Polska pomoc

 

Globalnie-Lokalnie-aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych

Drugi moduł projektu stanowił kontynuację i uzupełnienie pierwszej jego części realizowanej w 2014 roku. Celem projektu jest aktywizacja środowiska bibliotekarskiego i włączenie go w nurt realizacji edukacji globalnej. Projekt został opracowany w sposób uwzględniający specyfikę pracy bibliotekarzy.

Bibliotekarze dysponują szerokim wachlarzem możliwości w ramach edukacji pozaformalnej. Mogą pracować z dziećmi i młodzieżą długofalowo, np.: metodą projektową lub przy wykorzystaniu innych aktywizujących systemów nauczania, ponieważ prowadzone przez nich zajęcia są elastycznie dostosowywane do percepcji uczestników. Dzięki elastycznym metodom pracy mogą stanowić cenne wsparcie dla edukacji formalnej. 

Globalnie-Lokalnie-aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych

Projekt skierowany był do bibliotekarzy prowadzących działania edukacyjne w bibliotekach publicznych w ramach ich działalności statutowej oraz dzieci szkół podstawowych - uczestników zajęć bibliotecznych. Projekt prowadzony był na terenie całego kraju w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

W ramach projektu przeprowadzono szereg podstawowych i ustawicznych szkoleń dla bibliotekarzy. Szkolenia podstawowe pozwolą im realizować aktywne działania dot. edukacji globalnej, natomiast zakładanym efektem szkoleń ustawicznych będzie stworzenie lokalnych ośrodków pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych. Każdy z uczestników szkoleń zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Ponadto odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, których celem było zapoznanie dzieci z problematyką edukacji globalnej, wzbudzenie empatii i uwrażliwienie ich na globalne współzależności. Wsparciem dla obu tych grup będą publikacje: materiały dla bibliotekarzy oraz komiks dla dzieci.

Globalnie-Lokalnie-aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych

 

Do uczestnictwa w szkoleniach zostali zaproszeni bibliotekarze z terenu całego kraju a także uczestnicy szkoleń przeprowadzonych w 2014 roku. Zaproszenia do udziału w szkoleniach wysłano bezpośrednio do wojewódzkich bibliotek publicznych z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydowało wypełnienie formularza z pytaniami odnośnie wiedzy, umiejętności, podejmowanych działań oraz motywacji do udziału w szkoleniu. Spośród zgłoszonych kandydatur wybrano 16 uczestników z terenu całego kraju. Zakres tematyczny szkoleń dotyczył zagadnień edukacji globalnej oraz umiejętności trenerskich. Uczestnicy szkoleń otrzymali też komplet materiałów dydaktycznych przydatnych w przyszłym prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Łącznie przeprowadzono 102 godziny szkoleń. Szkolenia odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w marcu, kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2015 roku. Aby wiedza teoretyczna została wykorzystana w praktyce uczestnicy szkoleń byli zobowiązani do opracowania indywidualnego scenariusza oraz przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych tj. wydarzeń w bibliotekach, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej – TEG 2015. Beneficjentami wydarzeń były dzieci ze szkół podstawowych z regionu oraz ich rodziny, które zaproszone zostały do wzięcia udziału w wydarzeniach. Wydarzenia w ramach TEG 2015 zorganizowane zostały przez bibliotekarzy przy wsparciu i pod nadzorem merytorycznych opiekunów projektu. Łącznie zorganizowano 15 inicjatyw edukacyjnych. Według szacunków organizatorów w ramach wydarzeń TEG wzięło udział około 900 osób. Liczba pośrednich beneficjentów projektu była wielokrotnie wyższa i szacowana jest na 12 900 osób.

W ramach kolejnego działania projektowego zorganizowano warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, w ramach których przeszkolono 388 uczniów. Warsztaty dotyczyły zagadnień szeroko pojętej edukacji globalnej i zorganizowane zostały w bibliotekach, w których pracują bibliotekarze – beneficjenci projektu, zarówno modułu realizowanego w roku 2015 jak i pierwszego modułu 2014. Łącznie przeprowadzono 84 godziny warsztatów dotyczących globalnych współzależności, problemów globalnych np. zagadnień związanych z nadmierną konsumpcją, czy problematyką wody. Zakres tematyczny warsztatów oraz ich poziom merytoryczny był dostosowany do ich wieku i poziomu wiedzy. Warsztaty miały charakter praktyczny, angażujący uczniów we wspólną naukę oraz ćwiczenia. W ich trakcie wykorzystano materiały edukacyjne tj. komiksy, zdjęcia oraz filmy.     

W ramach projektu uruchomiono stronę internetową, na której zamieszczono materiały dydaktyczne i aktualne informacje w zakresie edukacji globalnej.

Zasadniczym efektem realizacji projektu jest przygotowanie ośrodków pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych. Długotrwałym rezultatem projektu jest przygotowanie bibliotekarzy i dzieci do życia w świecie globalnych współzależności i wykształcenia umiejętności pozwalających na umiejętne reagowanie na zmieniające się wyzwania.