Polska pomoc

Granty na projekty dotyczące edukacji rozwojowej

Fundacja Edukacja dla Demokracji, administrująca środkami powierzonymi przez MSZ w drodze procedury konkursowej, zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

Celem programu jest pod­nie­sie­nie świadomości polskiego społe­czeń­stwa o potrze­bach kra­jów rozwijających się, promocja edukacji rozwojowej, opracowanie materiałów eduka­cyjnych i dydaktycznych dot. edukacji rozwojowej oraz wsparcie dzia­łań polskich organi­zacji pozarządowych realizujących projekty dotyczące edukacji rozwojowej.

Wnioski o do­fi­nansowanie należy przesłać wyłącznie pocztą w terminie do 17 października 2006 (decyduje data wpłynięcia wniosku) na adres Fundacja Edukacja dla Demokracji
skryt. poczt. nr 48
00-950 Warszawa 1
z dopiskiem - EDUKACJA ROZWOJOWA

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać 2 października w godzinach 14.00-16.00 w lokalu FED (Nowolipie 9/11, Warszawa) w czasie konsultacji dla osób zainteresowanych edukacją rozwojową i aplikacją do programu.

w górę

Tagi