Polska pomoc

 

Globalnie-Lokalnie-aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych

Obecnie biblioteki są ośrodkami aktywnie realizującymi zadania edukacyjne. Mimo tego, nie powstał dotychczas program, który włączałby bibliotekarzy w nurt realizacji edukacji globalnej. Pomijając projekty skierowane do szerokiej publiczności, w których mogą oni brać udział wspólnie z innymi uczestnikami,  brak jest projektów skierowanych stricte do tej grupy zawodowej, uwzględniających specyfikę ich pracy.

Bibliotekarze dysponują szerokim wachlarzem możliwości w ramach edukacji pozaformalnej. Mogą pracować z dziećmi i młodzieżą długofalowo, np.: metodą projektową lub przy wykorzystaniu innych aktywizujących systemów nauczania, ponieważ prowadzone przez nich zajęcia są elastycznie dostosowywane do percepcji uczestników. Nie są sztywno związani ograniczeniami wynikającymi z podstawy programowej, ani 45-minutowego cyklu lekcyjnego, dzięki czemu mogą stanowić cenne wsparcie dla edukacji formalnej.

Globalnie-Lokalnie-aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych

Projekt skierowany jest do bibliotekarzy prowadzących działania edukacyjne w bibliotekach publicznych w ramach ich działalności statutowej oraz dzieci szkół podstawowych - uczestników zajęć bibliotecznych. Projekt prowadzony będzie na terenie całego kraju w okresie 15 maja – 31 grudnia 2014 r.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie podstawowych i ustawicznych szkoleń dla bibliotekarzy. Szkolenia podstawowe pozwolą im realizować aktywne działania dot. edukacji globalnej, natomiast zakładanym efektem szkoleń ustawicznych będzie stworzenie lokalnych ośrodków pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych. Każdy z uczestników szkoleń zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, których celem będzie zapoznanie dzieci z problematyką edukacji globalnej, wzbudzenie empatii i uwrażliwienie ich na globalne współzależności. Wsparciem dla obu tych grup będą publikacje: materiały dla bibliotekarzy oraz komiks dla dzieci.

Globalnie-Lokalnie-aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych

W ramach projektu zorganizowano 3 trzydniowe szkolenia dla bibliotekarzy z całego kraju, które odbyły się w termiach 15-17 września, 13-15 października i 3-5 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Wzięły w nich udział łącznie 54 osoby. Uczestnicy szkoleń mogli nauczyć się samodzielnego realizowania zajęć o edukacji globalnej w atrakcyjny dla dzieci sposób. Materiały szkoleniowe są dostępne na stronie internetowej.

Wszyscy uczestnicy szkoleń zostali zobowiązani do opracowania przedsięwzięcia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014, na rzecz popularyzacji treści związanych z edukacją globalną na terenie placówki, w której pracują.  Beneficjenci mieli możliwość konsultacji projektów z opiekunem merytorycznym. Uczestnicy szkoleń podjęli 67 inicjatyw w całej Polsce, w których uczestniczyło ok. 1 000 osób. Niektórzy z nich zorganizowali więcej niż jedną inicjatywę. Inicjatywy obejmowały różnorodne działania, m.in. gry miejskie, wystawy oraz zajęcia dla uczniów i seniorów.

W ramach projektu powstały dwie publikacje: podręcznik dla bibliotekarzy i komiks edukacyjny. Publikacja dla bibliotekarzy zawiera materiały dydaktyczne w dwóch częściach:  teoretycznej, w której opisane są najważniejsze zagadnienia edukacji globalnej oraz praktycznej, zawierającej scenariusze zajęć edukacyjnych z dziećmi, a także grę symulacyjną stworzoną na potrzeby projektu, która kształtuje prawidłowe postawy konsumenckie i poświęcona jest codziennym wyborom dokonywanym przez dzieci. Drugą publikacją był komiks edukacyjny, w którym zobrazowano problemy rozwoju na świecie jako historię z jednego dnia życia dziecka, od pobudki do zaśnięcia. Koordynatorzy projektu wydali w sumie 2 000 egzemplarzy obu publikacji, które zostały przekazane uczestnikom szkoleń i wysłane do bibliotek publicznych w Polsce.

Koordynatorzy zrealizowali również 22 warsztaty dla 432 uczniów szkół podstawowych w bibliotekach, w których pracują beneficjenci projektu i w bibliotekach publicznych na terenie województwa małopolskiego. W czasie każdego z warsztatów 2 trenerów, opowiadało o globalnych współzależnościach, podziale świata na Globalną Północ i Południe, problematyce wody i odpowiedzialnej konsumpcji. Zainteresowanie i zaangażowanie uczniów zostało wzbudzone poprzez używanie aktywnych metod pracy oraz wyświetlanie materiałów filmowych.

Dzięki projektowi zwiększyła się wiedza beneficjentów na temat funkcjonowania współczesnego świata i zależności globalnych. Szkolenia i materiały edukacyjne, stworzone w ramach projektu, pomogą dalej rozwinąć naukę edukacji globalnej w Polsce w formie edukacji pozaszkolnej.