Polska pomoc

Jak zostać wolontariuszem

Krok po kroku

1. Znalezienie i skontaktowanie się z potencjalną organizacją wysyłającą.

2. We współpracy z organizacją opracowanie projektu wolontariatu.

  • Pod uwagę należy wziąć, że w budżecie jest miejsce na inicjatywę edukacyjną wolontariusza już po powrocie do Polski.
    Uwaga! Projekt musi być zrealizowany przed 31 grudnia danego roku.

3. Organizacja zgłasza projekt na konkurs.

4. Postępowanie konkursowe składa się z następujących elementów:

a) ocena formalna wniosku projektowego (sprawdzenie, czy wniosek posiada wszystkie niezbędne załączniki i inne elementy opisane w regulaminie konkursu),

b) ocena merytoryczna wniosku projektowego (ocena celów i założeń projektu). Na tym etapie decyzję podejmuje Komisja Konkursowa MSZ, która decyduje o wstępnej akceptacji lub odrzuceniu projektu,

c) pozytywne zakończenie szkoleń MSZ przez wolontariusza.

5. Należy zwrócić uwagę, że sam fakt zgłoszenia projektu w konkursie nie daje absolutnej pewności dofinansowania projektu, a tym samym wyjazdu wolontariusza za granicę. Projekt musi pozytywnie przejść dwa etapy konkursu.

6. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z organizacją wysyłającą tylko wtedy, gdy kandydat na wolontariusza pozytywnie przejdzie poniższe etapy:

  • szkolenie MSZ,
  • badania lekarskie.
w górę

Tagi