Polska pomoc

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (ang. Development Cooperation Instrument, DCI) został ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europeskiego i Rady (WE) nr 1905/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. i jest jednym z mechanizmów UE służących wspieraniu jej polityk zewnętrznych. DCI został utworzony w wyniku połączenia różnych mechanizmów geograficznych i tematycznych pomocy rozwojowej UE powstałych na przestrzeni lat w jednolity instrument finansowy. Ma on zastosowanie do wszystkich krajów rozwijających się regionu Ameryki Łacińskiej, Azji i Bliskiego Wschodu, które znajdują się na liście beneficjentów pomocy Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)[1]. Pierwsza perspektywa finansowa funkcjonowania DCI obejmowała 7-letni okres od 2007 do 2013 r.

Zasięg geograficzny instrumentu DCI

Zasadniczym celem współpracy rozwojowej w ramach DCI jest ograniczenie, a w perspektywie długoterminowej eliminacja ubóstwa w krajach rozwijajacych się. Instrument ten przyczynia się również do stworzenia korzystnych warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i w dziedzinie środowiska, których efektem będzie przyspieszenie integracji krajów rozwijających się z gospodarką światową. Niemniej ważną przesłankę współpracy ze strony Unii stanowi konsolidacja i wsparcie demokracji, praworządności, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka oraz zasad prawa międzynarodowego.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem PE i Rady nr 233/2014 z dn. 11 marca 2014 r. unijna pomoc na rzecz rozwoju będzie wdrażana poprzez programy geograficzne, tematyczne i program panafrykański, który uzupełni dotychczasowe działania UE skierowane do państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i wesprze strategiczne partnerstwo pomiędzy Afryką, a Unią.

Development Cooperation Instrument 2014-2020

Wśród wszystkich instrumentów finansowania unijnych działań zewnętrznych DCI posiada największą pulę środków finansowych na lata 2014-2020. Jego budżet wzrósł do poziomu 19,7 mld EUR wobec kwoty 16,9 mld EUR w poprzedniej perspektywie finansowej. Istotną zmianą jest również zastosowanie zróżnicowanego podejścia do poszczególnych partnerów i ustalenie konkretnych kryteriów kwalifikowalności do udziału w programach bilateralnych, pozwalających UE na dostosowanie współpracy do specyfiki i potrzeb krajów rozwijających się.

Programowanie, wdrażanie i monitoring programów oraz projektów w ramach DCI koordynuje Komisja Europejska we współpracy z Komitetem DCI. Komitet DCI działa zgodnie z procedurą zarządzania w ramach tzw. komitologii, a decyzje podobnie jak w Radzie UE, podejmuje się większością kwalifikowaną przy zastosowaniu głosów ważonych (QMV).

 

[1] Z wyjątkiem tych, które są sygnatariuszami umowy o partnerstwie między AKP, a UE (wyłączając RPA) albo kwalifikują się do otrzymywania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa lub Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej.

w górę

Tagi