomach i ich realizacja. (Stosowanie tego kodu celu ogranicza się do działań ukierunkowanych na kwestie zarządzania. W przypadku działań ukierunkowanych na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w celach niezwiązanych z zarządzaniem, należy stosować inne odpowiednie kody przeznaczenia pomocy.)

 

15151

Wybory

Organy i procesy związane z zarządzaniem wyborami, obserwacja wyborów, szkolenie ochotników. (W odniesieniu do międzynarodowych operacji pokojowych należy użyć kodu 15230).

 

15152

Organy ustawodawcze i partie polityczne

Wsparcie w celu wzmocnienia kluczowych funkcji organów ustawodawczych/parlamentów, w tym zgromadzeń regionalnych i rad (reprezentacja; nadzór; prawodawstwo), np. zwiększenie możliwości organów ustawodawczych, poprawa funkcjonowania komisji organów ustawodawczych i procedur administracyjnych; systemy badawcze i systemy zarządzania informacjami; dostarczanie programów szkoleniowych dla organów ustawodawczych i personelu pomocniczego. Wsparcie partii politycznych i wzmacnianie systemów partyjnych.

 

15153

Media i swobodny przepływ informacji

Działania mające na celu wspieranie swobodnego i wolnego od cenzury przepływu informacji dotyczących spraw publicznych; działania mające na celu poszerzanie umiejętności redakcyjnych i technicznych oraz większą uczciwość mediów drukowanych i radia i telewizji, np. szkolenia dla dziennikarzy. (W przypadku dostarczania sprzętu i pomocy kapitałowej dla mediów należy użyć kodów 22010-22040.)

 

15160

Prawa człowieka

Działania mające na celu wspieranie oficjalnych, wyspecjalizowanych instytucji działających na rzecz praw człowieka i mechanizmów z tym związanych, działających na poziomie międzynarodowym, regionalnym, krajowym i lokalnym zgodnie z ich zadaniami statutowymi, w celu promowania i ochrony praw obywatelskich i politycznych, a także praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych określonych w konwencjach i umowach międzynarodowych; uwzględnienie międzynarodowych zobowiązań odnoszących się do praw człowieka w prawodawstwie krajowym; raportowanie i działania kontrolne; dialog w zakresie praw człowieka.

 

15170

Organizacje i instytucje działające na rzecz równego traktowania kobiet

Wsparcie dla instytucji i organizacji (rządowych i pozarządowych) działających na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet.

152

 

Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie, pokój i bezpieczeństwo

N.B.  Dalsze wskazówki na temat spełniania kryteriów kwalifikowalności (i wykluczenia) w odniesieniu do oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) przez działania odnoszące się do konfliktów, pokoju i bezpieczeństwa podano w pkt 41-46 Wytycznych DAC (Komitetu Pomocy Rozwojowej) dotyczących sprawozdawczości statystycznej.

 

15210

Zarządzanie i reforma systemu bezpieczeństwa

Współpraca techniczna na rzecz parlamentu, ministerstw rządowych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, której celem jest wparcie w zakresie przeglądu i reformy systemu bezpieczeństwa, w celu poprawy demokratycznego zarządzania i kontroli cywilnej; współpraca techniczna na rzecz rządu w celu poprawy nadzoru cywilnego i demokratycznej kontroli budżetowania, zarządzania, rozliczania i kontroli wydatków na bezpieczeństwo, w tym budżetów wojskowych, w ramach programu zarządzania wydatkami publicznymi; wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia jego kompetencji i możliwości w zakresie kontroli systemu bezpieczeństwa tak, by był on zarządzany zgodnie ze standardami demokratycznymi i zasadami rozliczalności, przejrzystości i dobrego zarządzania. [Inny niż w przypadku międzynarodowych operacji pokojowych (15230)].

 

15220

Budowanie pokoju przez ludność cywilną, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie

Wsparcie dla działań cywilnych dotyczących budowania pokoju, zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, w tym budowanie potencjału, monitorowanie, dialog i wymiana informacji.
Dwustronny udział w międzynarodowych cywilnych misjach pokojowych, takich jak misje prowadzone przez Departament ONZ ds. Politycznych (UNDPA) lub Unię Europejską (Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony), oraz wkład wnoszony do cywilnych funduszy lub komisji na rzecz pokoju (np. Komisja Budowania Pokoju, okno tematyczne dotyczące budowania pokoju funduszu na rzecz osiągania Milenijnych Celów Rozwoju, itp.). Wkład może być wnoszony w formie finansowania lub dostarczania sprzętu lub personelu cywilnego lub wojskowego (np. na szkolenia dla cywilów).
(W przypadku dwustronnego udziału w międzynarodowych misjach pokojowych należy stosować kod 15230.)

 

15230

Udział w międzynarodowych akcjach pokojowych

Dwustronny udział w operacjach pokojowych prowadzonych na podstawie mandatu lub upoważnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa, realizowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, NATO, Rada Europejska (operacje wynikające z Polityki Bezpieczeństwa i Obrony), lub regionalne grupy państw rozwijających się. Bezpośredni wkład do budżetu Departamentu Operacji Pokojowych ONZ (UNDPKO) nie stanowi dwustronnej oficjalnej pomocy rozwojowej (wkład ten podlega częściowo zgłoszeniu w ramach wielostronnej oficjalnej pomocy rozwojowej, patrz załącznik 2 do dyrektywy o oficjalnej pomocy rozwojowej). Działania, które mogą być zgłaszane pod tym kodem jako dwustronna oficjalna pomoc rozwojowa ograniczają się do: monitorowania przestrzegania praw człowieka i monitorowania wyborów; przywracania do społeczeństwa zdemobilizowanych żołnierzy; przywrócenia podstawowej infrastruktury krajowej; monitorowania lub przekwalifikowania administratorów cywilnych i sił policyjnych; reformy sektora bezpieczeństwa i innych działań związanych z praworządnością; szkolenia w zakresie procedur celnych i kontroli granicznej; doradztwa lub szkolenia w zakresie polityki fiskalnej lub makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej; repatriacji i demobilizacji ugrupowań zbrojnych, oraz utylizacji ich broni; usuwania min. Aspekty związane z wprowadzaniem w życie międzynarodowych operacji pokojowych nie podlegają zgłoszeniu jako oficjalna pomoc rozwojowa. Dwustronny udział w operacjach pokojowych spełniający kryteria kwalifikowalności dla oficjalnej pomocy rozwojowej może przybrać formę finansowania lub dostarczania sprzętu lub personelu wojskowego lub cywilnego (np. policjantów). Koszt podlegający zgłoszeniu jest obliczany jako nadwyżka nad kosztami, które zostałyby poniesione w związku z utrzymaniem personelu i sprzętu, gdyby taki personel lub sprzęt nie został przypisany do wykorzystania w operacji pokojowej. Międzynarodowe operacje pokojowe mogą obejmować działania humanitarne (wkład w sprzęt i personel), zgodnie z ust. 184 i 185 dyrektywy o oficjalnej pomocy rozwojowej. Jeśli stanowią one zintegrowaną część działań opisanych powyżej należy stosować kod 15230, w innym przypadku powinny być zgłaszane jako pomoc humanitarna. N.B.: W przypadku stosowania tego kodu, należy wskazać nazwę operacji w krótkim opisie zgłaszanego działania.

 

15240

Przywracanie do społeczeństwa i kontrola BSiL

Przywracanie do pracy zdemobilizowanego personelu wojskowego; przekształcanie zakładów produkcyjnych z wojskowych w cywilne; współpraca techniczna w celu kontrolowania, zapobiegania i/lub zmniejszania rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) – patrz ust. 45 Wytycznych DAC dotyczących sprawozdawczości statystycznej, który zawiera definicję uwzględnianych działań związanych z BSiL. [Inny niż w odniesieniu do międzynarodowych operacji pokojowych (15230) lub dzieci-żołnierzy (15261)].

 

15250

Usuwanie min lądowych oraz wybuchowych pozostałości wojennych

Wszystkie działania związane z minami lądowymi i wybuchowymi pozostałościami wojennymi, których głównym celem są korzyści dla krajów rozwijających się, między innymi usuwanie min lądowych oraz wybuchowych pozostałości wojennych, a także niszczenie zapasów min w celach rozwojowych [inny niż w odniesieniu do międzynarodowych operacji pokojowych (15230)]; edukacja w zakresie ryzyka i podnoszenie świadomości; rehabilitacja, przywracanie do społeczeństwa i pomoc ofiarom, a także badania i rozwój w zakresie rozminowywania i oczyszczania terenów. Kryteria kwalifikowalności ODA spełniają jedynie działania prowadzone w celach cywilnych.

 

15261

Dzieci-żołnierze (zapobieganie i demobilizacja)

Współpraca techniczna na rzecz rządu – oraz pomoc świadczona organizacjom społeczeństwa obywatelskiego – w celu wspierania i stosowania przepisów prawnych mających na celu zapobieganie rekrutowaniu dzieci-żołnierzy, oraz w celu demobilizowania, rozbrajania, przywracania do społeczeństwa, repatriacji i przesiedlania dzieci-żołnierzy.

160

 

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I USŁUGI

 

 

16010

Usługi społeczne/socjalne

Przepisy socjalne i administracja; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; ubezpieczenia społeczne i inne programy społeczne; specjalne programy dla osób starszych, sierot, osób z niepełnosprawnościami, dzieci ulicy; społeczne aspekty dostosowania strukturalnego; nieokreślona infrastruktura społeczna i usługi, w tym ochrona konsumenta.

 

16020

Polityka zatrudnienia i zarządzanie administracyjne

Polityka zatrudnienia i planowanie; prawo pracy; związki zawodowe; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; programy wsparcia dla bezrobotnych; tworzenie miejsc pracy i programy generowania dochodów; bezpieczeństwo i higiena pracy; walka z zatrudnianiem dzieci.

 

16030

Polityka mieszkaniowa i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora mieszkaniowego, planowanie i programy, z wyjątkiem taniego budownictwa mieszkaniowego i wyburzania slumsów (16040).

 

16040

Tanie budownictwo mieszkaniowe

W tym wyburzanie slumsów.

 

16050

Pomoc wielosektorowa w zakresie podstawowych usług społecznych

Podstawowe usługi społeczne obejmują między innymi podstawową edukację, podstawowe usługi zdrowotne, podstawowe żywienie, zdrowie społeczeństwa/zdrowie reprodukcyjne oraz podstawowe zaopatrzenie w wodę pitną i podstawowe usługi sanitarne.

 

16061

Kultura i rekreacja

W tym biblioteki i muzea.

 

16062

Budowanie możliwości statystycznych

Zarówno w krajowych urzędach statystycznych jak i we wszelkich innych ministerstwach rządowych.

 

16063

Kontrola środków odurzających

Kontrole prowadzone na terenie kraju i kontrole celne, w tym szkolenie policjantów; programy edukacyjne i kampanie informacyjne prowadzone w celu ograniczenia handlu środkami odurzającymi oraz ich dystrybucji na terenie kraju.

 

16064

Ograniczanie zakażeń HIV/zachorowań na AIDS w społeczeństwie

Specjalne programy dotyczące skutków HIV/AIDS, np. pomoc społeczna, prawna i ekonomiczna osobom zakażonym HIV/chorym na AIDS, w tym bezpieczeństwo żywnościowe i zatrudnienie; wsparcie narażonych grup i dzieci osieroconych z powodu HIV/AIDS; egzekwowanie praw człowieka w odniesieniu do osób zakażonych HIV/chorych na AIDS.

210

 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Uwaga: W przypadku produkcji sprzętu transportowego należy stosować kod 32172.

 

21010

Polityka transportowa i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora transportowego, planowanie i programy; pomoc na rzecz ministerstw transportu; budowanie potencjału instytucjonalnego oraz doradztwo; nieokreślone działania transportowe; działania, które łączą transport drogowy, kolejowy, wodny oraz/lub powietrzny.

 

21020

Polityka drogowa

Infrastruktura drogowa, pojazdy drogowe; pasażerski transport drogowy, silnikowe pojazdy osobowe

 

21030

Transport kolejowy

Infrastruktura kolejowa, sprzęt kolejowy, lokomotywy, inny tabor, w tym kolej lekka (tramwaje) i systemy podziemne.

 

21040

Transport wodny

Porty i doki, systemy naprowadzania w porcie, statki i łodzie; transport rzeczny i inne rodzaje śródlądowego transportu wodnego, barki i statki śródlądowe.

 

21050

Transport powietrzny

Lotniska, systemy naprowadzania samolotów, samoloty, sprzęt służący do konserwacji samolotów.

 

21061

Składowanie

Związane lub niezwiązane z transportem.

 

21081

Edukacja i szkolenia w zakresie transportu i magazynowania

 

220

 

KOMUNIKACJA

 

 

22010

Polityka łączności i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora komunikacji, planowanie i programy; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; w tym rozwój usług pocztowych; nieokreślone działania w zakresie komunikacji.

 

22020

Telekomunikacja

Sieci telefoniczne, satelity telekomunikacyjne, stacje naziemne.

 

22030

Radio/telewizja/media drukowane.

Łącza radiowe i telewizyjne, sprzęt; gazety; drukowanie i publikowanie.

 

22040

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie; dostęp do Internetu; szkolenia IT.  W przypadku gdy nie można określić sektora. 

230

 

WYTWARZANIE I DOSTAWY ENERGII

 

 

23010

Polityka energetyczna i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora energetycznego, planowanie i programy; wsparcie ministerstw ds. energetycznych; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; nieokreślone działania związane z sektorem energetycznym, w tym działania w zakresie oszczędzania energii.

 

23020

Wytwarzanie energii/źródła nieodnawialne

Elektrownie cieplne, także wówczas gdy nie można ustalić źródła ciepła; elektrownie gazowo-węglowe.

 

23030

Wytwarzanie energii/źródła odnawialne

W tym polityka, planowanie, programy rozwojowe, badania i zachęty. W przypadku produkcji drewna opałowego/węgla drzewnego należy stosować kod przypisany do leśnictwa (31261).

 

23040

Przesył/dystrybucja energii

Dystrybucja od źródła zasilania do użytkownika końcowego; linie przesyłowe.

 

23050

Dystrybucja gazu

Dostawa do użytku przez konsumenta końcowego.

 

23061

Elektrownie olejowe

W tym elektrownie opalane olejem napędowym.

 

23062

Elektrownie gazowe

 
 

23063

Elektrownie węglowe

 
 

23064

Elektrownie jądrowe

W tym bezpieczeństwo jądrowe.

 

23065

Elektrownie wodne

W tym barki rzeczne wytwarzające energię.

 

23066

Energia geotermalna

 
 

23067

Energia słoneczna

W tym komórki fotowoltaiczne, systemy energii słonecznej i ogrzewanie energią słoneczną.

 

23068

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa wykorzystywana do spiętrzania wody i wytwarzania energii elektrycznej.

 

23069

Energia oceaniczna

W tym konwersja oceanicznej energii cieplnej, energia pływów i falowania.

 

23070

Biomasa

Technologie zagęszczania i wykorzystywania biomasy do bezpośredniego wykorzystywania energii, w tym biogazu, gazu otrzymywanego z trzciny cukrowej i innych pozostałości roślinnych, komory fermentacyjne zamknięte.

 

23081

Edukacja/szkolenia w zakresie energii

Dotyczy wszystkich subsektorów energetycznych; wszystkie poziomy szkolenia.

 

23082

Badania w zakresie energii

W tym ogólne zapasy, pomiary.

240

 

USŁUGI BANKOWE I FINANSOWE

 

 

24010

Polityka finansowa i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora finansowego, planowanie i programy; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; rynki i systemy finansowe.

 

24020

Instytucje monetarne

Banki centralne.

 

24030

Formalnie działający pośrednicy finansowi

Wszyscy pośrednicy finansowi działający w sektorach formalnych; linie kredytowe, ubezpieczenia leasing, venture capital, itp. (z wyjątkiem pośredników działających tylko w jednym sektorze).

 

24040

Nieformalni/w połowie formalni pośrednicy finansowi

Mikrokredyty, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, itp.

 

24081

Edukacja/szkolenia w zakresie usług bankowych i finansowych

 

250

 

USŁUGI DLA BIZNESU I INNE USŁUGI

 

 

25010

Usługi w zakresie wsparcia biznesowego i instytucje, którym są one świadczone

Wsparcie dla podmiotów handlowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, izb handlowych; reformy prawne i regulacyjne mające na celu poprawę koniunktury i poprawę w zakresie inwestycji; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo w sektorze prywatnym; informacje handlowe; sieci publiczno-prywatne, w tym targi; handel elektroniczny.  W przypadku gdy nie można określić sektora: ogólne wsparcie dla przedsiębiorstw sektora prywatnego (w szczególności, w odniesieniu do przedsiębiorstw sektora przemysłowego należy stosować kod 32130).

 

25020

Prywatyzacja

W przypadku gdy nie można określić sektora.  W tym ogólna restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych lub programy demonopolizacji; planowanie, programowanie, doradztwo.

311

 

ROLNICTWO

 

 

31110

Polityka rolna i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora rolnego, planowanie i programy; wsparcie ministerstw rolnictwa; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; nieokreślone działania prowadzone w sektorze rolnym.

 

31120

Rozwój rolnictwa

Zintegrowane projekty; rozwój gospodarstw wiejskich.

 

31130

Zasoby gruntów rolnych

W tym kontrola degradacji gleby; poprawa jakości gleby; drenaż terenów podmokłych; odsalanie gleby, badania gruntów rolnych; rekultywacja gruntów; kontrola erozji, kontrola pustynnienia.

 

31140

Rolnicze zasoby wodne

Nawadnianie, zbiorniki, budowle hydrotechniczne, wykorzystanie wód gruntowych w celach rolniczych.

 

31150

Produkcja rolna

Dostarczanie nasion, nawozów, maszyn/sprzętu rolniczego.

 

31161

Produkcja roślinna

W tym ziarna (pszenica, ryż, jęczmień, kukurydza, żyto, owies, proso, sorgo); ogrodnictwo; warzywa, owoce i jagody; pozostałe rośliny roczne i wieloletnie. [W odniesieniu do przemysłów rolnych należy stosować kod 32161.]

 

31162

Rośliny przemysłowe/uprawy eksportowe

W tym cukier, kawa, kakao, herbata; nasiona oleiste, orzechy, ziarna; rośliny włókniste; tytoń; guma.  [W odniesieniu do przemysłu rolnego należy stosować kod 32161.]

 

31163

Zwierzęta gospodarskie

Hodowla zwierząt; pomoc w zakresie środków żywienia zwierząt.

 

31164

Reforma rolna

W tym dostosowania w sektorze rolnym.

 

31165

Rozwój rolnictwa alternatywnego

Projekty na rzecz ograniczenia nielegalnych upraw narkotyków poprzez wykorzystywanie innych możliwości marketingu rolnego i produkcji (patrz kod 43050 dla pozarolniczego rozwoju alternatywnego).

 

31166

Stosowanie nauki i nowych technologii w rolnictwie

Nieformalne szkolenia w rolnictwie.

 

31181

Edukacja/szkolenia w rolnictwie

 
 

31182

Badania w zakresie rolnictwa

Hodowla roślin, fizjologia, zasoby genetyczne, ekologia, taksonomia, kontrola chorób, biotechnologia rolnicza; tym badania nad zwierzętami gospodarskimi (zdrowie zwierząt, hodowla i genetyka, żywienie, fizjologia).

 

31191

Usługi rolnicze

Strategie marketingowe i organizacja; magazynowanie i transport, tworzenie rezerw strategicznych.

 

31192

Ochrona roślin i ochrona pożniwna oraz kontrola szkodników

W tym zintegrowana ochrona roślin, działania na rzecz biologicznej ochrony roślin, zaopatrywanie w agrochemikalia i zarządzanie nimi, zaopatrywanie w pestycydy, polityka i przepisy prawne w zakresie ochrony roślin.

 

31193

Usługi finansowe dla rolnictwa

Pośrednicy finansowi świadczący usługi dla sektora rolnego, w tym systemy kredytowe; ubezpieczenia upraw.

 

31194

Spółdzielnie rolnicze

W tym organizacje rolników.

 

31195

Żywy inwentarz/usługi weterynaryjne

Zdrowie i leczenie zwierząt, zasoby genetyczne, zasoby pasz.

312

 

LEŚNICTWO

 

 

31210

Polityka leśna i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora leśnego, planowanie i programy; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; badania lasów; nieokreślone działania związane z leśnictwem i agroleśnictwem.

 

31220

Rozwój terenów leśnych

Zalesianie w celach przemysłowych i na potrzeby wsi; eksploatacja i wykorzystywanie; kontrola erozji, kontrola pustynnienia; zintegrowane projekty leśne.

 

31261

Drewno opałowe/węgiel drzewny

Rozwój terenów leśnych, którego głównym celem jest produkcja drewna opałowego i węgla drzewnego.

 

31281

Edukacja/szkolenia w zakresie leśnictwa

 
 

31282

Badania w zakresie leśnictwa

W tym sztuczna regeneracja, poprawa genetyczna, metody produkcji, nawozy, wyrąb.

 

31291

Usługi w zakresie leśnictwa

 

313

 

RYBOŁÓWSTWO

 

 

31310

Polityka w zakresie rybołówstwa i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora rybołówstwa, planowanie i programy; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; rybołówstwo oceaniczne i przybrzeżne; badania dotyczące ryb morskich i słodkowodnych oraz prowadzenie prac poszukiwawczych; łodzie rybackie/sprzęt; nieokreślone działania związane z rybołóstwem.

 

31320

Rozwój rybołówstwa

Wykorzystanie rybołówstwa; ochrona zasobów rybnych; akwakultura; zintegrowane projekty w zakresie rybołówstwa.

 

31381

Edukacja/szkolenia w zakresie rybołówstwa

 
 

31382

Badania w zakresie rybołówstwa

Projekty pilotażowe w zakresie hodowli ryb; badania biologiczne morskie/słodkowodne.

 

31391

Usługi w zakresie rybołówstwa

Porty rybackie; rynki rybne; transport ryb i przechowywanie w chłodniach.

321

 

PRZEMYSŁ

 

 

32110

Polityka przemysłowa i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora przemysłowego, planowanie i programy; budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; nieokreślone działania przemysłowe; produkcja towarów niewymienionych poniżej.

 

32120

Rozwój przemysłowy

 
 

32130

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Bezpośrednie wsparcie w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłowym, w tym przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytowi i doradcze.

 

32140

Chałupnictwo i rzemiosło

 
 

32161

Przemysły rolne

Przetwórstwo podstawowej żywności, produkty nabiałowe, ubojnie i sprzęt, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i ryb, oleje/tłuszcze, cukrownie, napoje/papierosy, produkcja paszy dla zwierząt.

 

32162

Przemysły leśne

Produkcja drewna, produkcja masy papierniczej/papieru.

 

32163

Tekstylia, skóra i tworzywa skóropodobne

W tym zakłady dziewiarskie.

 

32164

Chemikalia

Przemysłowe i nieprzemysłowe zakłady produkcyjne; w tym produkcja pestycydów.

 

32165

Zakłady nawozowe

 
 

32166

Cement/wapno/gips

 
 

32167

Wytwarzanie energii

W tym skraplanie gazu; rafinerie ropy naftowej.

 

32168

Produkcja farmaceutyczna

Sprzęt medyczny/zaopatrzenie; leki, środki farmakologiczne, szczepionki; produkty higieniczne.

 

32169

Podstawowe przemysły metalowe

Żelazo i stal, produkcja metali konstrukcyjnych.

 

32170

Przemysły metali nieżelaznych

 
 

32171

Inżynieria

Produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych; silniki/turbiny.

 

32172

Przemysł środków transportu

Przemysł stoczniowy, budowa łodzi rybackich; urządzenia kolejowe; pojazdy silnikowe i samochody osobowe; samoloty; systemy nawigacyjne/naprowadzania.

 

32182

Badania i rozwój w zakresie technologii

W tym standardy przemysłowe; zarządzanie jakością; metrologia; testowanie; akredytacja; atestacja.

322

 

ZASOBY MINERALNE I GÓRNICTWO

 

 

32210

Górnictwo/polityka w zakresie górnictwa i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora wydobycia minerałów i górnictwa, planowanie i programy; przepisy prawne dotyczące górnictwa, kataster górniczy, zapasy zasobów mineralnych, systemy informatyczne, budowanie potencjału instytucjonalnego i doradztwo; nieokreślone działania związane z wydobyciem zasobów mineralnych.

 

32220

Poszukiwanie i wydobycie zasobów mineralnych

Geologia, geofizyka, geochemia; z wyjątkiem hydrogeologii (14010) i geologii środowiskowej (41010), wydobycie i przetwórstwo minerałów, infrastruktura, technologia, ekonomia, zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem.

 

32261

Węgiel

W tym węgiel brunatny i torf.

 

32262

Ropa naftowa i gaz

Ropa naftowa, gaz ziemny, kondensat, gaz płynny (LPG), skroplony gaz ziemny (LNG), w tym prace wiertnicze i produkcja.

 

32263

Metale żelazne

Żelazo i stopy metali żelaznych.

 

32264

Metale nieżelazne

Aluminium, miedź, ołów, nikiel, cyna, cynk.

 

32265

Metale/materiały szlachetne

Złoto, srebro, platyna, diamenty, kamienie szlachetne.

 

32266

Minerały przemysłowe

Baryt, wapień, skaleń, kaolin, piasek, gips, żwir, kamienie ozdobne.

 

32267

Nawozy mineralne

Fosforany, potas.

 

32268

Minerały morskie

Konkrecje polimetaliczne, fosforyty, płytkie osady morskie.

323

 

BUDOWNICTWO

 

 

32310

Polityka budowlana i zarządzanie administracyjne

Polityka sektora budowlanego i planowanie; z wyłączeniem prac budowlanych w ramach poszczególnych sektorów (np. budowa szpitali lub szkół).

331

 

POLITYKA I PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE HANDLU ORAZ KOREKTY ZWIĄZANE Z HANDLEM

 

 

33110

Polityka handlowa i zarządzanie administracyjne

Polityka handlowa i planowanie; wsparcie dla ministerstw i departamentów odpowiedzialnych za politykę handlową; ustawodawstwo w zakresie handlu i reformy regulacyjne; analiza polityki i realizacja wielostronnych umów handlowych, np. bariery techniczne w handlu i środki sanitarne i fitosanitarne, z wyjątkiem tych występujących na poziomie regionalnym (patrz 33130); uwzględnianie handlu w krajowych strategiach rozwoju (np. dokumenty dotyczące strategii redukcji ubóstwa); handel hurtowy/detaliczny; nieokreślone działania w zakresie handlu i działania promujące handel.

 

33120

Ułatwienia w handlu

Uproszczenie i harmonizacja procedur dotyczących międzynarodowego importu i eksportu (np. ustalanie wartości celnej, procedury wydawania zezwoleń, formalności związane z transportem, opłaty, ubezpieczenia); wsparcie departamentów celnych; reforma systemu taryfowego.

 

33130

Regionalne porozumienia handlowe (RTA)

Wspieranie regionalnych porozumień handlowych [np. Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Strefa Wolnego Handlu Ameryk (FTAA), Afryka, Karaiby, region Pacyfiku/Unia Europejska (ACP/EU)], w tym praca w sprawie barier technicznych w handlu i działania sanitarne i fitosanitarne (TBT/SPS) na poziomie regionalnym; opracowanie zasad dotyczących pochodzenia i wprowadzenie szczególnego i zróżnicowanego traktowania w ramach RTA.

 

33140

Wielostronne negocjacje handlowe

Wsparcie efektywnego udziału krajów rozwijających się w wielostronnych negocjacjach handlowych, w tym szkolenie negocjatorów, ocena skutków negocjacji; przystąpienie do Organizacji Wolnego Handlu (WTO) i innych wielosostronnych organizacji związanych z handlem.

 

33150

Korekty związane z handlem

Wkład wnoszony do budżetu rządu w celu wspierania wdrażania własnych reform handlowych odbiorców i dostosowania do działań w zakresie polityki handlowej przez inne kraje; wsparcie w zakresie zarządzania brakami w bilansie płatności spowodowanymi zmianami w światowym środowisku handlowym.

 

33181

Edukacja/szkolenia w zakresie handlu

Rozwój zasobów ludzkich w handlu nieprzypisany do żadnego z powyżej wymienionych kodów.  W tym programy uniwersyteckie związane z handlem.

332

 

TURYSTYKA

 

 

33210

Polityka dotycząca turystyki i zarządzanie administracyjne

 

400

 

ZAGADNIENIA WIELOSEKTOROWE/PRZEKROJOWE

 

410

 

Ogólna ochrona środowiska

Nieprzypisane do konkretnego sektora.

 

41010

Polityka środowiskowa i zarządzanie administracyjne

Polityka środowiskowa, ustawy, regulacje i instrumenty ekonomiczne; instytucje i praktyki administracyjne; planowanie środowiskowe i planowanie przestrzenne oraz procedury decyzyjne; seminaria, spotkania; różne działania związane z ochroną środowiska nieokreślone poniżej.

 

41020

Ochrona biosfery

Kontrola zanieczyszczenia powietrza, ochrona warstwy ozonowej; kontrola zanieczyszczenia morza.

 

41030

Bioróżnorodność

W tym rezerwaty przyrody i działania w obszarach je otaczających; inne środki przyjmowane w celu ochrony zagrożonych lub narażonych gatunków i ich siedlisk (np. ochrona terenów podmokłych).

 

41040

Konserwacja terenów

Dotyczy unikalnego krajobrazu kulturowego; tym miejsc/obiektów mających wartość historyczną, archeologiczną, estetyczną, naukową i edukacyjną.

 

41050

Zapobieganie/kontrola powodzi

Powodzie spowodowane przez wzbierające rzeki lub morza; tym kontrola intruzji wody morskiej i działania związane z podnoszeniem się poziomu mórz.

 

41081

Edukacja/szkolenia w zakresie ochrony środowiska

 
 

41082

Badania nad środowiskiem naturalnym

W tym tworzenie baz danych, wykazów/raportów dotyczących zasobów fizycznych i przyrodniczych; profile środowiskowe i badania oddziaływania, jeżeli nie dotyczą one konkretnego sektora.

430

 

Inne zagadnienia wielosektorowe

 

 

43010

Pomoc wielosektorowa

 
 

43030

Rozwój obszarów miejskich i zarządzanie

Zintegrowane projekty na rzecz rozwoju obszarów miejskich; rozwój lokalny i gospodarka miejska; infrastruktura miejska i usługi; finanse gminy; zarządzanie środowiskiem miejskim; rozwój obszarów miejskich i urbanistyka; odnowa miast i budynków mieszkanych w miastach; systemy informacji o terenie.

 

43040

Rozwój obszarów wiejskich

Zintegrowane projekty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; np. planowanie rozwoju regionalnego; promowanie zdecentralizowanego i wielosektorowego podejścia w zakresie planowania; koordynacja i zarządzanie; wdrażanie środków na rzecz rozwoju regionalnego (w tym zarządzania rezerwami naturalnymi); gospodarka przestrzenna; planowanie przestrzenne; osadnictwo i działania przesiedleńcze [z wyłączeniem przesiedleń uchodźców i osób wysiedlonych (72010)]; integracja funkcjonalna obszarów wiejskich i miejskich; systemy informacji geograficznej.

 

43050

Alternatywny rozwój pozarolniczy

Projekty na rzecz ograniczenia nielegalnych upraw narkotyków poprzez wykorzystywanie np. nierolniczych możliwości zarobkowych niezwiązanych z rolnictwem, infrastrukturę społeczną i fizyczną (patrz kod 31165 dla rozwoju rolnictwa alternatywnego).

 

43081

Wielosektorowa edukacja/szkolenia

W tym stypendia.

 

43082

Instytucje badawcze/naukowe

W przypadku braku możliwości określenia sektora.

500

 

POMOC TOWAROWA I OGÓLNE PROGRAMY POMOCOWE

Uwaga: Pomoc dla konkretnego sektora powinna zostać uwzględniona w odpowiednim sektorze, z użyciem, jeśli jest to zasadne, odpowiedniej flagi programu sektorowego.

510

 

Ogólne wsparcie budżetowe

Wsparcie budżetowe w formie podejścia ogólnosektorowego (SWAp) powinno zostać uwzględnione w odpowiednich sektorach.

 

51010

Ogólne wsparcie budżetowe

Niecelowe wkłady do budżetu państwa; wsparcie dla wdrażania reform makroekonomicznych (programów dostosowania strukturalnego, strategii ograniczania ubóstwa); ogólne wsparcie programowe (jeśli nie jest przypisane do jednego sektora).

520

 

Pomoc rozwojowa w formie pomocy żywnościowej/Pomoc w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego

 

 

52010

Pomoc żywnościowa/Programy bezpieczeństwa żywnościowego

Dostarczanie żywności dla ludzi w ramach krajowych i międzynarodowych programów, w tym koszty transportu; płatności gotówkowe dokonywane w związku z dostawami żywności; pomoc żywnościowa w ramach projektów i pomoc żywnościowa przeznaczona do sprzedaży na rynku, gdy sektor ją otrzymujący nie jest określony; z wyłączeniem nadzwyczajnej pomocy żywnościowej.

530

 

Pozostała pomoc towarowa

Pomoc towarowa w formie innej niż żywność (gdy sektor ją otrzymujący nie jest określony).

 

53030

Wsparcie importu (dobra kapitałowe)

Dobra kapitałowe i usługi; linie kredytowe.

 

53040

Wsparcie importu (towary)

Towary, dobra ogólne i usługi, import ropy naftowej.

600

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZADŁUŻENIEM

 

 

60010

Działania związane z zadłużeniem

Działania nieobjęte nazwami kodów podanymi poniżej.

 

60020

Umorzenie długów

 
 

60030

Wielostronne umarzanie zadłużenia

Dotacje lub kredyty na pokrycie zadłużenia wobec wielostronnych instytucji finansowych; w tym wkłady wnoszone do funduszu powierniczego głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC).

 

60040

Zmianu harmonogramów i refinansowanie

 
 

60061

Zamiana długu na rozwój

Przydział wierzytelności do wykorzystania w celach rozwojowych (np. zadłużenie na rzecz edukacji, zadłużenie na rzecz środowiska).

 

60062

Inne zamiany długów

Jeżeli zamiana zadłużenia przynosi korzyści podmiotowi zewnętrznemu, tj. nie jest podyktowana celami rozwojowymi.

 

60063

Wykup długu

Wykup długu w celu umorzenia.

700

 

POMOC HUMANITARNA

Zgodnie z ogólną definicją oficjalnej pomocy rozwojowej, pomoc humanitarna jest pomocą mającą na celu ratowanie życia, złagodzenie cierpienia i utrzymanie i ochronę godności ludzkiej w czasie i w następstwie katastrofy. Pomoc, która ma zostać zaklasyfikowana jako pomoc humanitarna, powinna być zgodna z zasadami humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności.

720

 

INTERWENCJE KRYZYSOWE

Sytuacją nadzwyczajną jest sytuacja, która wynika z sytuacji kryzysowych wywołanych przez człowieka i/lub katastrofy naturalne.

 

72010

Pomoc materialna i usługi

Schronienie, woda, urządzenia sanitarne i usługi zdrowotne, zaopatrzenie w leki i inne artykuły nieżywnościowe; pomoc dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych w krajach rozwijających się, inna niż pomoc żywieniowa (72040) lub ochrona (72050). 

 

72040

Nadzwyczajna pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa przeznaczona do ogólnej bezpłatnej dystrybucji lub przydzielana w ramach specjalnych programów dożywiania; krótkoterminowa pomoc dla określonych grup ludności, które ucierpiały na skutek sytuacji kryzysowych.  Z wyłączeniem programów/pomocy żywnościowej w ramach pomocy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w sytuacjach innych niż sytuacje kryzysowe (52010).

 

72050

Koordynacja pomocy; ochrona i usługi pomocowe

Środki mające na celu koordynację dostaw pomocy humanitarnej, w tym systemy logistyczne i systemy łączności; środki służące promocji i ochronie bezpieczeństwa, dobrobytu, godności i integralności ludności cywilnej i osób niebiorących już udziału w działaniach wojennych.  (Działania mające na celu ochronę bezpieczeństwa osób lub mienia poprzez stosowanie lub demonstrowanie siły nie podlegają zgłoszeniu w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej.)                                                                                                                                                

730

 

Pomoc na odbudowę i rehabilitację

Odnosi się to do działań prowadzonych w trakcie oraz w następstwie sytuacji kryzysowej.  Działania prowadzone w dłuższej perspektywie czasowej w celu poprawy poziomu infrastruktury i usług społecznych powinny być zgłaszane pod odpowiednimi kodami sektorów gospodarczych i społecznych. Patrz także wskazówki dotyczące rozróżnienia między pomocą humanitarną a pomocą przyznawaną w danym sektorze.

 

73010

Pomoc na odbudowę i rehabilitację

Krótkoterminowe prace rekonstrukcyjne po wystąpieniu sytuacji kryzysowej lub konfliktu, ograniczające się do przywrócenia wcześniej istniejącej infrastruktury (np. remont lub budowa dróg, mostów i portów, przywrócenie podstawowej infrastruktury takiej jak wodociągi i kanalizacja, schronienia, opieka zdrowotna); rehabilitacja społeczna i gospodarcza po wystąpieniu sytuacji kryzysowej w celu ułatwienia przejścia i umożliwienia ludności powrotu do swoich poprzednich środków egzystencji lub wypracowania nowych środków egzystencji w obliczu sytuacji kryzysowej (np. poradnictwo w sytuacjach traumatycznych i leczenie traumy, programy zatrudnienia).

740

 

Zapobieganie katastrofom i gotowość w przypadku ich wystąpienia

Patrz kody 41050 i 15220 w odniesieniu do zapobiegania powodziom i konfliktom.

 

74010

Zapobieganie katastrofom i gotowość w przypadku ich wystąpienia

Działania mające na celu ograniczanie ryzyka wystąpienia katastrof (np. generowanie wiedzy, opracowania kartograficzne dotyczące zagrożeń naturalnych, normy prawne w zakresie budownictwa); systemy wczesnego ostrzegania; zapasy interwencyjne na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych i plany awaryjne, w tym przygotowania do przymusowych wysiedleń.

910

 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE PONOSZONE PRZEZ DONATORÓW

 

 

91010

Koszty administracyjne

 

930

 

UCHODŹCY W KRAJACH DONATORÓW

 

 

93010

Uchodźcy w krajach donatorów

 

998

 

NIEPRZYPISANE/NIEOKREŚLONE

 

 

99810

Nieokreślone sektory

Wkład wniesiony na rzecz ogólnego rozwoju odbiorcy powinien być ujęty jako pomoc programowa (51010).

 

99820

Promowanie świadomości na temat rozwoju

Wydatki ponoszone w kraju donatora w celu podnoszenia świadomości na temat/zainteresowania współpracą rozwojową (broszury, wykłady, specjalne projekty badawcze, itp.).

w górę

Tagi